Pressmeddelanden


Bergmästaren avslår Botnias ansökan om förlängning av Granselliden nr 3

Publicerad den 2017-12-15T14:35:20Z

(AktieTorget: BOTX). Botnia Explorations ansökan om förlängning av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 med 5 år har avslagits av bergmästaren. Botnia Exploration kommer att överklaga detta beslut. 

De skäl Bergsstaten anger för sitt avslagsbeslut är bergmästarens bedömning är att Botnia Exploration ej har visat på att betydande undersökningsarbete har utförts inom tillståndet. Samtidigt är det bergmästarens mening att Botnia Exploration ej framfört någon omständighet som gör det sannolikt att fortsatta undersökningar kommer att leda till att bearbetningskoncession kan meddelas. Då undersökningstillståndet har varit gällande i 10 år skärps kraven för att få förlänga med sammanlagt högst 5 år. Botnia Exploration anser att dessa krav är uppfyllda och kommer därför att överklaga bergmästarens beslut hos Förvaltningsrätten i Luleå.

Utöver arbetsplaner av framtida arbeten har Botnia Exploration beskrivit allt det arbete som nedlagts och även utvecklat de synnerliga skäl bolaget anser föreligger för att ansökan skall bifallas. Dessa synnerliga skäl kommer Botnia Exploration att tydliggöra i vår överklagan.

Skulle Botnia Exploration trots allt nekas fortsatt undersökningstillstånd för Granselliden nr 3 påverkar detta Botnias fortsatta verksamhet bara till viss del. Vår prioriterade verksamhet med miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn och Vargbäcken påverkas inte av detta utan fortsätter som vanligt. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs som PDF.

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.