Pressmeddelanden


Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Publicerad den 2019-05-15T09:05:00Z

Botnia Exploration lämnar idag in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande vattenrättslig rådighet. Samtidigt inlämnas de kompletteringar till ansökan som bolaget gjort i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna. Bolaget anser att utredningen i målet är mycket utförlig och omfattande och att ansökan nu måste kunna kungöras.

Såsom tidigare meddelats har Mark- och miljödomstolen ifrågasatt om bearbetningskoncession ger erforderlig vattenrättslig rådighet där Bolaget anser att bearbetningskoncessionen ger erforderlig vattenrättslig rådighet inom koncessionsområdet. Bolaget redovisar i sitt yttrande en rättsutredning som styrker Bolagets uppfattning i denna fråga. Genom Mark- och miljööverdomstolens ställningstagande i dom den 30 april 2019 i mål M 10717–17 (s. 18), där den vattenrättsliga rådigheten grundades på bearbetningskoncession, anser Bolaget att det är visat att bearbetningskoncession ger erforderlig vattenrättslig rådighet inom det aktuella koncessionsområdet.

Bolaget har under denna period även utrett möjligheterna att skaffa sig en alternativ rådighetsgrund genom att träffa avtal med berörda fastighetsägare där vattenverksamhet planeras. Detta arbete har varit tidskrävande men lyckosamt då Bolaget har lyckats träffa avtal med samtliga berörda som äger fastigheter inom koncessionsområdet samt alla berörda som äger fastigheter utanför koncessionsområdet.

I sitt yttrande åberopar därför Bolaget inom koncessionsområdet både bearbetningskoncession och avtal som grund för rådighet. För vattenverksamheter utanför koncessionsområdet åberopas ingångna avtal som grund för rådigheten.

Då detta berör ett stort antal mindre fastigheter och även innefattat fastigheter med flera ägare har arbetet varit intensivt men väldigt givande. Bland annat höll vi ett informationsmöte i Vindelgransele där vi informerade om vår planerade verksamhet, med speciellt fokus på vattenverksamheten. Vi har även haft många telefonsamtal och e-postväxlingar för att förklara oss. Att resultatet generade i påskrivna avtal är vi självfallet glada över men det mest positiva är att jag känner att våra relationer med fastighetsägarna i Vindelgransele har stärkts. Att starta en gruva är inget enkelt jobb men det känns mycket roligare att arbeta i en miljö där vi känner oss välkomna och det gör vi verkligen nu. Vi ser att vår guldgruva kommer att generera arbetstillfällen i Vindelgransele och vår förhoppning är att mycket av det ska kunna utföras av lokal personal”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 11:05.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Ladda ner pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.