Pressmeddelanden


Bokslutskommuniké januari - december 2021

Publicerad den

Bokslutskommuniké januari - december 2021

Kvartalet oktober -- december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 440 (-1 234).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 484 (-1 277).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,05).

Räkenskapsåret januari -- december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -5 395 (-4 582).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -5 572 (-4 752).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,19 (-0,18).
 • Ingen utdelning föreslås.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 vann laga kraft den 5 oktober 2021.
 • Botnia Exploration undertecknade en avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB. Parterna avser att ingå entreprenadavtal avseende förberedande arbeten för gruvstart, och drivning av guldgruvan Fäbodtjärn.
 • Styrelseordförande Lars Engström informerade valberedningen att han inte ställer upp för omval på årsstämman 2022.
 • Markanvisningsansökan skickades in till Bergsstaten den 9 december 2021. Erhållande av markanvisning är ett krav för att få påbörja markarbeten.
 • Köpeavtal med markägare slöts avseende förvärv av cirka 50 hektar mark som omgärdar Fäbodtjärn. Detta område ligger till grund för det område som kommer att markanvisas och sedermera klassas som gruvområde.
 • Konsekvenserna av Covid-19 utbrottet har hittills inte påverkat koncernens operativa verksamhet negativt.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd överklagades den 11 januari 2021 av Naturskyddsföreningens lokala avdelning i Lycksele.
 • Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen i Lycksele gällande det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll genom dom den 21 december 2020.
 • Naturskyddsföreningen i Lycksele överklagade Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd till Högsta domstolen.
 • Provbrytningstillstånd för Vargbäcken löpte ut 2021-09-01.
 • I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.
 • Den andra och sista utnyttjandeperioden genomfördes avseende de teckningsoptioner som Botnia Exploration Holding AB emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019. Botnia tillfördes cirka 9,7 MSEK efter emissionskostnader genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
 • Botnia Explorations grundare och styrelseledamot Bengt Ljung avled 80 år gammal.
 • På grund av Covid-19 pandemin och dess påverkan på gruvnäringen beslutade Riksdagen om en ny lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2021. Lagändringen medförde att undersökningstillstånden Storforsen nr 6, Bjurbäcksliden nr 2, Stenberget nr 4 och Stenberget nr 5 förlängdes med 1 år.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Köpeskilling om drygt 1,8 MSEK har erlagts för markförvärv om cirka 50 hektar.
 • Ett samverkansavtal har tecknats med Veidekke Entreprenad AB gällande Fas 1 som innefattar förberedande arbeten inför gruvstart Fäbodtjärn. Detta avtal ligger till grund för samverkansavtal Fas 2 som innefattar utförande av projektet.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har i och med att miljötillståndet vunnit laga kraft nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett guldproducerande bolag.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 16 februari 2022, 553 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att Fäbodtjärns malm med stor säkerhet är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Botnia Exploration har nu ytterligare en intressant affärsmöjlighet för vidareförädling av malmen från Fäbodtjärn att utvärdera. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde för Botnia Exploration. Då även Botnia Explorations övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet. Konsekvenserna av Covid -19 pandemin har hittills inte påverkat koncernens operativa verksamhet negativt. Den framtida påverkan är relaterad till den allmänna situationen och beslut av olika myndigheter som kan leda till bland annat reducerad verksamhet hos myndigheterna. Det finns också en potentiell påverkan på logistikkedjan och efterfrågan framgent. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta den potentiella påverkan för koncernen.

VD har ordet
Det är med blandade känslor vi ser tillbaka på 2021, ett år som innehöll både glädje och sorg. Det var en härlig känsla när vårt miljötillstånd äntligen vann laga kraft men det var svårt att glädjas fullt ut i avsaknad av Bengt Ljung, Botnia Explorations grundare, som avled för nästan exakt ett år sedan. Nu, ett år senare, är vi fyllda med energi med möjligheten att uppfylla vår gemensamma dröm, att öppna en guldgruva. Jag är nyss hemkommen från Lycksele efter ett par intensiva dagar med personliga möten, vilket inte varit det vanligaste de senaste åren, där vi bland annat hade ett trevligt och produktivt möte med näringslivet och politikerna i Lycksele kommun. Det var väldigt glädjande att känna det stöd och engagemang som visades och att de ser fram emot vår gruvstart, något som ger oss extra energi och motivation inför den spännande uppgift vi står inför. Det är många som arbetar, eller har arbetat, i gruvbranschen men det är få förunnat att få möjligheten att starta en helt ny gruva. Det har Botnia Exploration.

Vår ambition är att sätta spaden i backen så fort som möjligt men innan detta kan ske återstår en hel del förberedelsearbeten och att uppfylla vissa myndighetskrav innan vi kan fastställa när det är dags. Ett miljötillstånd för att bedriva gruvverksamhet är förenat med omfattande krav och villkor, varför förberedelsearbetet är av yttersta vikt om vi ska lyckas med vår målsättning att bli ett föredöme inom småskalig gruvbrytning. Vår ambition att gruvstart sker under 2022 står fast med färdigställande av industriområdet under första halvåret och ramp- och malmbrytning kan komma igång under andra halvåret. De aktiviteter som först kommer att ge ett synligt intryck uppe i Fäbodtjärn är när arbetet med industriområdet och förskärningsarbetet för rampnedfart påbörjas. Innan detta sker krävs att vi får området runt Fäbodtjärn klassat som gruvområde samt att vårt miljökontrollprogram godkänts av Länsstyrelsen.

En klassning som gruvområde görs genom att vi erhåller en markanvisning från Bergsstaten och vi skickade in vår markanvisningsansökan i början på december 2021. Bergsstaten har för närvarande flera andra markanvisningsärenden på sitt bord vilket gör det svårt att ge en tidsangivelse när vår ansökan kommer vara färdigbehandlad. Då vi nu har förvärvat cirka 50 hektar av marken som omgärdar Fäbodtjärn bedömer vi att vårt ärende bör vara en formalitet när vårt ärende väl ska behandlas och att vi kan få besked inom kort.

Innan vi sätter igång är det också av yttersta vikt att vi vet var malmen ska anrikas/processas. Vi har i miljötillståndet möjligheter att själva anrika malmen, men ur bland annat miljöhänseende har vi valt att prioritera arbetet med att få till ett samarbete med antingen smältverket hos Boliden Rönnskär eller Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden. Dessa diskussioner har, efter att miljötillståndet vann laga kraft, utvecklats i en positiv riktning med en förhoppning om att vi inom en närmare framtid kan presentera en partner.

Arbetet med våra samarbetspartners Veidekke och Ramboll utvecklas för varje dag som går och aktiviteterna på vår handlingsplan både fylls på och bockas av i ett rasande tempo. Vi är nu många personer som aktivt arbetar med vår gruva och även om det idag inte finns några synliga tecken på att det ska starta en gruva i Fäbodtjärn pågår ett febrilt arbete med bl.a. tidplaner, planering, layout av gruvområdet, gruvlayouter, och kontrollprogram. Förarbetet är grunden till ett framgångsrikt och långvarigt projekt och där känner vi oss trygga med det arbete som utförs. Samtidigt är det väldigt roligt att bygga upp ett nytt team och se hur det växer samman.

Sammanfattningsvis, vi jobbar på med full fart men det återstår fortfarande vissa nyckelfrågor att lösa innan vi är startklara. Vi ser fram emot att få informera er mer kontinuerligt framöver med konkretare information då projektet utvecklas framåt för varje dag som går!

Thomas Ljung
VD

 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/bokslutskommuniké


Botnias Q4 rapport 2021

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.