Pressmeddelanden


Uppgradering av delar av Fäbodtjärns mineraltillgångar till mineralreserver

Publicerad den 2018-07-04T11:20:00Z

Botnia Exploration AB har genomfört sin första bedömning av mineralreserver (tidigare benämnt malmreserver) för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Bedömningen baserar sig på den nyligen genomförda feasibilitystudien vilken publicerades 2018-06-07.

Mineraltillgångar är en i berggrunden förekommande ansamling av mineraler ur vilka en kommersiell utvinning av värdemineraler kan komma att ske. En mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk utvinning visats genom en feasibilitystudie innehållande en lönsamhetsstudie. Detta betyder att en mineralreserv har en högre säkerhet jämfört med en mineraltillgång och kan därför användas som underlag då finansiering via bank eller andra institut krävs.

Denna nya bedömning av mineralreserv som utförts medför att Botnia Exploration framöver får rapportera sina mineraltillgångar och mineralreserver enligt följande:

Sannolik Mineralreserv: 116 kton med 7,7 g/t guld – cutoff 0,0 g/t
Antagen Mineraltillgång: 85 kton med 5,9 g/t guld – cutoff 0,0 g/t

Mineraltillgångarna rapporteras exklusive mineralreserver.

Bedömningen av mineralreserverna i Fäbodtjärn gjord av Thomas Lindholm, Kvalificerad Person från det oberoende företaget Geovista AB.

Reserverna beräknas möjliggöra kontinuerlig gruvdrift vid Fäbodtjärn under en period av tre år, med start tidigast halvårsskiftet 2019. De antagna tillgångarna och det faktum att mineraliseringen är öppen mot djupet indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd. Fäbodtjärn bedöms vara en så kallad orogen guldfyndighet som kan ha ett stort djupgående.

Storleken och läget av mineraliseringen gör att gruvproduktion uteslutande kommer att ske under jord. Produktionsplaneringen har inletts för att produktionen ska kunna komma igång tidigast vid halvårsskiftet 2019. Ansökan om miljötillstånd kommer att lämnas in den 15 augusti och handläggningen av detta uppskattas ta cirka 1 år.

” Att vi nu har fått Fäbodtjärn uppgraderad till mineralreserv är ett stort steg för ett prospekteringsbolag. Det innebär att det prospekteringsarbete som vi har lagt ned på denna högintressanta guldfyndighet bekräftar att vi i framtiden kan få lönsamhet i vår verksamhet. Vi har goda möjligheter att bli en modern svensk guldgruva som ska vara en attraktiv och säker arbetsplats, både för personal som för miljön. Än återstår mycket arbete med planeringen av verksamheten samt hanteringen av den uppkommande miljötillståndsprocessen, men vetskapen om att utvecklingen från fynd till gruva går i rätt riktning gör arbetet fantastiskt spännande att vara delaktig i, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration. 

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, Geovista, oberoende registrerad kvalificerad person.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 13:20

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Advisor till bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.