Pressmeddelanden


Delårsrapport januari – mars 2022

Publicerad den

Delårsrapport januari – mars 2022

Kvartalet januari -- mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 601 (-1 195).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 647 (-1 239).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,05).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Ett avtal med Boliden Mineral AB har tecknats gällande utbyte och delande av prospekteringsinformation i Vindelgranseleområdet.
 • Köpeskilling om drygt 1,8 MSEK har erlagts för markförvärv om cirka 50 hektar.
 • Ett samverkansavtal tecknades med Veidekke Entreprenad AB gällande Fas 1 som innefattar förberedande arbeten inför gruvstart Fäbodtjärn. Detta avtal ligger till grund för samverkansavtal Fas 2 som innefattar utförande av projektet.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Diskussionerna med Dragon Mining om anrikningsavtal har framskridit.
 • Tester av Vargbäcken har genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att även Vargbäcken är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.
 • Beslut om markanvisning från Bergsstaten har ännu inte erhållits. Detta påverkar Bolagets prognos om tidpunkt för att ta miljötillståndet i anspråk.
 • Förlängningsansökan för undersökningstillstånd Storforsen nr 6 inlämnades till Bergsstaten.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med att miljötillståndet vunnit laga kraft nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 4 maj 2022, cirka 595 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia Exploration. Då även Botnia Explorations övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet

Vi är nu inne i en period med ett par viktiga frågor som vi fortfarande söker svaren på. Frågan om tidpunkt för när vi får ta vårt tillstånd i bruk kan vi tyvärr själva inte påverka då den frågan ligger hos Bergsstaten och bergmästarens beslut om markanvisning. Då vi äger den mark som markanvisningsfrågan berör är detta en formaliafråga och vi kan inte göra mer än att invänta bergmästarens beslut som tas vid en särskild förrättning. Det är för närvarande oacceptabelt långa väntetider för beslut likt detta vilket vi samverkat med branschorganisationen SveMin med att påvisa för berörda myndigheter och politiker. Även LKAB och Zinkgruvan har anmält sitt missnöje med situationen. Det finns vissa arbetsuppgifter som vi får göra trots avsaknad av markanvisning och därför kommer vi att inom kort bl.a. att skogsröja och förbereda för väginfarten till området.

Nedan visas ett utdrag från Bergsstatens hemsida som beskriver vad en markanvisning är:

Markanvisning ger markåtkomst – beslutas vid en särskild förrättning av bergmästaren

Vid markanvisningen bestäms vilken mark som behövs för gruvan och gruvindustriområdet. Det bestäms också med vilken rätt, ägande- eller arrenderätt, marken ska upplåtas till koncessionsinnehavaren. Markanvisningen kopplar den mark som behövs till en eller flera bearbetningskoncessioner och den gäller så länge koncessionerna är gällande.

Till grund för beslutet om markanvisning ligger normalt avtal som ingåtts mellan koncessionshavaren och markägarna. Mark kan anvisas mot markägares och rättighetsinnehavares vilja men det är ovanligt. Det är alltid markägaren som avgör om marken ska förvärvas eller tas i anspråk med arrenderätt. Om markanvisningen inte grundas på avtal mellan parterna är det bergmästaren som beslutar om ersättningen. Expropriationslagens regler gäller för hur ersättningen bestäms. Vid behov deltar två gode män från orten i markanvisningsförrättningen.

Frågan om vem som ska anrika vår malm kan vi däremot själva vara med och påverka. Den är också den viktigaste och mest utmanande frågan att lösa då ett anrikningsavtal är sista pusselbiten för att kunna generera intäkter. Vi har två bolag som vi för diskussioner med, anrikning hos Dragon Mining eller leverans av kvarts till Boliden Rönnskär. Då vårt långsiktiga mål är att utveckla hela Vindelgranseleområdet, inte bara Fäbodtjärn, är ett anrikningsalternativ som lämpar sig även för framtida möjligheter av yttersta vikt.

Vi ser att både Fäbodtjärn och Vargbäcken lämpar sig väl för anrikning hos Dragon Mining och sannolikheten att nya påvisade fyndigheter kan anrikas hos dem är också högre än jämfört med Boliden Rönnskär. Vi har därför fullt fokus på att slutföra våra diskussioner med Dragon Mining där vi har goda förhoppningar om att komma överens om ett avtal som är gynnsamt för bägge parter.

Det var någon som uttryckte till mig ”om det vore lätt att starta en guldgruva skulle guldpriset inte vara så högt! ”. Det är ett citat som är värt att tänka på och vi är i alla fall väldigt glada över att vara så nära som vi är!

Thomas Ljung - VD

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022 kl.08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter


Botnias Q1 rapport 2022

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.