Pressmeddelanden


Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

Publicerad den 2019-05-03T09:24:35Z

Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 3 maj 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2018.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Pär Weihed, Johan Norman och Bengt Ljung samt nyvälja Lars Engström och Agne Ahlenius till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Lars Engström till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 186 000 kr) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 93 000 kr) kr till övriga styrelseledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att följande principer för utseende av om valberedning ska gälla. Styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september under året före den årsstämma inför vilken valberedningen ska lämna förslag. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts enligt principer beslutade av bolagsstämma. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Stockholm den 3 maj 2019

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post:  certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Hämta pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.