Prospektering

Prospektering handlar om att leta efter och hitta nya fyndigheter av
brytvärda mineraler. Prospekteringsprocessen innehåller ett antal faser, där
varje undersökningssteg syftar till att skaffa sig ökad geologisk kännedom
om ett område. Man använder sig då av metoder såsom blockletning,
geofysisk och geokemisk undersökning, geologisk kartering och
diamantborrning.

För att få prospektera ett markområde krävs tillstånd, som i Sverige beviljas
av Bergsstaten.

Ta gärna del av Svemins ”Vägledning för prospektering” som ger en bra baskunskap i prospekteringsarbeten och dess olika delmoment, vagledning_for_prospektering

Ordlista

Bergstaten
Den myndighet i Sverige som handlägger och beslutar i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.
Undersökningstillstånd
Ett undersökningstillstånd, som beviljas av Bergsstaten, ger innehavaren ensamrätt till undersökning, tillträde till marken inom tillståndsområdet och företrädesrätt till bearbetningskoncession.
Bearbetningskoncession
En bearbetningskoncession, som beviljas av Bergsstaten, ger innehavaren rätt att förfoga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndighet. Koncessionen avser ett bestämt område som avgränsats på grundval av en påvisad fyndighets sträckning och läge.
Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska beskriva hur miljön påverkas av verksamheten, enligt miljöbalkens bestämmelser.
NI 43-101
NI 43-101 är ett kanadensiskt regelverk som anger standarder och krav för den information som ingår i ansökningar och annan extern information.
Mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske.
Antagen mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En antagen mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får ej summeras ihop med malmreserver eller kända och indikerade mineraltillgångar samt får ej heller vara underlag för ekonomiska bedömningar.
Indikerad mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En indikerad mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Känd mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En känd mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Malmreserv
Term enligt NI 43-101. En malmreserv är en del av en mineraltillgång där ekonomisk utvinning visats genom minst en preliminär lönsamhetsstudie.
Sannolik malmreserv
Term enligt NI 43-101. En sannolik malmreserv är den del av en malmreserv som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Bevisad malmreserv
Term enligt NI 43-101. En bevisad malmreserv är den del av en malmreserv som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet.