Pressmeddelanden


Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) den 18 november 2019

Publicerad den 2019-11-18T10:30:00Z

Vid extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) idag den 18 november 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Beslut om företrädesemission av units

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om företrädesemission av högst 2 315 321 units, vardera om två nya aktier och en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst 4 630 642 nya aktier, dels emission av högst 2 315 321 teckningsoptioner. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 25 november 2019 är registrerade som aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Tio uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av två nya aktier och en ny teckningsoption. Betalning om 8,00 kronor per tecknad unit – motsvarande 4,00 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Teckning av units ska ske under perioden 27 november–11 december 2019.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie under perioderna 4–18 december 2020 samt 17–31 mars 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av konvertibler

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att infria förpliktelser enligt de fullständiga villkoren för tidigare utgivna konvertibler, och/eller för att utge nya konvertibler inom ramen för eventuell omförhandling av tidigare utgivna konvertibler.

Stockholm den 18 november 2019

Botnia Exploration Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 11:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.