Pressmeddelande

  • 2019-09-12T13:31:01Z
   Miljötillståndsansökan kungjord
   Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Botnia Explorations miljötillståndsansökan som inlämnades den 15 augusti 2018 om småskalig guldgruvdrift i Vindelgransele, Västerbotten. En kungörelse innebär att tillståndsprövningen i domstolen nu påbörjas i detalj.

 • 2019-08-23T06:30:00Z
  Delårsrapport januari-juni 2019
  Kvartalet april -- juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 411 (-1 424). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 502 (-1 506). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).
 • 2019-07-03T08:35:00Z
  Information miljötillståndsansökan
  Mark- och miljödomstolen har informerat Botnia Exploration om att arbetsbelastningen är väldigt hög i domstolen då de för tillfället arbetar med flertalet andra gruvors ansökningar jämte Botnia Explorations. Detta har inneburit att den tekniska granskningen av Botnia Explorations miljötillståndsansökan inte har påbörjats men bedöms kunna påbörjas senare under 2019. Konsekvensen av denna information är att Botnia Explorations bedömning att en miljödom kan vinna laga kraft under 2019 nu justeras. De tekniska resurserna hos domstolen är idag få men det har tillskjutits resurser så att teknikersidan kommer att förstärkas från hösten 2019. Botnia Explorations bedömer nu att huvudförhandling i bästa fall kan hållas första halvåret 2020 och dom meddelas efter det.
 • 2019-05-15T09:05:00Z
  Yttrande till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Exploration lämnar idag in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande vattenrättslig rådighet. Samtidigt inlämnas de kompletteringar till ansökan som bolaget gjort i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna. Bolaget anser att utredningen i målet är mycket utförlig och omfattande och att ansökan nu måste kunna kungöras.
 • 2019-05-10T07:58:00Z
  Botnia Exploration välkomnar Lars och Agne
  På årsstämman den 3 maj så valdes Lars Engström in som ny styrelseordförande och Agne Ahlenius valdes in som ny styrelseledamot för Botnia Exploration Holding AB. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och det ska bli oerhört värdefullt att ta del av deras erfarenhet på vår väg mot Sveriges nästa guldgruva.
 • 2019-05-03T09:24:35Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 3 maj 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2019-05-03T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - mars 2019
  Kvartalet januari -- mars 2019 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 134 (-1 246). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 224 (-1 328). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,06).
 • 2019-04-30T12:15:00Z
  Vattenrättslig rådighet föreligger genom bearbetningskoncession
  Vattenrättslig rådighet föreligger genom meddelad bearbetningskoncession enligt minerallagen. Detta har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en dom idag beträffande brytning av kaolinråvara. Domen visar att Botnia Exploration genom sina bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 samt Vargbäcken K nr 1, också måste anses ha erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet.
 • 2019-04-12T07:00:00Z
  Botnia Exploration offentliggör årsredovisningen för 2018
  Botnia Exploration Holding AB offentliggör idag årsredovisningen för 2018. 
 • 2019-04-11T11:50:00Z
  Rättelse avseende morgonens pressmeddelande, avsaknad MAR stämpel: Uppdatering miljötillståndsansökan
  Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.
 • 2019-04-11T07:46:04Z
  Uppdatering miljötillståndsansökan
  Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.
 • 2019-04-05T06:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
 • 2019-02-22T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari -- december 2018
  Kvartalet oktober -- december 2018 ·  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). ·  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 449 (-8 287). ·  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 530 (-8 363). ·  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,36).
 • 2018-12-21T08:57:00Z
  Botnia Exploration News
  Botnia Exploration är nu i slutet på sitt elfte år som prospekteringsbolag och den stora frågan är om jag nästa år kan säga att vi numera är ett gruvbolag? Tanken är kittlande...
 • 2018-11-19T07:00:00Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare
  Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn den 15 augusti, så meddelade Botnia nu i oktober resultaten från kärnborrprogrammet som bekräftade en väl definierad guldförande zon i Fäbodliden A. Den minskade risken efter feasibility-studien ökar också chanserna för lånefinansiering av rörelsekapitalbehovet vid gruvstart vinterhalvåret 2019/20. Nettoeffekten av en något starkare krona och ett högre guldpris lyfter vår EBIT-prognos 2020 med 43% och vårt beräknade substansvärde för bolaget med 3% till SEKm 185, jämfört med börsvärdet på SEKm 160. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 
 • 2018-11-16T07:30:00Z
  Delårsrapport januari - september 2018
  Kvartalet juli -- september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 922 (-1 278). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 004 (-1 408). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,06). Niomånadersperioden januari -- september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 592 (-4 139). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 838 (-4 532). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,22).
