Pressmeddelande

    

   • Norrlandsfonden avyttrar Botnia Exploration Holding AB (publ) konvertibelt lån
    2024-05-29T09:30:00Z
    Norrlandsfonden har idag meddelat Botnia Exploration Holding AB (publ) att man avyttrat ett konvertibelt skuldebrev om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31 till bolagets tre största aktieägare, Need Invest AB (18,83%), Ramab Iggesund AB (12,63%) och Akilakonsulting AB (10,21%), vilka meddelat bolaget sin avsikt att konvertera per den 2024-07-01. Aktierna från konverteringen kommer fördelas proportionerligt mellan de tre köparna enligt deras nuvarande ägarförhållande i bolaget.

   

   

   

  • Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK
   2024-04-12T18:15:00Z
   Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

   

   

  • Sveriges första nya gruva på mer än 10 år
   2024-04-10T12:25:09Z
   Idag har vi därmed gläden att informera att ortdrivning mot malmen i Fäbodtjärn startar den 2:a Maj och att vi i samband med detta har nöjet att bjuda in närboende, aktieägare, media och andra intressenter till en besöksdag där vi kan fira att Sverige får sin första nya gruva i drift på över 10 år.

   

  • Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
   2024-04-03T08:27:05Z
   Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779–9969, kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl. 10:00 i Hotell Lapplands lokaler på Korpberget 1 i Lycksele. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:30.

   

  • Botnia Exploration: VD presentation Stora Aktiedagarna 2024
   2024-03-11T09:13:12Z
   Den 6 mars medverkade tidgare VD Thomas Söderqvist på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagarna. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldgruvan Fäbodtjärn. En guldgruva med höga halter guld och en fortsatt spännande framtid.  

   

   

   

  • Botnia Exploration har undertecknat ett anrikningsavtal med Dragon Mining
   2024-01-24T18:45:00Z
   Botnia Exploration AB och Dragon Mining (Sweden) AB har idag undertecknat ett avtal för anrikning av malm från guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden, Västerbotten. Avtalet ger också möjligheter för anrikning av malm från framtida guldfyndigheter som är under utveckling.

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn
   2023-07-14T14:39:21Z
   Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4:e juli och arbetet med att starta gruvdrift vid guldfyndigheten Fäbodtjärn har gått in i en mer intensiv fas. Förberedelsearbetena innefattar att bereda marken för industriområdet med ambitionen att starta drivningen av rampnedfarten innan vintern.

   

  • Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023
   2023-06-15T20:17:28Z
   Den 14 juni medverkade CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Småbolagsdagen. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldgruvan Fäbodtjärn. En guldgruva med höga halter guld och en fortsatt spännande framtid.  

   

  • Mark- och miljödomstolen har godkänt ställd säkerhet
   2023-06-15T09:37:53Z
   Mark- och miljödomstolen har godkänt den säkerhet Botnia Exploration har ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Markberedningsarbeten i guldgruvan Fäbodtjärn kommer därmed påbörjas inom kort. 

   

  • Presentation och podd Botnia Exploration
   2023-06-05T08:32:15Z
   Torsdagen den 25 maj deltog Botnia Exploration på Erik Penser Banks event, Penser Market. Bolagets VD, Thomas Söderqvist, höll både en presentation samt deltog i en livepodd.

   

   

   

   

  • Årsredovisning 2022
   2023-03-31T10:50:27Z
   Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2022. 

   

  • Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
   2023-03-31T06:30:00Z
   Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779–9969, kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2023 kl. 10:00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:30.

   

  • Ianspråktagande av miljötillstånd
   2023-03-24T11:21:57Z
   Botnia Exploration har informerat Länsstyrelsen i Västerbotten om att bolaget avser, för den del som rör Fäbodtjärn, att ta miljötillståndet i anspråk den 27 mars 2023.  

   

  • Markanvisning har vunnit laga kraft
   2023-03-13T08:33:41Z
   Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december har nu vunnit laga kraft. Tillträde till marken får därmed ske. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län.

