Pressmeddelanden


Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

Publicerad den

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 23 april 2021 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Lars Engström, Agne Ahlenius, Pär Weihed, Johan Norman och Thomas Söderqvist till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Lars Engström till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 190 400 kr) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 95 200 kr) kr till övriga styrelseledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att KPMG AB omvaldes som revisor

Stockholm den 23 april 2021

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs kommuniké (pdf)

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.