Pressmeddelanden


Positiva guldanalyser från tester utförda i Boliden Rönnskär

Publicerad den 2017-12-04T10:35:46Z

(AktieTorget: BOTX). Analysresultat från testerna av Fäbodtjärns kvartsgång visade på snitthalter med cirka 7,4 g/ton guld. Resultaten kommer från tester utförda på 2 118 ton kvarts som levererades från sommarens provbrytning. 

- Detta resultat är väldigt glädjegivande då det baserar sig på ett stort tonnage och från en provbrytning med sannolikt en högre mängd gråbergsinblandning jämfört med framtida brytning. Halterna är fortsatt höga och stämmer väl med vår tillgångsberäkning som visar på 8,5 g/ton guld i snitt i indikerad mineraltillgång, säger Thomas Ljung, vd Botnia Exploration Holding AB.

I mitten på juli påbörjade Botnia Exploration arbetet med provbrytning av guldfyndigheten Fäbodtjärn. Avsikten med provbrytningen var att genomföra ett fullskaligt test för att utreda möjligheten om Boliden Rönnskär kan använda kvarts från Fäbodtjärn som slaggbildare i deras process. Boliden Rönnskär använder idag kvarts från andra leverantörer och då Fäbodtjärns kvarts innehåller guld ses detta som ett intressant alternativ.

Provbrytningstillståndet som erhölls från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen 2015 specificerade att arbeten enbart fick utföras under månaderna juni, juli och augusti. Då avtalet med Boliden slöts först i mitten på juli och arbetena först då kunde påbörjas så levererade Botnia Exploration ett lägre tonnage än beräknat men tillräckligt för att testet skulle kunna utföras. Sammanlagt användes 2 118 ton kvarts i testet.

Testerna med Boliden är nu avslutade och Botnia Exploration fortsätter nu arbetet med miljötillståndsansökan. Alternativet att utvinna guld direkt genom ett smältverk är ett mycket intressant komplement till traditionell anrikning och kommer att ges ett ökat fokus i arbetet med planeringen av gruvan då det ger minskade miljökonsekvenser, lägre investeringar och kassaflöde kan erhållas i ett tidigt skede efter gruvstart.

- Provbrytningen har gett oss mycket värdefull information utöver att halterna var fortsatt höga. Vi har nu även fått en ökad kunskap om markförhållandena i området vilket lett till förbättringar av detaljplanen som kommer att minska vårt miljöavtryck vid den framtida brytningen. Vår entreprenör Norrbotten Bergteknik och platschef Arne Jansson utförde ett fantastiskt arbete och utan dem hade vi aldrig lyckats genomföra detta med det korta tidsutrymme som vi hade. Det har varit väldigt värdefullt och lärorikt för oss att jobba nära Boliden vilket gett oss en bättre kommersiell förståelse, allt ifrån avtalsförfarandet till faktiska tester. Boliden har uppträtt väldigt professionellt och jag vill passa på att tacka alla inblandade i detta projekt, avslutar Thomas Ljung, vd Botnia Exploration Holding AB.

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, Geovista, oberoende registrerad kvalificerad person (QP) av SveMin.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, vd – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.