Pressmeddelanden


Delårsrapport januari-september 2023

Publicerad den

Delårsrapport januari-september 2023

Kvartalet juli -- september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (141).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 751 (-1 845).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 821 (-1 891).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,07).

Niomånadersperioden januari -- september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (141).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5 587 (-5 800).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 650 (-5 938).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,14 (-0,20).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4:e juli och markberedningsarbeten vid guldfyndigheten Fäbodtjärn påbörjades.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Mark- och miljödomstolen godkände den säkerhet Botnia Exploration har ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda.
 • Bolaget påbörjade arbetet med en uppdaterad genomförbarhetsstudie för Fäbodtjärn. Denna studie ska ersätta den studie som publicerades 2018 då förutsättningarna gällande anrikning, brytningsplaner, guldpris, m.m. har förändrats.
 • Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december 2022 vann laga kraft i mars 2023. Botnia Exploration AB har per 2023-03-27 tagit tillståndet i anspråk för Fäbodtjärngruvan och ställt ut en säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda på 4,4 MSEK. Enligt villkor i miljödom ska säkerheten godkännas av Mark- och miljödomstolen innan markberedningsarbeten får påbörjas.
 • Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), beslutade 2023-03-01, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om ett nytt konvertibelt skuldebrev till Norrlandsfonden om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Markberedningsarbeten pågår och beräknas vara klart för gruvetablering under första kvartalet 2024.
 • Ett entreprenadavtal har slutits med Bergteamet AB som kommer att utföra alla underjordsarbeten i Fäbodtjärn. Underjordsarbeten planeras att starta i april 2024.
 • Förhandlingar om ett anrikningsavtal med Dragon Mining är i slutfasen.
 • Arbetet med en uppdaterad genomförbarhetsstudie för Fäbodtjärn fortskrider.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har alla tillstånd på plats och arbetet med att starta Sveriges nästa guldgruva pågår. Bolaget kommer därmed inom en snar framtid att vara ett guldproducerande bolag.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 8 november 2023, cirka 693 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet.

Botnia Exploration har under detta, i omvärlden så oroliga år, närmat sig en produktionsstart med stora steg. Det faktum att omvärlden är orolig bidrar till att de ekonomiska förutsättningarna i form av guldpriset uttryckt i USD, fortsatt är gynnsamma för guldgruvor. Inte heller har den svenska kronan stärkts nämnvärt mot USD vilket alltså gör att guldpriset uttryckt i svenska kronor är historiskt sett på en hög, eller t.o.m. mycket hög nivå.

De mer konkreta framstegen som Botnia gjort består i följande:

 • Vi har en förberedd industriplan med en vertikal berg-yta framsprängd och förberedd för rampdrivning.
 • Vattenfall har dragit fram el, men leveranstiden på erforderligt ställverk är december varför elförsörjningen ej har kunnat färdigställas.
 • En stor (50x90 meter) klarningsbassäng är i det närmaste klar trots att de myrmarker den anlagts i påverkats negativt av den mycket regniga sommaren och blöta hösten. Återstår att klä in bassängen i gummiduk samt att installera ett reningsverk. Länsstyrelsen har krävt att klarningsbassängen skall vara klar innan rampdrivningen påbörjas.
 • Avtal har skrivits med entreprenören Bergteamet för bergarbeten och produktion.
 • Förhandlingar med Dragon Mining beträffande anrikning av malmen har framskridit och är i slutskedet.

Tidsplanen för produktionsstart ser nu ut som följer:

Rampdrivning startas i början av april 2024. Vi skulle teoretiskt kunna starta under vintern men erfarenheter från andra projekt som Bergteamet deltagit i har visat att sådana projekt har blivit väldigt kostnadskrävande då underjordsutrustningar ej är avsedda för arbete i kyla.

Vi har anledning att tro att förutsättningarna för en snabb rampdrivning är goda och därmed bör vi kunna börja leverera malm till hösten 2024.

Thomas Söderqvist, VD

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl.08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter


Botnias Q3 rapport 2023

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.