Pressmeddelande

 

 • Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn
  2023-07-14T14:39:21Z
  Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4:e juli och arbetet med att starta gruvdrift vid guldfyndigheten Fäbodtjärn har gått in i en mer intensiv fas. Förberedelsearbetena innefattar att bereda marken för industriområdet med ambitionen att starta drivningen av rampnedfarten innan vintern.

 

 • Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023
  2023-06-15T20:17:28Z
  Den 14 juni medverkade CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Småbolagsdagen. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldgruvan Fäbodtjärn. En guldgruva med höga halter guld och en fortsatt spännande framtid.  

 

 • Mark- och miljödomstolen har godkänt ställd säkerhet
  2023-06-15T09:37:53Z
  Mark- och miljödomstolen har godkänt den säkerhet Botnia Exploration har ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Markberedningsarbeten i guldgruvan Fäbodtjärn kommer därmed påbörjas inom kort. 

 

 • Presentation och podd Botnia Exploration
  2023-06-05T08:32:15Z
  Torsdagen den 25 maj deltog Botnia Exploration på Erik Penser Banks event, Penser Market. Bolagets VD, Thomas Söderqvist, höll både en presentation samt deltog i en livepodd.

 

 

 

 

 • Årsredovisning 2022
  2023-03-31T10:50:27Z
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2022. 

 

 • Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  2023-03-31T06:30:00Z
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779–9969, kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2023 kl. 10:00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:30.

 

 • Ianspråktagande av miljötillstånd
  2023-03-24T11:21:57Z
  Botnia Exploration har informerat Länsstyrelsen i Västerbotten om att bolaget avser, för den del som rör Fäbodtjärn, att ta miljötillståndet i anspråk den 27 mars 2023.  

 

 • Markanvisning har vunnit laga kraft
  2023-03-13T08:33:41Z
  Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december har nu vunnit laga kraft. Tillträde till marken får därmed ske. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län.

 

 • Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK
  2023-03-01T12:25:31Z
  Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), har idag beslutat, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om en riktad emission av ett konvertibelt skuldebrev om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor. Konvertibeln löper utan ränta och förfaller till återbetalning den 31 januari 2028, om inte konvertering begärts dessförinnan, senast den 31 januari 2027. Konvertibeln har tecknats av Stiftelsen Norrlandsfonden med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ) i enlighet med villkoren för den konvertibel som Stiftelsen Norrlandsfonden innehar sedan tidigare.  

 

 

 • Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör
  2022-12-21T13:27:20Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 6 december 2022. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är tisdagen den 27 december 2022. Avstämningsdag är torsdagen den 29 december 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per måndagen den 2 januari 2023.

 

 • Botnia Exploration beviljas markanvisning
  2022-12-14T12:10:16Z
  Bergmästaren har beviljat Botnia Exploration AB:s ansökan och anvisar mark i enlighet med bolagets yttrande. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Tillträde får ske när beslutet om markanvisning har vunnit laga kraft.

 

 • Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission
  2022-12-09T07:30:00Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 6 december 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 68,7 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen vilket medför att Botnia Exploration därmed tillförs cirka 68,7 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

 

 • Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission
  2022-11-29T08:01:42Z
  Thomas Ljung, CFO och aktieägare i Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”), har vederlagsfritt överlåtit 152 572st teckningsrätter för teckning av aktier till ett totalt värde om cirka 0,43 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission till Botnia Explorations VD Thomas Söderqvist, som har åtagit sig att teckna aktier för cirka 0,1 MSEK, samt en extern investerare.

 

 

 • Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank
  2022-11-28T12:21:12Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation med Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt om Bolagets pågående företrädesemission.

 

 • Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen
  2022-11-17T15:56:18Z
  Den 16 november medverkade t.f. VD Thomas Söderqvist och CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Digitala Aktiekvällen 2022. Där berättade de om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn samt den kommande företrädesemissionen.

