Pressmeddelanden


Delårsrapport januari-september 2021

Publicerad den

Delårsrapport januari-september 2021

Kvartalet juli -- september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 312 (-1 028).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 357 (-1 070).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,04).

Niomånadersperioden januari -- september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 955 (-3 348).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 088 (-3 475).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,14 (-0,13).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Inga enskilda händelser av vikt har skett utan arbetet har bestått av förberedelser inför gruvstart.
 • Konsekvenserna av Covid-19 pandemin har hittills inte påverkat koncernens operativa verksamhet negativt.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd överklagades den 11 januari 2021 av Naturskyddsföreningens lokala avdelning i Lycksele.
 • Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen i Lycksele gällande det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll genom dom den 21 december 2020.
 • Naturskyddsföreningen i Lycksele överklagade Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd till Högsta domstolen. 
 • I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.
 • Den andra och sista utnyttjandeperioden genomfördes avseende de teckningsoptioner som Botnia Exploration Holding AB emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019. Botnia tillfördes cirka 9,7 MSEK efter emissionskostnader genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
 • Botnia Explorations grundare och styrelseledamot Bengt Ljung avled 80 år gammal.
 • På grund av Covid-19 pandemin och dess påverkan på gruvnäringen beslutade Riksdagen om en ny lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2021. Lagändringen medförde att undersökningstillstånden Storforsen nr 6, Bjurbäcksliden nr 2, Stenberget nr 4 och Stenberget nr 5 förlängdes med 1 år.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 vann laga kraft den 5 oktober 2021.  
 • Botnia Exploration har undertecknat en avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB. Parterna avser att ingå entreprenadavtal avseende förberedande arbeten för gruvöppning, öppnande av gruva och drivning av guldgruvan.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med att miljötillståndet vunnit laga kraft nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 9 november 2021, 502 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att Fäbodtjärns malm med stor säkerhet är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Botnia Exploration har nu ytterligare en intressant affärsmöjlighet för vidareförädling av malmen från Fäbodtjärn att utvärdera. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia Exploration. Då även Botnia Explorations övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.
 • Konsekvenserna av Covid -19 pandemin har hittills inte påverkat koncernens operativa verksamhet negativt. Den framtida påverkan är relaterad till den allmänna situationen och beslut av olika myndigheter som kan leda till bland annat reducerad verksamhet hos myndigheterna. Det finns också en potentiell påverkan på logistikkedjan och efterfrågan framgent. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta den potentiella påverkan för koncernen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl.08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter


Botnias Q3 rapport 2021

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.