Pressmeddelanden


Botnia Exploration har nått överenskommelse med Norrlandsfonden om att ersätta befintliga konvertibellån med nytt konvertibellån med förlängd löptid

Publicerad den 2019-12-09T07:00:00Z

Botnia Exploration Holding AB (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) och Stiftelsen Norrlandsfonden ("Norrlandsfonden") har kommit överens om att ersätta de tre befintliga konvertibellånen om sammanlagt ca 5,2 MSEK som Norrlandsfonden har utestående till Botnia Exploration med ett nytt konvertibellån med förlängd löptid och justerad konverteringskurs. Det omförhandlade konvertibellånet kommer att löpa t o m 2024-12-31 och kommer att kunna konverteras t o m 2024-10-31 till konverteringskursen 4,19 SEK per aktie. Den befintliga skulden till Norrlandsfonden om sammanlagt ca 5,2 MSEK förblir oförändrad och det nya konvertibellånet kommer att, genom kvittning, ersätta de tre befintliga konvertibellånen, samtliga med förfallodag 2020-12-31, sista konverteringsdag 2020-10-31 och konverteringskurserna 4,00, 4,60 respektive 10,25 SEK. Den årliga räntan på det nya konvertibellånet kommer att oförändrat vara noll (0) procent. Styrelsen för Botnia Exploration avser fatta beslut om emission av ett nytt konvertibelt skuldebrev enligt överenskommelsen omkring den 16 december 2019.

”Vi är mycket tacksamma att Norrlandsfonden visar oss och marknaden fortsatt förtroende för vårt arbete med sikte på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har varit ett starkt stöd för oss sedan 2014. Överenskommelsen innebär en förlängd kredittid för Botnia Exploration med fyra år till oförändrad ränta noll (0) procent. Vi bedömer att konverteringskursen är förmånlig och att den kommer att säkerställa Botnia Exploration ett tillskott av eget kapital vid en eventuell framtida konvertering. Detta kommer att gagna Botnia Exploration som ett framtida gruvbolag.”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

Överenskommelsen innebär att aktiekapitalet, vid full konvertering av det nya konvertibellånet, sammanlagt kommer att öka med 923 538,00 SEK och att antalet aktier kommer att öka med 1 231 384. Utspädningen för befintliga aktieägare, vid full konvertering, kommer att uppgå till 5,05 procent, beräknat med utgångspunkt i antalet aktier i Bolaget idag. Under antagande om full anslutning i pågående företrädesemission, kommer utspädningen för befintliga aktieägare istället att uppgå till 4,25 procent, beräknat med utgångspunkt i antalet aktier i Bolaget efter företrädesemissionen vid full anslutning. Beslutet om det nya konvertibellånet avses fattas omkring den 16 december 2019 och kommer att innebära en riktad emission av ett nytt konvertibelt skuldebrev, för vilket betalning kommer ske genom kvittning mot Norrlandsfondens fordringar på Bolaget med anledning av de tre existerande konvertibellånen. Teckningskursen kommer att motsvara nominellt belopp för konvertibeln och emissionen kommer att genomföras med stöd av det bemyndigande som erhölls vid den extra bolagsstämman den 18 november 2019.

Botnia Exploration kommer med anledning av det nya konvertibellånet att upprätta och publicera ett tilläggsprospekt till det EU-tillväxtprospekt daterat den 26 november 2019 som upprättats med anledning av pågående företrädesemission.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande som pdf

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.