Pressmeddelande

  • 2023-03-13T08:33:41Z
   Markanvisning har vunnit laga kraft
   Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december har nu vunnit laga kraft. Tillträde till marken får därmed ske. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län.

 • 2023-03-01T12:25:31Z
  Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK
  Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), har idag beslutat, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om en riktad emission av ett konvertibelt skuldebrev om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor. Konvertibeln löper utan ränta och förfaller till återbetalning den 31 januari 2028, om inte konvertering begärts dessförinnan, senast den 31 januari 2027. Konvertibeln har tecknats av Stiftelsen Norrlandsfonden med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ) i enlighet med villkoren för den konvertibel som Stiftelsen Norrlandsfonden innehar sedan tidigare.  
 • 2023-02-17T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari - december 2022
  Bokslutskommuniké januari - december 2022
 • 2022-12-21T13:27:20Z
  Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 6 december 2022. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är tisdagen den 27 december 2022. Avstämningsdag är torsdagen den 29 december 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per måndagen den 2 januari 2023.
 • 2022-12-14T12:10:16Z
  Botnia Exploration beviljas markanvisning
  Bergmästaren har beviljat Botnia Exploration AB:s ansökan och anvisar mark i enlighet med bolagets yttrande. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Tillträde får ske när beslutet om markanvisning har vunnit laga kraft.
 • 2022-12-09T07:30:00Z
  Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 6 december 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 68,7 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen vilket medför att Botnia Exploration därmed tillförs cirka 68,7 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.
 • 2022-11-29T08:01:42Z
  Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission
  Thomas Ljung, CFO och aktieägare i Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”), har vederlagsfritt överlåtit 152 572st teckningsrätter för teckning av aktier till ett totalt värde om cirka 0,43 MSEK i Bolagets pågående företrädesemission till Botnia Explorations VD Thomas Söderqvist, som har åtagit sig att teckna aktier för cirka 0,1 MSEK, samt en extern investerare.
 • 2022-11-29T07:51:23Z
  Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) har utsett Thomas Söderqvist som ny vd för bolaget från och med 29 november. Thomas Söderqvist, som har arbetat inom bolaget sedan 2020 som styrelseledamot och styrelseordförande, har sedan juni 2022 varit tillförordnad vd.
 • 2022-11-28T12:21:12Z
  Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank idag har publicerat en bolagspresentation med Botnia Explorations t.f. VD Thomas Söderqvist. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet och framtidsplaner samt om Bolagets pågående företrädesemission.
 • 2022-11-17T15:56:18Z
  Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen
  Den 16 november medverkade t.f. VD Thomas Söderqvist och CFO Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Digitala Aktiekvällen 2022. Där berättade de om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn samt den kommande företrädesemissionen.
 • 2022-11-16T09:16:15Z
  Botnia Exploration offentliggör prospekt
  Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som Botnia Exploration upprättat med anledning av den förestående nyemissionen. Därmed offentliggör Botnia Exploration prospektet idag, vilket finns tillgängligt på Botnia Explorations hemsida (www.botniaexploration.com (https://www.botniaexploration.com/investor-relations/prospekt-bolagsbeskrivning-mm/)), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).
 • 2022-11-15T19:22:43Z
  Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022
  Botnia Exploration ser stora möjligheter till att öppna vår guldgruva Fäbodtjärn under 2023. Vi kommer nu att berätta mer om våra framtidsplaner och den kommande företrädesemissionen.
 • 2022-11-11T07:30:00Z
  Delårsrapport januari - september 2022
  Delårsrapport januari - september 2022
 • 2022-11-11T07:20:00Z
  Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK
  Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Botnia Exploration") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2022, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 80,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, avser bland annat att finansiera förberedelserna till gruvdrift i Bolagets fyndighet i Fäbodtjärn samt Bolagets rörelsekapitalbehov efter påbörjad gruvdrift.
