Pressmeddelanden


Vd har ordet 

Publicerad den

Som nytillträdd vd för Botnia Exploration är jag stolt och entusiastisk över att få denna möjlighet att leda bolagets utveckling in i framtiden och vill ta tillfället i akt att presentera mig lite kort.

Det är extra känslosamt och inspirerande att få denna möjlighet då jag är den tredje generationen i min familj som arbetar med prospektering. Min morfar hade ett borrföretag i Bergslagen när jag var liten och var den som ledde in Bengt Ljung i gruvindustrin när han träffade min mamma. Tyvärr gick min mamma hastigt bort i somras så hon hann aldrig få läsa detta, men det motiverar mig att både min morfar och mamma nog ler lite extra när vi lyckas med vår uppgift att öppna en guldgruva. 

Jag är 48 år med en B.Sc. in Business and Public Administration examen från USA och en svensk gymnasieingenjörsutbildning som grund. Efter en kort karriär som golfproffs började min yrkesverksamma karriär hos Kalmar Industries (nuvarande Cargotec) på marknadsavdelningen där jag var i 5 år med placering både i Sverige och USA. Jag avslutade min period hos Kalmar Industries som marknadschef på fabriken i Lidhult 2002 då jag rekryterades till Brokk med placering i Seattle. Där var jag affärsområdeschef och ansvarig för kunder med speciella krav som bl.a. Förenta Nationerna, och den nukleära marknaden i Nord- och Sydamerika. 2004 flyttade jag hem till Sverige igen och påbörjade min entreprenörskarriär där jag ledde arbetet med att anlägga en golfbana i Södertälje.

Tillsammans med Bengt Ljung har jag sedan 2010 varit fullt involverad i Botnia Explorations utveckling och anställdes där i anslutning till att vi gjorde vår första företrädesemission. Den gav oss möjligheten till positiv start. Gruvbranschen drabbades sedan av en branschbunden lågkonjunktur som självfallet även påverkade oss. Vi har sedan dess haft våra framgångar och motgångar. Speciellt tufft var när vi fick ändra våra provbrytningsplaner i Vargbäcken. Det blev i slutändan ändå positivt då vi fick möjlighet att provanrika i Björkdalsgruvan och samtidigt producera 5,5 kilo guld och 0,5 kilo silver. De senaste åren har varit framgångsrika och det dags för oss att ta nästa steg i vår utveckling genom att flytta till Nasdaq First North.   

Listbyte till Nasdaq First North

Botnia Explorations positiva utveckling i Vindelgransele är något som förtjänar mer uppmärksamhet, både nationellt som internationellt, och vi har långsiktiga ambitioner att en dag vara noterade på någon av de större listorna. Dit är vägen lång men vår uppgift är att ständigt utveckla Botnia Exploration så att vi står väl rustade inför framtiden. Nasdaq är ett starkt varumärke som attraherar många investerare och guld är ett intressant ämne. Vi har gjort bedömningen att ett listbyte kan hjälpa oss att få en bättre exponering av Botnia Exploration och nu anser vi att tidpunkten är den rätta.  

Vi har varit noterade på AktieTorget sedan 2009 och jag vill passa på att tacka AktieTorget för ett utmärkt samarbete under dessa år. Deras organisation och verksamhet är väldigt proffsig och välskött vilket starkt har bidragit till Botnia Explorations utveckling som noterat bolag.

Vindelgransele Gruvor

Botnia Exploration är på väg in i en ny fas i Vindelgranseleområdet i och med att miljötillståndsansökan för Vindelgransele gruvor ska inlämnas till mark- och miljödomstolen samt att provbrytningen i Fäbodtjärn avslutas. Bengt Ljung kommer att fortsätta sitt arbete med att slutföra miljötillståndsansökan och Boliden projektet. Arbetet med tillståndsfrågorna efter inlämnade av ansökan kommer mestadels att bestå av hantering av uppkomna frågor och eventuella kompletteringar som mark- och miljödomstolen kommer med. Vårt fokus är nu att förbereda oss för gruvstart så vi snabbt kan komma igång när ett miljötillstånd erhålls. Vi kommer därför att intensifiera arbetet med planeringen för verksamheten av Vindelgransele gruvor. I det arbetet ingår bl.a. förberedelser med leverantörer av utrustning, entreprenad och organisation.