 • 2018-10-23T10:19:43Z
  Miljötillståndsansökan
  Nu kan ni som är intresserade av att läsa Botnia Explorations miljötillståndsansökan gå in på bolagets hemsida och läsa den i sin helhet. Länken till ansökan hittar ni här http://www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/miljotillstandsansokan/
 • 2018-10-22T08:10:19Z
  Resultat från undersökningsborrningar
  Botnia Exploration har under vintern/våren 2017–2018 genomfört ett kärnborrprogram om 2 214 borrmetrar fördelade över femton borrhål i Vindelgranseleområdet, se lägeskarta i Bilaga 1. Programmet utfördes i målområden Fäbodliden A och Fäbodliden B samt i Middagsberget Norra. I Fäbodliden A kan vi nu bekräfta att det finns en väl definierad guldförande zon i diorit över minimalt 200–250 m i längdriktningen och 100–125 m i djupled. Botnia Exploration planerar nu att undersöka förutsättningarna för att gå vidare med en ansökan om bearbetningskoncession i Fäbodliden A.
 • 2018-09-27T13:28:35Z
  Botnia Exploration News
  Nu när hösten närmar sig med stormsteg och snön väntar runt hörnet tänkte jag passa på att ge er en uppdatering om våra tankar om vår verksamhet framöver, samt en utförligare beskrivning av miljötillståndsprocessen så att ni får möjlighet att bilda er en uppfattning om vad vi har att se fram emot.
 • 2018-08-27T08:10:11Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Tre betydande steg framåt på kort tid
  Det har varit hög aktivitet för Botnia i sommar med den nyliga feasibilitystudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen den 15 augusti. Därmed har Botnia på kort tid tagit tre betydande steg framåt mot att bli ett guldproducerade bolag med intäkter. Den minskade risken ökar också chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till omkring vinterhalvåret 2019/2020. Den svaga guldprisutvecklingen har dock dämpat både intäktsprognosen och vår kassaflödesvärdering av substansvärdet som nu uppgår till SEKm 179, jämfört med börsvärdet på SEKm 227. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 
 • 2018-08-24T06:30:00Z
  DELÅRSRAPPORT JANUARI -- JUNI 2018
  Kvartalet april -- juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 424 (-1 365). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 506 (-1 515). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,08).
 • 2018-08-15T09:50:00Z
  Miljötillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele inlämnades idag till Mark- och miljödomstolen. Bengt Ljung var personligen på plats i Umeå och överlämnade handlingarna. Handläggningen uppskattas ta cirka 1 år.
 • 2018-07-04T11:20:00Z
  Uppgradering av delar av Fäbodtjärns mineraltillgångar till mineralreserver
  Botnia Exploration AB har genomfört sin första bedömning av mineralreserver (tidigare benämnt malmreserver) för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Bedömningen baserar sig på den nyligen genomförda feasibilitystudien vilken publicerades 2018-06-07.
 • 2018-07-02T11:19:53Z
  Miljötillståndsansökan klar för inlämning den 15 augusti 2018
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele kommer att inlämnas den 15 augusti 2018 till Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarna är klara för kontrollavstämning och slutgranskning vilket kommer att utföras av representanter från Botnia Exploration, Ramböll samt advokat Magnus Fröberg.
 • 2018-06-11T09:19:25Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Minskad risk och osäkerhet efter studie
  Även om genomförbarhetsstudien beräknar de tre första årens nettokassaflöde till SEKm 117, vilket är SEKm 50 lägre än i vår prognos innan studien publicerades, så har risken och det spekulativa inslaget i våra siffror minskat markant. Det ökar chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till tidigt 2020. Baserat på de nya uppgifterna visar vår kassaflödesvärdering av indikerade tillgångar (ner till 100m) plus antagna tillgångar (100m till 260m) på Fäbodtjärn och Vargbäcken plus kassan (SEKm 128 + 58 + 20) ett substansvärde på SEKm 207, jämfört med börsvärdet på SEKm 229, samtidigt som analysresultat indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 
 • 2018-06-07T16:40:00Z
  Feasibility studie Fäbodtjärn
  På uppdrag av Botnia Exploration AB har GeoVista AB sammanställt denna rapport över genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.
 • 2018-05-21T07:13:58Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Gynnsam utveckling av substansen
  Justerat för återbetalningen av lånet till Need Invest AB på SEKm 5,5 så minskade kassan med SEKm 3,3 i kvartalet, vilket är en takt som ger stöd åt antagandet att pengarna ska räcka tills miljötillstånd erhållits. Under kvartalet har försvagningen av kronan i kombination med det något lägre guldpriset gynnat vår kassaflödesvärdering av Botnia med 8%. Värdet på indikerade och antagna tillgångar och kassan på totalt SEKm 259 kan jämföras med börsvärdet på SEKm 230, samtidigt som analysresultat indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. På kort sikt kan det tekniska utfallet från testerna i Rönnskär och den planerade genomförbarhetsstudien med en lönsamhetskalkyl erbjuda möjliga triggers för aktien. För en långsiktig investerare ser vi en medelhög potential i aktien, till en hög risk.  
 • 2018-05-18T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - mars 2018
  Kvartalet januari -- mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 246 (-1 496). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 328 (-1 609). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09).
 • 2018-04-23T07:43:13Z
  ­­­­Botnia Exploration – Stämmokommuniké
  I fredags, den 20 april 2018 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
 • 2018-04-19T13:50:42Z
  Information gällande miljötillståndsansökan
  Ramböll Sverige arbetar på uppdrag av Botnia Exploration med framtagande av ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele. Gällande tidsplan med inlämning av ansökan andra kvartalet 2018 innebär att Botnia Explorations målsättning att starta verksamheten i Fäbodtjärn 2019 kvarstår.
 • 2018-03-28T06:00:00Z
  Botnia Exploration offentliggör årsredovisningen för 2017
 • 2018-03-23T07:00:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
 • 2018-03-20T08:36:00Z
  VD intervju
  VD intervju med Thomas Ljung
 • 2018-03-08T09:21:47Z
  Botnia bolagspresentation
  Botnia Explorations presentation från Erik Pensers bolagsdag den 7 mars 2018.
 • 2018-02-26T07:50:54Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Närtida triggers föregår gruvintäkter två år bort
  Förlusten för helåret 2017 på SEK -13 blev större än de SEKm -7 vi räknat med på grund av en oväntad kostnad på SEKm 6,4 för utrangering/återkallade undersökningstillstånd i Q4’17. Nettokassan uppgår nu till SEKm 24. Samtidigt ser vi en lägre sannolikhet att bolaget ska hinna lämna in miljötillståndsansökan före slutet på Q1’18, varför vi också skjutit upp de första förväntade gruvintäkterna till 2020, men då med god lönsamhet från start. En kassaflödesvärdering av indikerade och antagna tillgångar och kassan på totalt SEKm 242 kan jämföras med börsvärdet på SEKm 236, samtidigt som en värderingsjämförelse med närmaste kollegan visar en omvärderingspotential på 2-2,5x på några års sikt. För en långsiktig investerare ser vi därför en medelhög potential i aktien, till en hög risk.   
 • 2018-02-23T07:30:00Z
  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2017
 • 2018-02-22T08:27:31Z
  Inbjudan bolagsdag hos Erik Penser
  Botnia Exploration kommer den 7 mars 2018 klockan 17.00 presentera bolaget  på Bolagsdagen som arrangeras av Erik Penser Bank. Bolagsdagen ger Dig möjlighet att träffa företrädare för 16 företag. Du väljer själv vilka fem av nedanstående bolag Du vill lyssna på under eftermiddagen. Efter presentationerna serveras middag.
 • 2018-02-15T15:13:01Z
  Bergmästaren beviljar förlängning av Stenberget nr 3
  Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Stenberget nr 3 har beviljats av bergmästaren och giltighetstiden är nu till och med den 21 november 2022. Detta innebär att Botnia Exploration nu fullt ut kan fokusera på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken och samtidigt prospektera vidare i närliggande fyndigheter med ambitionen att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner i Vindelgransele.