 • 2022-10-28T12:18:59Z
  Förhandlingar med Dragon Mining framskrider
  Botnia Exploration och Dragon Mining har under 2022 haft fortsatta diskussioner om ett anrikningsavtal, vilket kommunicerats i Botnia Explorations tidigare delårsrapporter för 2022, och bolagen har nu kommit överens om anrikningsvillkor med den gemensamma ambitionen att fortsätta diskussionerna om ett slutligt anrikningsavtal. Under 2021 genomfördes anrikningstester med positiva resultat. Testerna visade att malmen från Fäbodtjärn är lämplig för anrikning i Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden.
 • 2022-08-19T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - juni 2022
  Delårsrapport januari - juni 2022
 • 2022-06-19T18:00:00Z
  Thomas Ljung slutar som VD för Botnia Exploration
  Thomas Ljung har meddelat styrelsen att han av personliga skäl önskar sluta som VD för Botnia Exploration. Thomas Ljung har arbetat i bolaget sedan 2010 och varit VD sedan oktober 2017. Rekrytering av efterträdare påbörjas omedelbart för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa. Styrelsens ordförande Thomas Söderqvist kommer att träda in i VD-rollen under tiden en ny VD rekryteras.
 • 2022-05-06T09:04:12Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 6 maj 2022 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2022-05-06T06:30:00Z
  Delårsrapport januari – mars 2022
  Delårsrapport januari – mars 2022
 • 2022-04-08T08:11:13Z
  Årsredovisning 2021
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2021. 
 • 2022-04-08T06:30:00Z
  Kallelse till ordinarie bolagstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779–9969, kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 6 maj 2022 kl. 10:00 i lokaler hos Erik Penser Bank på adress Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:30.
 • 2022-02-18T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari - december 2021
  Bokslutskommuniké januari - december 2021
 • 2021-12-10T14:13:04Z
  Botnia Explorations styrelseordförande ställer inte upp för omval
  Botnia Exploration Holding AB (publ) meddelar härmed att styrelseordförande, Lars Engström, har informerat valberedningen att han inte ställer upp för omval på årsstämman 2022.
 • 2021-11-30T10:59:21Z
  Botnia Exploration: Presentation Stora Aktiedagen 2021
  Den 29 november medverkade VD Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagen 2021. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn som blir Sveriges första nya gruva på 10 år!  
 • 2021-11-22T14:54:19Z
  Botnia Exploration presenterar på Stora Aktiedagen 29 november
  I oktober 2021 vann Botnia Explorations miljötillstånd äntligen laga kraft! Därmed blir vår guldgruva den första nya gruvan i Sverige på närmare 10 år och vi kommer nu att berätta mer om arbetet för att ta gruvan i drift och våra framtidsplaner. 
 • 2021-11-12T07:30:00Z
  Delårsrapport januari-september 2021
  Delårsrapport januari-september 2021
 • 2021-10-29T13:12:23Z
  Botnia Exploration AB tecknar avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB
  Botnia Exploration har undertecknat en avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB. Parterna avser att ingå entreprenadavtal avseende förberedande arbeten för gruvöppning, öppnande av gruva och drivning av guldgruvan Fäbodtjärn.
 • 2021-10-18T13:47:25Z
  Analysguiden: Tillstånd för guldbrytning har vunnit laga kraft
  Botnia närmar sig gruvstart samtidigt som guldpriset fortsätter att handlas på höga nivåer. Aktien har rört sig sidledes i år och Analysguiden ser potential i aktien först efter att produktionen är igång.
 • 2021-10-06T09:57:56Z
  Miljötillstånd har vunnit laga kraft
  Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har behandlat Naturskyddsföreningen i Lyckseles överklagande av Mark – och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd.  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. 
 • 2021-10-06T08:55:00Z
  Miljötillstånd har vunnit laga kraft
  Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har behandlat Naturskyddsföreningen i Lyckseles överklagande av Mark – och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd.  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. 
 • 2021-08-20T06:30:00Z
  Delårsrapport januari-juni 2021
  Delårsrapport januari-juni 2021
 • 2021-06-08T07:43:00Z
  Presentation Småbolagsdagarna
  Presentation Småbolagsdagarna
 • 2021-06-01T07:14:46Z
  Småbolagsdagarna 2021
  Den 7 juni kl. 20:30- 21:00 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess planer på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. 
