Miljötillståndsansökan

Botnia Explorations miljötillståndsansökan 2018-08-15

Bilagor till miljötillståndsansökan:

A – Bilaga A1 och A2:
Bilaga A1
Bilaga A2

B – Teknisk beskrivning:
B_Teknisk Beskrivning_Vindelgransele gruvor_2018-08-08
B1_Översiktplan planerad verksamhet Fäbodtjärn
B2_Översiktplan planerad verksamhet Vargbäcken
B3_säkerhetsdatablad
B4_Vattenbalans_2018-06-20
B5_Resultat geokemisk modellering o belastningsberäkning_2018-06-20 B6_Bearbetningskoncession Fäbodtjärn
B7_Bearbetningskoncession Vargbäcken

C – MKB med bilagor:
Bilaga C.1_Samråd
Bilaga C.2_Inventeringar
Bilaga C.3 Konsekvensbedömning för recipienter
Bilaga C.4 PM Hydrogeologi
Bilaga C.5 Rennäringsanalyser
Bilaga C.6 Arkeologi
Bilaga C.7 Bullerberäkningar
Bilaga C.8 Siktanalys

D – Avfallshanteringsplan:
D_Avfallshanteringsplan_Vindelgransele gruvor_2018-08-08
D1_Resultat fuktkammarförsök, diagram

E – Efterbehandlingsplan:
Bilaga E_Efterbehandlingsplan inkl kostnadsberäkning 180625

G – Egenkontrollprogram:
G_Egenkontrollprogram_Vindelgransele gruvor 2018-08-08
G1 Ansvar skyldigheter och åtaganden
G2 Kontrollprogram miljö
G3 Rutiner för kontroll av utrustning och anläggningar
G4 Kemikalieförteckning

Vindelgransele gruvor och projektet Fäbodtjärn 2018

På uppdrag av Botnia Exploration AB har GeoVista AB sammanställt en rapport över genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.

Miljöansökan och Botnias genomförbarhetsstudie hittar du här