Pressmeddelande

 • 2020-09-04T08:13:28Z
  Botnia Exploration tecknar Letter of Intent med Dragon Mining
  Botnia Exploration har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med Dragon Mining (Sweden) AB. Parterna avser med denna avsiktsförklaring att undersöka möjligheterna att anrika guldmalm från Botnias fyndigheter Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk i Pauträsk, Västerbotten.
 • 2020-08-21T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - juni 2020
  Kvartalet april -- juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 082 (-1 411). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 125 (-1 502). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,06).
 • 2020-06-11T13:05:45Z
  Presentation Småbolagsdagarna
  Ni som missade livesändningen och VD Thomas Ljungs presentation av Botnia Exploration från Småbolagsdagarna den 10 juni har nu möjlighet att se den på internet. 
 • 2020-06-01T08:13:21Z
  Småbolagsdagarna 2020
  Den 10 juni kl.13:15-13:45 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess framtidsplaner på Småbolagsdagarna 2020.
 • 2020-05-18T12:41:14Z
  Analysguiden:  Triggers kommande år – gruvstartsplanering intensifieras
  Vi inleder bevakning av prospektteringsbolaget Botnia Exploration. Med målet att bli en ledande guldgruva med minimalt miljöavtryck ser vi långsiktig potential i att bolaget exekverar på sina tillgångar. 
 • 2020-05-15T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - mars 2020
  Kvartalet januari -- mars 2020 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 238 (-1 134). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 280 (-1 224). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,05).
 • 2020-04-24T08:39:13Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 24 april 2020 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2020-04-15T09:50:36Z
  Datum för huvudförhandling
  Mark- och miljödomstolen har bett Botnia Exploration att reservera datumen 22-24 september 2020 för huvudförhandling av bolagets miljötillståndsansökan gällande gruvverksamhet för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Förslag till förhandlingsordning samt kallelse genom kungörelse kommer att komma senare.
 • 2020-04-11T08:55:46Z
  Information med anledning av coronaviruset
  Med anledning av coronaviruset (Covid-19) och risken för smittspridning rekommenderar Botnia Exploration Holding AB aktieägare att noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud och, förutsatt stämman så medger, följa förhandlingarna vid årsstämman via Microsoft Teams.
 • 2020-04-03T06:29:24Z
  Årsredovisning 2019
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2019. 
 • 2020-03-27T07:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
 • 2020-03-20T10:46:24Z
  VD intervju och presentation
  Den bolagsdag som skulle ha hållits den 12 mars hos Erik Penser Bank ställdes in på grund av risk för spridning av coronaviruset. Istället spelades presentationen in och en VD intervju genomfördes vilka härmed publiceras.
 • 2020-02-26T09:41:11Z
  Yttrande inlämnat till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Exploration har nu lämnat in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen med bemötanden av uppkomna frågor gällande bolagets miljötillståndsansökan om gruvdrift av guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken. I yttrandet hemställer Bolaget att målet omgående sätts ut till huvudförhandling då tvistefrågorna är begränsade.
 • 2020-02-21T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari - december 2019
  Kvartalet oktober -- december 2019        · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 168 (-1 449). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 458 (-1 530). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).
 • 2020-01-08T09:28:58Z
  Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör
 • 2019-12-18T09:34:07Z
  Information gällande pågående arbete i Mark- och miljödomstolen
  Botnia Exploration har nu påbörjat arbetet med att bemöta de yttranden som har inkommit till Mark- och miljödomstolen där sista datum att inkomma med yttranden var den 6 december. I samband med bemötandet kommer Bolaget att hemställa att målet ska sättas ut till huvudförhandling.
 • 2019-12-16T20:25:00Z
  Botnia offentliggör utfall i företrädesemission
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten enligt tillämplig lag. Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Botnias aktieägare (”Företrädesemissionen”) som föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2019 och beslutades av extra bolagsstämma den 18 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till 84,9 procent och Botnia tillförs cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför att Botnia säkerställer finansiering för inledande investeringar i Vindelgransele gruvor samt operationell drift av verksamheten under de kommande dryga två åren.