 • 2021-05-28T12:07:39Z
  Analysguiden: Guldproduktion runt hörnet
  Botnia närmar sig gruvstart i Fäbodtjärn samtidigt som guldpriset fortsätter att handlas på höga nivåer. Analysguiden ser ytterligare potential i aktien först när produktionen är igång.
 • 2021-05-24T14:10:00Z
  Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd har överklagats
  Naturskyddsföreningen i Lycksele har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd till Högsta domstolen. Högsta domstolen kommer nu att ta ställning till om det var rätt att inte meddela prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen, vilket i normala fall sker inom cirka 2–3 månader. Botnia Exploration bedömer att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens beslut var riktigt.
 • 2021-05-07T06:30:00Z
  Delårsrapport januari-mars 2021
  Delårsrapport januari-mars 2021
 • 2021-04-26T08:30:00Z
  Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd
  Det överklagande som inkom den 11 januari från en lokal avdelning i Naturskyddsföreningen i Lycksele har nu behandlats i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär att det inte meddelas något prövningstillstånd och det tillstånd som Botnia Exploration erhöll genom dom den 21 december 2020 gäller. Datum för överklagande är senast 2021-05-21.
 • 2021-04-23T08:42:47Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 23 april 2021 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2021-04-20T11:22:32Z
  Positiva resultat av första tester utförda av Dragon Mining
  I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.
 • 2021-04-08T12:42:01Z
  Utfall av andra och slutlig utnyttjandeperiod för Botnias teckningsoptioner av serie 2019/2021
  Den andra och slutliga utnyttjandeperioden är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019 (”Företrädesemissionen”). Botnia tillförs cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.
 • 2021-04-02T06:30:00Z
  Årsredovisning 2020
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2020. 
 • 2021-03-26T07:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.
 • 2021-03-08T10:48:32Z
  Andra utnyttjandeperiod 17-31 mars 2021 för teckningsoptioner av serie 2019/2021
  Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) informerar idag om att andra utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) löper under perioden 17-31 mars 2021. Varje (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK.
 • 2021-02-19T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari - december 2020
  Bokslutskommuniké januari - december 2020
 • 2021-02-15T07:39:20Z
  Botnia Explorations grundare och styrelseledamot Bengt Ljung har gått bort 80 år gammal
  Botnia Explorations grundare och styrelseledamot Bengt Ljung har gått bort 80 år gammal i sviterna av covid-19. Det var i söndags morse som Bengt Ljung stillsamt somnade in på St. Görans sjukhus i Stockholm.
 • 2021-01-11T12:45:00Z
  Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har överklagats
  Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har överklagats av Naturskyddsföreningen. Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att ta ställning till om Naturskyddsföreningen ska meddelas prövningstillstånd, vilket i normala fall sker inom cirka 2–3 månader.
 • 2021-01-05T10:55:05Z
  Utfall av första utnyttjandeperiod för Botnias teckningsoptioner av serie 2019/2021
  Den första utnyttjandeperioden av två är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019 (”Företrädesemissionen”). Botnia tillförs cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.
 • 2020-12-21T10:40:00Z
  Botnia Exploration erhåller miljötillstånd
  Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att miljötillstånd beviljas Botnia Exploration AB gällande gruvverksamhet (gruvbrytning och anrikning) för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Guldfyndigheterna är belägna i Vindelgransele, Västerbottens län. Tiden för överklagande är tre veckor vilket innebär att domen vinner laga kraft 12 januari 2021.
 • 2020-12-08T09:33:03Z
  Presentation Stora Aktiedagen
  Presentation Stora Aktiedagen
 • 2020-12-01T07:55:21Z
  Stora Aktiedagen 2020
  Den 2 december kl.16:30 - 17:00 på Stora Aktiedagen Stockholm kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess väg mot en svensk guldgruva .
 • Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.