Arbetet med Vindelgransele gruvor kommer att utföras av ett team bestående av personer och företag som besitter den kompetens som krävs. De flesta är redan väl insatta i vårt projekt då de arbetar med det nu men sannolikt kommer vi att behöva utöka teamet och därmed stärka vår organisation.

Styrelsen och ledningen har stått starka i Botnia Explorations långsiktiga mål

Min personliga reflektion över varför Botnia Exploration har lyckats är att vi i Botnia Exploration hela tiden har haft ett klart och tydligt mål, Vindelgransele ska bli Sveriges nästa gruvområde! Detta mål satte vi redan 2012, innan vi hade hittat Fäbodtjärn, och vi är idag stärkta i denna ambition. Detta har hjälp oss att hålla vårt fokus även under de perioder som marknaden varit tuffare. Vi har under åren blivit tvingade att ta nya beslut på grund av uppkomna marknadsomständigheter, som kanske inte följt vår kortsiktiga plan, men vi har hela tiden följt vårt långsiktiga mål och det har visat sig vara framgångsrikt. Det är många yttre faktorer som måste stämma för att kunna starta en gruva och det finns få vägar som leder rakt till målet. Det är nödvändigt att vara beredd på att svänga ifall ett hinder dyker upp på vägen så länge vi fortfarande vet vart vi ska.

Vi är nu ”bara” ett miljötillstånd ifrån gruvstart. Jag sätter ett citationstecken runt bara för vi har lärt oss att arbetet med miljöfrågorna är komplext och det tar lång tid att sätta samman en miljötillståndsansökan som har förutsättningar att godkännas. Vi tar dessa krav på fullaste allvar, allt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål.

Strategin är att Botnia Exploration ska driva småskalig gruvbrytning

Vår strategi är att Botnia Exploration ska fokusera på småskalighet. Denna motiveras av att Vindelgranseleområdet består av ett flertal mindre guldfyndigheter som tillsammans kan bilda ett lönsamt gruvområde. Vindelgranseleområdet har sedan 2010 varit ett prioriterat prospekteringsområde för oss och området har prospekterats sedan 1918 med upptäckten av den så kallade Vindelgranselemalmen. Nu 100 år senare närmar sig Botnia Exploration gruvstart, vilket har möjliggjorts genom ett fantastiskt arbete av våra geologer och prospektörer. Ett stort antal fynd av kvartsblock med höga guldhalter ledde oss 2012 till guldfyndigheten Fäbodtjärn. Det var naturligtvis en bonus för oss att Fäbodtjärn visade sig innehålla så pass goda halter, vilket har gjort vårt arbete än mer inspirerande.   Prospektering är således en långsiktig process och kräver stor uthållighet.

Tester hos Boliden

Under vintern 2017 påbörjade vi ett nytt spännande projekt i samarbete med Boliden Rönnskär. Detta har förutsättningar att utvecklas till något positivt för bägge parter. Smältverket använder årligen stora kvantiteter kvarts som slaggbildare i kopparprocessen. Kvarts importeras i dagsläget och då Botnia Explorations guld kommer från Fäbodtjärns kvartsgång som innehåller mer än 90% kvarts kan det utgöra ett utmärkt råvarualternativ för Boliden om testerna faller väl ut. Kvartsens guldinnehåll frigörs som biprodukt i kopparproduktionen. Att leverera direkt till Boliden Rönnskär skulle innebära betydande produktionsvinster och reducera anrikningskostnader för Botnia Exploration. Framförallt skulle vi kunna leverera malm innan investeringar i anrikningsverk görs och vi skulle då kunna få ett kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans drift. Det skulle även vara positivt ur ett miljöhänseende då Botnia Exploration skulle kunna reducera behovet av avfallsdeponier i Vindelgransele.

