Pressmeddelanden


Delårsrapport januari-juni 2023

Publicerad den

Delårsrapport januari-juni 2023

Kvartalet april -- juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 909 (-2 354).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 854 (-2 400).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,08).

Halvåret januari -- juni 2023             

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 836 (-3 955).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 829 (-4 047).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,10 (-0,14).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Mark- och miljödomstolen godkände den säkerhet Botnia Exploration har ställt på 4,4 MSEK för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda.
 • Bolaget påbörjade arbetet med en uppdaterad genomförbarhetsstudie för Fäbodtjärn. Denna studie ska ersätta den studie som publicerades 2018 då förutsättningarna gällande anrikning, brytningsplaner, guldpris, m.m. har förändrats.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Den markanvisning som Bergmästaren beviljade Botnia Exploration AB den 14 december 2022 vann laga kraft i mars 2023. Botnia Exploration AB har per 2023-03-27 tagit tillståndet i anspråk för Fäbodtjärngruvan och ställt ut en säkerhet för efterbehandling och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda på 4,4 MSEK. Enligt villkor i miljödom ska säkerheten godkännas av Mark- och miljödomstolen innan markberedningsarbeten får påbörjas.
 • Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ), beslutade 2023-03-01, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma den 6 maj 2022, om ett nytt konvertibelt skuldebrev till Norrlandsfonden om ett nominellt belopp om 3 000 000 SEK och en konverteringskurs om 6,50 kronor.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Arbetet med färdigställande av ett anrikningsavtal mellan Botnia Exploration och Dragon Mining är i slutfasen.
 • Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4:e juli och arbetet med att starta gruvdrift vid guldfyndigheten Fäbodtjärn har påbörjats. Förberedelsearbetena innefattar att bereda marken för industriområdet med ambitionen att starta drivningen av rampnedfarten innan vintern.

Framtidsutsikter

 • Botnia Exploration har alla tillstånd på plats och arbetet med att starta Sveriges nästa guldgruva pågår. Bolaget kommer därmed inom en snar framtid att vara ett guldproducerande bolag. 
 • Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med ett långsiktigt anrikningsavtal, dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
 • De positiva resultaten från tester genomförda av Bureau Veritas Minerals visade att både Fäbodtjärn och Vargbäcken med stor säkerhet är lämpliga för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att bolaget kan effektivisera sin guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller.
 • Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med 2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket bör kunna leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 9 aug 2023, cirka 658 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364 kSEK/kg. Botnia Exploration bedömer att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket kan leda till ökad livslängd för gruvdriften i Fäbodtjärn.
 • Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med 2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är, som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet vilket innebär ytterligare prospekteringspotential.
 • Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
 • Bolaget följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina samt de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera i enlighet med dem. Såvitt Bolaget så här långt har kunnat överblicka har Bolaget inga direkta inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. Med tanke på att situationen förändras snabbt kan Bolaget för närvarande inte kvantifiera vilken ekonomisk inverkan detta kan få på bolaget.

VD har ordet                

Så har Botnia Exploration äntligen kommit igång med de fysiska förberedelsearbetena för gruvstarten!

Vi har under sommaren anlagt den slutliga tillfartsvägen, börjat schaktat för den industriplan som vi behöver ovan jord och dessutom börjat spränga för skärningen där rampnerfarten skall vara.

Ett stort arbete som däremot inte påbörjats är anläggandet av den stora (50 X 90 meter) klarningsbassängen. Vi tyckte inledningsvis att den var väldigt stor men efter denna regniga sommar känns den mer välmotiverad. Vi räknar med att detta arbete startas innan augusti månad är till ända. För bergarbetena under jord, d.v.s. rampdrivning och produktion har vi kommit överens med Bergteamet och vid skrivandets stund arbetas med ett föreliggande avtalsförslag.

Då vi nu har en klarare kostnadsbild kommer vi direkt alla återkommit från semestrar att fortsätta arbetet med den förnyade genomförbarhetsstudien. Såväl guldpriset som svenska kronans värde mot dollar är i stort sett oförändrat sedan våren.

Thomas Söderqvist, VD

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 kl.08:30 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com, eller botniaexploration.com/delårsrapporter


Botnias Q2 rapport 2023

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.