 • 2019-12-10T09:00:33Z
  Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Botnias företrädesemission
  Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 26 november 2019 (”Prospektet”). 
 • 2019-12-09T07:00:00Z
  Botnia Exploration har nått överenskommelse med Norrlandsfonden om att ersätta befintliga konvertibellån med nytt konvertibellån med förlängd löptid
  Botnia Exploration Holding AB (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) och Stiftelsen Norrlandsfonden ("Norrlandsfonden") har kommit överens om att ersätta de tre befintliga konvertibellånen om sammanlagt ca 5,2 MSEK som Norrlandsfonden har utestående till Botnia Exploration med ett nytt konvertibellån med förlängd löptid och justerad konverteringskurs. Det omförhandlade konvertibellånet kommer att löpa t o m 2024-12-31 och kommer att kunna konverteras t o m 2024-10-31 till konverteringskursen 4,19 SEK per aktie. Den befintliga skulden till Norrlandsfonden om sammanlagt ca 5,2 MSEK förblir oförändrad och det nya konvertibellånet kommer att, genom kvittning, ersätta de tre befintliga konvertibellånen, samtliga med förfallodag 2020-12-31, sista konverteringsdag 2020-10-31 och konverteringskurserna 4,00, 4,60 respektive 10,25 SEK. Den årliga räntan på det nya konvertibellånet kommer att oförändrat vara noll (0) procent. Styrelsen för Botnia Exploration avser fatta beslut om emission av ett nytt konvertibelt skuldebrev enligt överenskommelsen omkring den 16 december 2019.
 • 2019-12-03T10:16:29Z
  Förtydliganden av emission och teckningsoption
  För att förtydliga emissionsstrukturen i den pågående unitemissionen har Botnia sammanställt ett sammanfattande dokument över villkor och viktiga datum samt ett dokument med frågor och svar beträffande de teckningsoptioner som erhålls vederlagsfritt vid teckning i emissionen.
 • 2019-11-26T08:14:25Z
  Botnia Exploration offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentationer
  Det prospekt som Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption (”Nyemissionen” eller "Erbjudandet") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Botnia in till investerarträff den 4 december kl 12.00 hos Erik Penser Bank.
 • 2019-11-18T10:30:00Z
  Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) den 18 november 2019
  Vid extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) idag den 18 november 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2019-11-15T07:30:00Z
  Delårsrapport januari-september 2019
  Kvartalet juli -- september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -847 (-1 922). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -937 (-2 004). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,09).
 • 2019-10-31T07:05:00Z
  Kallelse till extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779-9969, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 18 november 2019 kl. 10:00 i lokaler hos Erik Penser Bank på adress Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:30.
 • 2019-10-31T07:00:00Z
  Styrelsen för Botnia Exploration föreslår företrädesemission av units om 18,5 MSEK samt emissionsbemyndigande avseende konvertibler
  Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå extra bolagsstämma den 18 november 2019 att besluta om en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption (”Nyemissionen” eller "Erbjudandet"). Teckningskursen uppgår till 8,00 SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per aktie, varvid Bolaget vid full teckning i Nyemissionen kommer att tillföras ca 18,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om ca 15,7 MSEK, motsvarande ca 85 procent av Nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Nyemissionen kommer Bolaget senast i mars 2021 att tillföras ytterligare ca 15,0 MSEK. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av konvertibler. Syftet med bemyndigandet, tillika skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid utnyttjande av bemyndigandet, är att kunna erbjuda Stiftelsen Norrlandsfonden en ny konvertibel för att infria förpliktelser enligt villkoren för tidigare utgivna konvertibler samt att möjliggöra utgivning av nya konvertibler inom ramen för eventuell omförhandling av tidigare utgivna konvertibler.