Vi börjar nu se slutet på projektet och Botnia Exploration har under sommaren utnyttjat provbrytningstillståndet i Fäbodtjärn. Efter tillredning, sprängning och transport av den guldrika kvartsen testas nu detta hos Boliden Rönnskär. De första mindre testerna som genomförts visar att projektet är lovande och nu pågår tester med ett högre tonnage än i vintras. Intresset från Boliden bedömer vi som genuint och vid lyckosamma resultat hoppas vi på ett fortsatt långvarigt samarbete med Boliden.

En framgång med ett användande av Fäbodtjärns guldrika kvarts hos Boliden Rönnskär kan ge oss ytterligare ett starkt alternativ till egen anrikning då det tonnage som levereras till Boliden Rönnskär inte behöver anrikas med konventionella metoder.  Vi kommer då att ha tre alternativ till försäljningsbar guldprodukt; 1. Egen anrikning, 2. Leverera guld i kvarts till Boliden Rönnskär utan anrikning, 3. Anrikning hos extern leverantör. Det är också intressant att notera att alla de guldförekomster vi har i Vindelgransele är integrerade i kvarts.

Framtiden

Vi har en spännande framtid framför oss och närmast ser vi nu fram emot att lämna in vår miljötillståndsansökan till mark- och miljödomstolen och få resultaten från våra tester hos Boliden Rönnskär. Samtidigt planerar vi också för de fortsatta undersökningsborrningarna i våra satellitfyndigheter i Vindelgransele. Vi har flertalet spännande projekt på gång, både historiskt kända fyndigheter som Fäbodliden A, Fäbodliden B, och Middagsberget. Vi har block- och hällförekomster i Jägarliden och Åströms, och vi planerar att undersöka närmare Fäbodtjärns eventuella fortsättning norrut. Mot djupet kommer Fäbodtjärn att undersökas vidare genom gruvprospektering under gruvans driftsfas.  Våra undersökningsborrningar kommer att påbörjas inom kort och jag ser fram emot att återkomma med mer information om det fortsatta arbetet.

Sammanfattning 

Det är styrelsens och ledningens övertygelse att Vindelgransele ska bli ett produktivt och lönsamt gruvområde genom användande av den senaste teknologin med emissionsfri gruvutrustning och effektiva brytningsmetoder.  Det är vår övertygelse att strategin med småskalig gruvbrytning med begränsad påverkan på miljön är rätt väg att gå. Vår verksamhet ska vara ett positivt inslag i miljödebatten och bidra till en positiv utveckling av gruvverksamhet inom ramen för samhällsnytta, såväl i Sverige som globalt. Vidare kräver småskalighet lägre investeringar vilket ger oss en bättre möjlighet att starta en lönsam gruvverksamhet. Jag får ofta frågan om våra framtida driftstider och då brukar jag göra jämförelsen med LKAB och Kiruna. Hade Kiruna legat där samhället ligger idag när gruvan startade i början på 1900-talet om de hade vetat vad de vet idag? Svaret är sannolikt inte, eftersom samhället ska flyttas och malmbasen där fortsätter att utvecklas. 

Vi har en stark aktieägarstruktur som vi inte hade klarat oss utan för att nå dit vi är idag och vi välkomnar såväl nya som gamla aktieägare att följa oss nu när vi tar ytterligare ett steg i vår utveckling genom att byta lista till Nasdaq First North. Styrelsen för Botnia Exploration är stärkt i målsättningen att Vindelgransele ska bli Sveriges nästa gruvområde och jag vill tacka för förtroendet att leda detta arbete.

Stockholm 2 oktober 2017

Botnia Exploration Holding AB (publ) 

Thomas Ljung, Verkställande direktör 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, Vd – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Release

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.