   

  • Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK
   2023-03-01T12:25:31Z
   Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), har idag beslutat, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om en riktad emission av ett konvertibelt skuldebrev om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor. Konvertibeln löper utan ränta och förfaller till återbetalning den 31 januari 2028, om inte konvertering begärts dessförinnan, senast den 31 januari 2027. Konvertibeln har tecknats av Stiftelsen Norrlandsfonden med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ) i enlighet med villkoren för den konvertibel som Stiftelsen Norrlandsfonden innehar sedan tidigare.  

   

   

  • Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör
   2022-12-21T13:27:20Z
   Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 6 december 2022. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är tisdagen den 27 december 2022. Avstämningsdag är torsdagen den 29 december 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per måndagen den 2 januari 2023.

   

  • Botnia Exploration beviljas markanvisning
   2022-12-14T12:10:16Z
   Bergmästaren har beviljat Botnia Exploration AB:s ansökan och anvisar mark i enlighet med bolagets yttrande. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Tillträde får ske när beslutet om markanvisning har vunnit laga kraft.

   

  • Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission
   2022-12-09T07:30:00Z
   Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 6 december 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 68,7 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen vilket medför att Botnia Exploration därmed tillförs cirka 68,7 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

   

  • Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission
   2022-11-29T08:01:42Z
   Thomas Ljung, CFO och aktieägare i Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”), har vederlagsfritt överlåtit 152 572st teckningsrätter för teckning av aktier till ett totalt värde om cirka 0,43 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission till Botnia Explorations VD Thomas Söderqvist, som har åtagit sig att teckna aktier för cirka 0,1 MSEK, samt en extern investerare.

   

   

  • Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank
   2022-11-28T12:21:12Z
   Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation med Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt om Bolagets pågående företrädesemission.

   

  • Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen
   2022-11-17T15:56:18Z
   Den 16 november medverkade t.f. VD Thomas Söderqvist och CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Digitala Aktiekvällen 2022. Där berättade de om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn samt den kommande företrädesemissionen.

   

  • Botnia Exploration offentliggör prospekt
   2022-11-16T09:16:15Z
   Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som Botnia Exploration upprättat med anledning av den förestående nyemissionen. Därmed offentliggör Botnia Exploration prospektet idag, vilket finns tillgängligt på Botnia Explorations hemsida (www.botniaexploration.com (https://www.botniaexploration.com/investor-relations/prospekt-bolagsbeskrivning-mm/)), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

   

   

   

  • Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK
   2022-11-11T07:20:00Z
   Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Botnia Exploration") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2022, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 80,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, avser bland annat att finansiera förberedelserna till gruvdrift i Bolagets fyndighet i Fäbodtjärn samt Bolagets rörelsekapitalbehov efter påbörjad gruvdrift.

   

  • Förhandlingar med Dragon Mining framskrider
   2022-10-28T12:18:59Z
   Botnia Exploration och Dragon Mining har under 2022 haft fortsatta diskussioner om ett anrikningsavtal, vilket kommunicerats i Botnia Explorations tidigare delårsrapporter för 2022, och bolagen har nu kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Under 2021 genomfördes anrikningstester med positiva resultat. Testerna visade att malmen från Fäbodtjärn är lämplig för anrikning i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.

   

   

  • Thomas Ljung slutar som VD för Botnia Exploration
   2022-06-19T18:00:00Z
   Thomas Ljung har meddelat styrelsen att han av personliga skäl önskar sluta som VD för Botnia Exploration. Thomas Ljung har arbetat i bolaget sedan 2010 och varit VD sedan oktober 2017. Rekrytering av efterträdare påbörjas omedelbart för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa. Styrelsens ordförande Thomas Söderqvist kommer att träda in i VD-rollen under tiden en ny VD rekryteras.

   

   

   

  • Årsredovisning 2021
   2022-04-08T08:11:13Z
   Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2021. 

   

   

  Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.