Pressmeddelanden


Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK

Publicerad den

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), har idag beslutat, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om en riktad emission av ett konvertibelt skuldebrev om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor. Konvertibeln löper utan ränta och förfaller till återbetalning den 31 januari 2028, om inte konvertering begärts dessförinnan, senast den 31 januari 2027. Konvertibeln har tecknats av Stiftelsen Norrlandsfonden med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ) i enlighet med villkoren för den konvertibel som Stiftelsen Norrlandsfonden innehar sedan tidigare.  

”Det är glädjande och inspirerande att Norrlandsfonden har fattat detta beslut att fortsätta följa vår resa mot en ny guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har sedan 2014 varit till stor hjälp för Botnia och det stärker oss i vårt fortsatta arbete när vi känner stödet från våra nära intressenter”, säger Thomas Söderqvist, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

Teckningen innebär att aktiekapitalet kommer vid full konvertering av samtliga konvertibler (inklusive redan utgivna konvertibler), att öka med sammanlagt högst 1 269 691,50 SEK och antalet aktier med högst 1 692 922, varefter aktiekapitalet skulle uppgå till högst 30 949 924,50 SEK och antalet aktier till högst 41 266 566. Konvertering till aktier kan ske till en konverteringskurs om 6,50 SEK. Konverteringskursen är densamma som gällde i företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.