Pressmeddelanden


Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

Publicerad den

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 28 april 2023 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johan Norman, Thomas Söderqvist, Pär Weihed, Andreas Bladh, Thomas Ljung, Anders Lindgren och Jan Marklund till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johan Norman till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 210 000 kr) till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp (för närvarande 105 000 kr) kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja KPMG AB till revisor.

Stockholm den 28 april 2023

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Stämmokommuniké

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.