Pressmeddelanden


Botnia Exploration offentliggör prospekt

Publicerad den

Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som Botnia Exploration upprättat med anledning av den förestående nyemissionen. Därmed offentliggör Botnia Exploration prospektet idag, vilket finns tillgängligt på Botnia Explorations hemsida (www.botniaexploration.com), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Prospekt

Det prospekt som Botnia Exploration har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen som offentliggjordes den 11 november 2022 har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Botnia Exploration och Erik Penser Bank och hålls även tillgängliga på Botnia Explorations hemsida (www.botniaexploration.com) och på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • En (1) befintlig aktie i Botnia Exploration som innehas på avstämningsdagen den 18 november 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier
  • Teckningskursen uppgår till 6,50 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant
  • Genom Företrädesemissionen kan Botnia Exploration som högst tillföras cirka 80,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 8,8 MSEK varav cirka 4,5 MSEK utgörs av garantiersättning
  • Teckningsperioden löper under perioden 22 november – 6 december 2022
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter avses ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 november – 1 december 2022
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 68,7 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 30,8 MSEK, motsvarande cirka 38,1 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 37,9 MSEK, motsvarande cirka 46,9 procent av Företrädesemissionen
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 9 323 633,25 SEK, motsvarande högst 12 431 511 aktier innebärande en maximal utspädning om 30,0 procent

Rådgivare

Botnia Exploration har anlitat Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Handelsplats och Certified Adviser:

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 18 december 2017 och handel sker med kortnamn BOTX. Dessförinnan var aktien listad på Spotlight Stock Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0) 8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Botnia Exploration. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Botnia Exploration kommer endast att ske genom det prospekt som Botnia Exploration beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 november 2022.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Ryssland, Belarus, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Botnia Exploration har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, t.f. VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 294 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.