Pressmeddelanden


Botnia offentliggör utfall i företrädesemission

Publicerad den 2019-12-16T20:25:00Z

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten enligt tillämplig lag.

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Botnias aktieägare (”Företrädesemissionen”) som föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2019 och beslutades av extra bolagsstämma den 18 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till 84,9 procent och Botnia tillförs cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför att Botnia säkerställer finansiering för inledande investeringar i Vindelgransele gruvor samt operationell drift av verksamheten under de kommande dryga två åren.

Teckningsperioden i Botnias nyemission av units, vardera bestående av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption, med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 11 december 2019. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 84,9 procent, varav 61,0 procent tecknades med stöd av uniträtter, 11,1 procent utan stöd av uniträtter och 12,8 procent av emissionsgaranter. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 8,00 SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Botnia cirka 15,7 MSEK, vilket finansierar inledande investeringar i Vindelgransele gruvor samt operationell drift av verksamheten under de kommande dryga två åren.

Totalt har 1 965 845 units tecknats i Företrädesemissionen, innehållandes sammanlagt 3 931 690 aktier och 1 965 845 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren, under perioden 4–18 december 2020 respektive 17–31 mars 2021, till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga tecknade teckningsoptioner kommer Botnia tillföras ytterligare cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Botnia med 2 948 767,50 SEK till 20 313 675,75 SEK och antalet aktier med 3 931 690 till 27 084 901 aktier. Utspädningen för aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår till cirka 14,5 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ingår i de units som tecknats i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Botnia öka med ytterligare 1 474 383,75 SEK till 21 788 059,50 SEK, och antalet aktier med ytterligare 1 965 845 till 29 050 746 aktier. Utspädningen för aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer därmed, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ingår i de units som tecknats i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 20,3 procent.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet BOTX BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2020. Därefter kommer BTU efter cirka sju arbetsdagar att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt och kommer handlas till senast den 29 mars 2021.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 26 november 2019. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Botnia i anledning av Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 21:25 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.