Pressmeddelanden


Delårsrapport januari-mars 2021

Publicerad den

Delårsrapport januari-mars 2021

Kvartalet januari -- mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 195 (-1 238).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 239 (-1 280).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,05).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Den andra och sista utnyttjandeperioden är nu genomförd avseende de teckningsoptioner som Botnia Exploration Holding AB emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019. Botnia tillförs cirka 9,7 MSEK efter emissionskostnader genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
 • Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd överklagades den 11 januari 2021 av Naturskyddsföreningens lokala avdelning i Lycksele.
 • Botnia Explorations grundare och styrelseledamot Bengt Ljung avled 80 år gammal.
 • På grund av Covid-19 utbrottet och dess påverkan på gruvnäringen beslutade Riksdagen om en ny lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2021. Lagändringen medförde att undersökningstillstånden Storforsen nr 6, Bjurbäcksliden nr 2, Stenberget nr 4 och Stenberget nr 5 förlängdes med 1 år.
 • Konsekvenserna av Covid 19-utbrottet har hittills inte påverkat koncernens operativa verksamhet negativt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen. Det tillstånd som Botnia Exploration erhöll genom dom den 21 december 2020 gäller. Datum för överklagande är senast 2021-05-21.
 • I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med beviljat miljötillstånd nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag. Styrelsens bedömning är att Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär att miljötillståndet kommer att vinna laga kraft.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 6 maj 2021, 492 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att Fäbodtjärns malm med stor säkerhet är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Botnia Exploration har nu ytterligare en intressant affärsmöjlighet för vidareförädling av malmen från Fäbodtjärn att utvärdera. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.
 • Konsekvenserna av Covid 19-utbrottet har hittills inte påverkat koncernens operativa verksamhet negativt. Den framtida påverkan är relaterad till den allmänna situationen och beslut av olika myndigheter som kan leda till bland annat reducerad verksamhet hos myndigheterna. Det finns också en potentiell påverkan på logistikkedjan och efterfrågan framgent. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta den potentiella påverkan för koncernen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl.08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter


Delårsrapport jan-mars 2021

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.