Pressmeddelanden


Utfall av andra och slutlig utnyttjandeperiod för Botnias teckningsoptioner av serie 2019/2021

Publicerad den 2021-04-08T12:42:01Z

Den andra och slutliga utnyttjandeperioden är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019 (”Företrädesemissionen”). Botnia tillförs cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Botnia genomförde under december 2019 en företrädesemission av units. Varje (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021. En (1) Teckningsoption berättigar, under perioden 4-18 december 2020 respektive 17-31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 84,9 procent och antalet Teckningsoptioner som emitterades uppgick till 1 965 845. Vid första utnyttjandeperioden som avslutades den 18 december 2020 utnyttjades 411 106 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier i Botnia.

Den 31 mars 2021 avslutades den andra och slutliga utnyttjandeperioden för Botnia TO 2019/2021. Totalt utnyttjades 1 510 854 Teckningsoptioner, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 97,2 procent av samtliga utestående Teckningsoptioner, för teckning av lika många aktier i Botnia till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie. Genom Teckningsoptionerna tillförs Botnia därmed cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Botnia med 1 510 854 aktier, från 27 496 007 till 29 006 861 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår till cirka 5,2 procent. Aktiekapitalet ökar med 1 133 140,50 SEK från 20 622 005,25 till 21 755 145,75 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.