 • 2019-09-12T13:31:01Z
  Miljötillståndsansökan kungjord
  Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Botnia Explorations miljötillståndsansökan som inlämnades den 15 augusti 2018 om småskalig guldgruvdrift i Vindelgransele, Västerbotten. En kungörelse innebär att tillståndsprövningen i domstolen nu påbörjas i detalj.
 • 2019-08-23T06:30:00Z
  Delårsrapport januari-juni 2019
  Kvartalet april -- juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 411 (-1 424). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 502 (-1 506). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).
 • 2019-07-03T08:35:00Z
  Information miljötillståndsansökan
  Mark- och miljödomstolen har informerat Botnia Exploration om att arbetsbelastningen är väldigt hög i domstolen då de för tillfället arbetar med flertalet andra gruvors ansökningar jämte Botnia Explorations. Detta har inneburit att den tekniska granskningen av Botnia Explorations miljötillståndsansökan inte har påbörjats men bedöms kunna påbörjas senare under 2019. Konsekvensen av denna information är att Botnia Explorations bedömning att en miljödom kan vinna laga kraft under 2019 nu justeras. De tekniska resurserna hos domstolen är idag få men det har tillskjutits resurser så att teknikersidan kommer att förstärkas från hösten 2019. Botnia Explorations bedömer nu att huvudförhandling i bästa fall kan hållas första halvåret 2020 och dom meddelas efter det.
 • 2019-05-15T09:05:00Z
  Yttrande till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Exploration lämnar idag in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande vattenrättslig rådighet. Samtidigt inlämnas de kompletteringar till ansökan som bolaget gjort i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna. Bolaget anser att utredningen i målet är mycket utförlig och omfattande och att ansökan nu måste kunna kungöras.
 • 2019-05-10T07:58:00Z
  Botnia Exploration välkomnar Lars och Agne
  På årsstämman den 3 maj så valdes Lars Engström in som ny styrelseordförande och Agne Ahlenius valdes in som ny styrelseledamot för Botnia Exploration Holding AB. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och det ska bli oerhört värdefullt att ta del av deras erfarenhet på vår väg mot Sveriges nästa guldgruva.
 • 2019-05-03T09:24:35Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 3 maj 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2019-05-03T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - mars 2019
  Kvartalet januari -- mars 2019 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 134 (-1 246). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 224 (-1 328). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,06).
 • 2019-04-30T12:15:00Z
  Vattenrättslig rådighet föreligger genom bearbetningskoncession
  Vattenrättslig rådighet föreligger genom meddelad bearbetningskoncession enligt minerallagen. Detta har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en dom idag beträffande brytning av kaolinråvara. Domen visar att Botnia Exploration genom sina bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 samt Vargbäcken K nr 1, också måste anses ha erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet.
 • 2019-04-12T07:00:00Z
  Botnia Exploration offentliggör årsredovisningen för 2018
  Botnia Exploration Holding AB offentliggör idag årsredovisningen för 2018. 
 • 2019-04-11T11:50:00Z
  Rättelse avseende morgonens pressmeddelande, avsaknad MAR stämpel: Uppdatering miljötillståndsansökan
  Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.
 • 2019-04-11T07:46:04Z
  Uppdatering miljötillståndsansökan
  Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.
 • 2019-04-05T06:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
 • 2019-02-22T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari -- december 2018
  Kvartalet oktober -- december 2018 ·  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). ·  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 449 (-8 287). ·  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 530 (-8 363). ·  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,36).
 • 2018-12-21T08:57:00Z
  Botnia Exploration News
  Botnia Exploration är nu i slutet på sitt elfte år som prospekteringsbolag och den stora frågan är om jag nästa år kan säga att vi numera är ett gruvbolag? Tanken är kittlande...
