Miljö & Samhälle


Bergsstaten är den myndighet i Sverige som handlägger och beslutar i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. För att få prospektera ett markområde krävs ett godkänt undersökningstillstånd från Bergsstaten, vilket ger ensamrätt till undersökning, tillträde till marken inom tillståndsområdet och företrädesrätt till bearbetningskoncession.

En bearbetningskoncession ger innehavaren rätt att förfoga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndighet. En ansökan om bearbetningskoncession skall vara åtföljd av en miljökonsekvensbeskrivning. Koncessionen gäller normalt i 25 år, men kan förlängas.

I beskrivningen av Botnias projektportfölj framgår vilka undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som Botnia Exploration innehar.

Mer information om Bergsstaten och nödvändiga tillstånd finns på www.bergsstaten.se

Publiceringsstandard

SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) och FAERI (Finnish Association of Extractive Resources Industry) har antagit ett gemensamt regelverk för publicering av information om mineralprojekt. Botnia Exploration följer detta regelverk.

För att säkerställa att regelverket följs, finns så kallade kvalificerade personer som har godkänts av Fennoscandian Review Board, FRB. Till denna grupp hör Göran Petersson, som är delägare och verksam i Botnia.
Mer information om publiceringsstandarden finns på www.svemin.se

NI 43-101

NI 43-101 är ett kanadensiskt regelverk som utgör fundamentet för den publiceringsstandard som SveMin och FAERI tagit fram (se ovan). Regelverket anger standarder och krav för den information som ingår i ansökningar och annan extern information. Dessutom anges vilken information av kursdrivande karaktär som inte får lämnas till allmänheten.

Mer information om NI 43-101 t ex finns på  www.svemin.se

Ordlista

Bergstaten
Den myndighet i Sverige som handlägger och beslutar i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.
Undersökningstillstånd
Ett undersökningstillstånd, som beviljas av Bergsstaten, ger innehavaren ensamrätt till undersökning, tillträde till marken inom tillståndsområdet och företrädesrätt till bearbetningskoncession.
Bearbetningskoncession
En bearbetningskoncession, som beviljas av Bergsstaten, ger innehavaren rätt att förfoga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndighet. Koncessionen avser ett bestämt område som avgränsats på grundval av en påvisad fyndighets sträckning och läge.
Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska beskriva hur miljön påverkas av verksamheten, enligt miljöbalkens bestämmelser.
NI 43-101
NI 43-101 är ett kanadensiskt regelverk som anger standarder och krav för den information som ingår i ansökningar och annan extern information.
Mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske.
Antagen mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En antagen mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har liten geologisk kännedom och tillförlitlighet. Antagen mineraltillgång får ej summeras ihop med malmreserver eller kända och indikerade mineraltillgångar samt får ej heller vara underlag för ekonomiska bedömningar.
Indikerad mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En indikerad mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Känd mineraltillgång
Term enligt NI 43-101. En känd mineraltillgång är den del av en mineraltillgång som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Malmreserv
Term enligt NI 43-101. En malmreserv är en del av en mineraltillgång där ekonomisk utvinning visats genom minst en preliminär lönsamhetsstudie.
Sannolik malmreserv
Term enligt NI 43-101. En sannolik malmreserv är den del av en malmreserv som har mindre geologisk kännedom och tillförlitlighet.
Bevisad malmreserv
Term enligt NI 43-101. En bevisad malmreserv är den del av en malmreserv som har hög geologisk kännedom och tillförlitlighet.