 

 • Botnia Exploration offentliggör prospekt
  2022-11-16T09:16:15Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som Botnia Exploration upprättat med anledning av den förestående nyemissionen. Därmed offentliggör Botnia Exploration prospektet idag, vilket finns tillgängligt på Botnia Explorations hemsida (www.botniaexploration.com (https://www.botniaexploration.com/investor-relations/prospekt-bolagsbeskrivning-mm/)), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

 

 

 

 • Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK
  2022-11-11T07:20:00Z
  Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Botnia Exploration") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2022, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 80,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, avser bland annat att finansiera förberedelserna till gruvdrift i Bolagets fyndighet i Fäbodtjärn samt Bolagets rörelsekapitalbehov efter påbörjad gruvdrift.

 

 • Förhandlingar med Dragon Mining framskrider
  2022-10-28T12:18:59Z
  Botnia Exploration och Dragon Mining har under 2022 haft fortsatta diskussioner om ett anrikningsavtal, vilket kommunicerats i Botnia Explorations tidigare delårsrapporter för 2022, och bolagen har nu kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Under 2021 genomfördes anrikningstester med positiva resultat. Testerna visade att malmen från Fäbodtjärn är lämplig för anrikning i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.

 

 

 • Thomas Ljung slutar som VD för Botnia Exploration
  2022-06-19T18:00:00Z
  Thomas Ljung har meddelat styrelsen att han av personliga skäl önskar sluta som VD för Botnia Exploration. Thomas Ljung har arbetat i bolaget sedan 2010 och varit VD sedan oktober 2017. Rekrytering av efterträdare påbörjas omedelbart för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa. Styrelsens ordförande Thomas Söderqvist kommer att träda in i VD-rollen under tiden en ny VD rekryteras.

 

 

 

 • Årsredovisning 2021
  2022-04-08T08:11:13Z
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2021. 

 

 

 

 

 • Botnia Exploration: Presentation Stora Aktiedagen 2021
  2021-11-30T10:59:21Z
  Den 29 november medverkade VD Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagen 2021. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn som blir Sveriges första nya gruva på 10 år!  

 

 • Botnia Exploration presenterar på Stora Aktiedagen 29 november
  2021-11-22T14:54:19Z
  I oktober 2021 vann Botnia Explorations miljötillstånd äntligen laga kraft! Därmed blir vår guldgruva den första nya gruvan i Sverige på närmare 10 år och vi kommer nu att berätta mer om arbetet för att ta gruvan i drift och våra framtidsplaner. 

 

 

 

 

 • Miljötillstånd har vunnit laga kraft
  2021-10-06T09:57:56Z
  Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har behandlat Naturskyddsföreningen i Lyckseles överklagande av Mark – och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd.  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. 

 

 • Miljötillstånd har vunnit laga kraft
  2021-10-06T08:55:00Z
  Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har behandlat Naturskyddsföreningen i Lyckseles överklagande av Mark – och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd.  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. 

 

 

 

 • Småbolagsdagarna 2021
  2021-06-01T07:14:46Z
  Den 7 juni kl. 20:30- 21:00 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess planer på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. 

 

 • Analysguiden: Guldproduktion runt hörnet
  2021-05-28T12:07:39Z
  Botnia närmar sig gruvstart i Fäbodtjärn samtidigt som guldpriset fortsätter att handlas på höga nivåer. Analysguiden ser ytterligare potential i aktien först när produktionen är igång.

 

 • Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd har överklagats
  2021-05-24T14:10:00Z
  Naturskyddsföreningen i Lycksele har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd till Högsta domstolen. Högsta domstolen kommer nu att ta ställning till om det var rätt att inte meddela prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen, vilket i normala fall sker inom cirka 2–3 månader. Botnia Exploration bedömer att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens beslut var riktigt.

 

 

 • Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd
  2021-04-26T08:30:00Z
  Det överklagande som inkom den 11 januari från en lokal avdelning i Naturskyddsföreningen i Lycksele har nu behandlats i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär att det inte meddelas något prövningstillstånd och det tillstånd som Botnia Exploration erhöll genom dom den 21 december 2020 gäller. Datum för överklagande är senast 2021-05-21.

 

 

 • Positiva resultat av första tester utförda av Dragon Mining
  2021-04-20T11:22:32Z
  I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration








Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.