 • 2018-11-19T07:00:00Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare
  Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn den 15 augusti, så meddelade Botnia nu i oktober resultaten från kärnborrprogrammet som bekräftade en väl definierad guldförande zon i Fäbodliden A. Den minskade risken efter feasibility-studien ökar också chanserna för lånefinansiering av rörelsekapitalbehovet vid gruvstart vinterhalvåret 2019/20. Nettoeffekten av en något starkare krona och ett högre guldpris lyfter vår EBIT-prognos 2020 med 43% och vårt beräknade substansvärde för bolaget med 3% till SEKm 185, jämfört med börsvärdet på SEKm 160. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 
 • 2018-11-16T07:30:00Z
  Delårsrapport januari - september 2018
  Kvartalet juli -- september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 922 (-1 278). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 004 (-1 408). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,06). Niomånadersperioden januari -- september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 592 (-4 139). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 838 (-4 532). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,22).
 • 2018-10-23T10:19:43Z
  Miljötillståndsansökan
  Nu kan ni som är intresserade av att läsa Botnia Explorations miljötillståndsansökan gå in på bolagets hemsida och läsa den i sin helhet. Länken till ansökan hittar ni här http://www.botniaexploration.com/vindelgransele-gruvor/miljotillstandsansokan/
 • 2018-10-22T08:10:19Z
  Resultat från undersökningsborrningar
  Botnia Exploration har under vintern/våren 2017–2018 genomfört ett kärnborrprogram om 2 214 borrmetrar fördelade över femton borrhål i Vindelgranseleområdet, se lägeskarta i Bilaga 1. Programmet utfördes i målområden Fäbodliden A och Fäbodliden B samt i Middagsberget Norra. I Fäbodliden A kan vi nu bekräfta att det finns en väl definierad guldförande zon i diorit över minimalt 200–250 m i längdriktningen och 100–125 m i djupled. Botnia Exploration planerar nu att undersöka förutsättningarna för att gå vidare med en ansökan om bearbetningskoncession i Fäbodliden A.
 • 2018-09-27T13:28:35Z
  Botnia Exploration News
  Nu när hösten närmar sig med stormsteg och snön väntar runt hörnet tänkte jag passa på att ge er en uppdatering om våra tankar om vår verksamhet framöver, samt en utförligare beskrivning av miljötillståndsprocessen så att ni får möjlighet att bilda er en uppfattning om vad vi har att se fram emot.
 • 2018-08-27T08:10:11Z
  Penser Access: Botnia Exploration - Tre betydande steg framåt på kort tid
  Det har varit hög aktivitet för Botnia i sommar med den nyliga feasibilitystudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen den 15 augusti. Därmed har Botnia på kort tid tagit tre betydande steg framåt mot att bli ett guldproducerade bolag med intäkter. Den minskade risken ökar också chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till omkring vinterhalvåret 2019/2020. Den svaga guldprisutvecklingen har dock dämpat både intäktsprognosen och vår kassaflödesvärdering av substansvärdet som nu uppgår till SEKm 179, jämfört med börsvärdet på SEKm 227. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 
 • 2018-08-24T06:30:00Z
  DELÅRSRAPPORT JANUARI -- JUNI 2018
  Kvartalet april -- juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 424 (-1 365). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 506 (-1 515). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,08).
 • 2018-08-15T09:50:00Z
  Miljötillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele inlämnades idag till Mark- och miljödomstolen. Bengt Ljung var personligen på plats i Umeå och överlämnade handlingarna. Handläggningen uppskattas ta cirka 1 år.
 • 2018-07-04T11:20:00Z
  Uppgradering av delar av Fäbodtjärns mineraltillgångar till mineralreserver
  Botnia Exploration AB har genomfört sin första bedömning av mineralreserver (tidigare benämnt malmreserver) för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Bedömningen baserar sig på den nyligen genomförda feasibilitystudien vilken publicerades 2018-06-07.
 • 2018-07-02T11:19:53Z
  Miljötillståndsansökan klar för inlämning den 15 augusti 2018
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele kommer att inlämnas den 15 augusti 2018 till Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarna är klara för kontrollavstämning och slutgranskning vilket kommer att utföras av representanter från Botnia Exploration, Ramböll samt advokat Magnus Fröberg.
 • Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.