 • 2018-01-24T10:35:01Z
  Botnia återkallar sitt överklagande angående ansökan om förlängning av Granselliden nr 3
  Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 avslogs i december 2017 av bergmästaren. Botnia Exploration har nu beslutat att återkalla sitt överklagande angående detta beslut. Bolaget kommer därmed fokusera än mer på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken.
 • 2017-12-21T14:35:34Z
  VD HAR ORDET
  Ett intensivt 2017 närmar sig nu sitt slut och det är ett år som har varit väldigt framgångsrikt för Botnia Exploration då vi nu står väl rustade inför framtiden. Jag vill därför tacka alla våra aktieägare och samarbetspartners för er medverkan och utan er hade det aldrig blivit så framgångsrikt som det blev.  
 • 2017-12-18T12:31:17Z
  Handelsstart Nasdaq First North
  Idag påbörjades handeln av Botnias aktie på Nasdaq First North vilket firades med pompa och ståt. 
 • 2017-12-15T14:35:20Z
  Bergmästaren avslår Botnias ansökan om förlängning av Granselliden nr 3
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Explorations ansökan om förlängning av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 med 5 år har avslagits av bergmästaren. Botnia Exploration kommer att överklaga detta beslut. 
 • 2017-12-13T15:30:05Z
  Marknadsmeddelande 313/17 – Botnia Exploration Holding AB byter listaoch avnoteras från AktieTorget efter stängning den 15 december 2017
  Botnia Exploration Holding AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 15 december 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 18 december 2017.
 • 2017-12-13T08:43:54Z
  Botnia Exploration - Guldäventyr i horisonten
  Botnia Exploration är ett guldprospekteringsbolag som står inför sista steget mot att påbörja produktion. När väl en godkänd miljötillståndsansökan och en lösning för utvinning/anrikning är på plats så räknar vi med kassaflödespositiv produktion från Fäbodtjärn under 2019. Sammantaget ser vi potential för ett fritt kassaflöde på totalt SEKm 54 under 2018-2020. En kassaflödesvärdering av indikerade tillgångar och kassan på totalt SEKm 148 ger ett implicit värde på antagna tillgångar och framtida prospekteringsupptäcker på SEKm 139, samtidigt som en värderingsjämförelse med närmaste kollegan visar en omvärderingspotential på 2-2,5x på några års sikt. För en långsiktig investerare ser vi därför en medelhög potential i aktien, till en hög risk.
 • 2017-12-12T13:58:48Z
  Botnia Exploration erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 18 december 2017
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 18 december 2017. Handel i bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 15 december 2017.
 • 2017-12-04T10:35:46Z
  Positiva guldanalyser från tester utförda i Boliden Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Analysresultat från testerna av Fäbodtjärns kvartsgång visade på snitthalter med cirka 7,4 g/ton guld. Resultaten kommer från tester utförda på 2 118 ton kvarts som levererades från sommarens provbrytning. 
 • 2017-11-20T12:34:46Z
  Problem att visa kursdata på IR-sidan hos AktieTorget
  AktieTorget genomförde i fredags ett byte av handelssystem vilket lett till svårigheter att visa Botnias (och övriga bolags) kursdata på deras hemsida. Uppdaterad kursdata finns hos alla banker, tidningar m.fl.  
 • 2017-11-17T07:30:00Z
  DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2017
  DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2017
 • 2017-11-16T12:57:35Z
  Information gällande miljötillståndsansökan
  (AktieTorget: BOTX). På grund av det omfattande och tidskrävande arbetet med miljötillståndsansökan kommer tidpunkten för inlämnande av ansökan flyttas fram till 2018. Botnia Exploration jobbar nu med målsättningen att inlämnandet ska ske innan det första kvartalets utgång 2018. Detta datum är preliminärt och kan behöva justeras ytterligare om så krävs. 
 • 2017-10-24T14:31:51Z
  Marknadsmeddelande 267/17 - Handeln i BotniaExploration Holding AB återupptas
  Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i Botnia Exploration Holding AB:s aktie BOTX imorgon den 25 oktober 2017, vid handelns öppning kl. 9:00. 
 • Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.