Pressmeddelanden


Analysguiden:  Triggers kommande år – gruvstartsplanering intensifieras​​​​​​​

Publicerad den 2020-05-18T12:41:14Z

Vi inleder bevakning av prospektteringsbolaget Botnia Exploration. Med målet att bli en ledande guldgruva med minimalt miljöavtryck ser vi långsiktig potential i att bolaget exekverar på sina tillgångar. 

Verksamhetsbeskrivning

Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag med särskilt fokus på guld. Målsättningen är att utveckla en svensk hållbar guldgruva med minimalt miljöavtryck. Utöver två bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn och Vargbäcken, har bolaget sex undersökningstillstånd i Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet. För att gruvbrytning ska kunna starta krävs godkännande från Mark- och miljödomstolen. Ansökan om Miljöprövningstillstånd lämnades in under 2018 och huvudförhandling planeras till den 22–24 september 2020. Om ansökan godkänns är målsättningen att starta småskalig gruvbrytning under 2021 i Fäbodtjärn och längre fram i Vargbäcken. 

Investment case - möjligheter och risker 

En investering i Botnia Exploration är en investering i guldmarknaden. Guldpriset har stigit med 34% jämfört med nivån för ett år sedan och ligger förnärvarande på 1 741 USD/oz vilket är en av de högsta nivåerna de senaste 7 åren. I orostider tar ofta investerare sin tillflykt till guld och osäkerheten kring bland annat Coronakrisens mer långsiktiga implikationer för världsekonomin och de finansiella marknaderna, har lett till att investerare tagit sin tillflykt till guld. Prospekteringsföretag generellt är förknippade med risker då det är osäkert om de fyndigheter som identifierats kommer att leda till att den tänkta gruvan startas. Likaså finns det ofta osäkerhet kring tidplaner och tillstånd.  

Triggers skapar möjligheter
 
Två triggers är väsentliga för aktiekursutvecklingen under kommande 12 månader. Dels att ansökan om miljöprövningstillstånd godkänns för att starta gruvdrift. Om ansökan avslås eller överklagas kan det leda till väsentliga förseningar. Huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen kommer att genomföras under slutet av september och ett besked väntas efter två månader, dvs under senare delen av november. 

Förhandlingar med boliden
 
Dels att Botnia finner en lämplig metod för att utvinna guldet. Förhandlingar med leveranser av malm till smältverket i Bolidenägda Rönnskär pågår och är för närvarande huvudspåret. Parallellt undersöks även möjligheten till bearbetning i ett externt anrikningsverk eller att uppföra ett eget anrikningsverk. Fördelen med att nå ett externt avtal är att gruvbrytning kan startas relativt nära i tid efter att ansökan för gruvdrift äger laga kraft och därigenom kunna generera ett snabbt kassaflöde. Ett externt avtal för hantering av malmen, tillsammans med att gruvdriften kommer att skötas av underleverantörer, medger att CAPEX och kostnadsbasen kan hållas nere. Vid ett antagande om att tillstånd och avtal kommer på plats i slutet av innevarande år beräknas gruvbrytning i Fäbodtjärn kunna påbörjas redan under första delen av 2021 om väderförhållandena under vintern är gynnsamma. 

Studier stärker bolagets tillgångar
 
Den Feasibility Study (genomförandestudie) som gjordes under 2018 indikerar ett ackumulerat kassaflöde efter tre år i drift om SEK 117 Mkr. Studien baserades på dåvarande guldpris om SEK 364 tkr/kg och beräkningar visar att lönsam gruvdrift också kan bedrivas till lägre nivåer av såväl guldpris som USD/SEK. Baserat på lönsamhetsstudien och justerat mot förstärkningen i såväl guldpris som USD/SEK beräknar vi ett ackumulerat kassaflöde om 202 Mkr efter tre år drift.

 

Läs analysen här: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-botnia-triggers-kommande-ar-gruvstartsplanering-intensifieras

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.