Pressmeddelanden


Information miljötillståndsansökan

Publicerad den 2019-07-03T08:35:00Z

Mark- och miljödomstolen har informerat Botnia Exploration om att arbetsbelastningen är väldigt hög i domstolen då de för tillfället arbetar med flertalet andra gruvors ansökningar jämte Botnia Explorations. Detta har inneburit att den tekniska granskningen av Botnia Explorations miljötillståndsansökan inte har påbörjats men bedöms kunna påbörjas senare under 2019. Konsekvensen av denna information är att Botnia Explorations bedömning att en miljödom kan vinna laga kraft under 2019 nu justeras. De tekniska resurserna hos domstolen är idag få men det har tillskjutits resurser så att teknikersidan kommer att förstärkas från hösten 2019. Botnia Explorations bedömer nu att huvudförhandling i bästa fall kan hållas första halvåret 2020 och dom meddelas efter det.

”Detta är självfallet ett tråkigt besked men inte speciellt överraskande. Miljötillståndprocessen är en juridiskt och politiskt viktig process i Sverige, men den är också oförutsägbar vilket gör det svårt att veta hur lång tid processen tar. Detta är något som drabbar inte bara Botnia Exploration utan samtliga som ansöker om ett miljötillstånd. Det är dock en angenäm verklighet som vi har försatt oss i då vårt framgångsrika arbete med framförallt guldfyndigheten Fäbodtjärn har gett oss rättigheterna till en guldfyndighet med höga guldhalter samt att vi står inför en teknisk granskning med målsättningen att starta en ny svensk guldgruva ”, säger Thomas Ljung, VD på Botnia Exploration.

Botnia Exploration bedömer att miljötillståndsansökan för Vindelgransele gruvor är grundligt utförd och påvisar minimal miljö- och vatten påverkan. I maj lämnade bolaget, tillsammans med yttrandet om vattenrådighet, in kompletteringar som besvarade de frågor som hade inkommit från berörda myndigheter. Dessa kompletteringar var av ringa art vilket gör att bolaget har stora förhoppningar om att den tekniska granskningen när den väl utförs av Mark – och miljödomstolen också kommer att visa det.

”Vi vill minimera vår miljöpåverkan inom vår planerade verksamhet i Vindelgransele och vi ser fram emot att den juridiska och tekniska granskningen av vår ansökan görs ordentligt. När väl ett miljötillstånd vinner laga kraft ska vi känna oss trygga i att vår verksamhet kommer att vara ett positivt inslag för den svenska gruvbranschen och det lokala näringslivet i Vindelgransele”, avslutar Thomas Ljung, VD på Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 10:35.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Ladda ner pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.