Pressmeddelanden


Resultat från undersökningsborrningar

Publicerad den 2018-10-22T08:10:19Z

Botnia Exploration har under vintern/våren 2017–2018 genomfört ett kärnborrprogram om 2 214 borrmetrar fördelade över femton borrhål i Vindelgranseleområdet, se lägeskarta i Bilaga 1. Programmet utfördes i målområden Fäbodliden A och Fäbodliden B samt i Middagsberget Norra. I Fäbodliden A kan vi nu bekräfta att det finns en väl definierad guldförande zon i diorit över minimalt 200–250 m i längdriktningen och 100–125 m i djupled. Botnia Exploration planerar nu att undersöka förutsättningarna för att gå vidare med en ansökan om bearbetningskoncession i Fäbodliden A.

– Det känns spännande att Fäbodliden A har potential att kunna utvecklas till en ny bearbetningskoncession vilket kan höja det gemensamma värdet på våra fyndigheter. Det kommer att krävas ytterligare prospektering av fyndigheten men då Fäbodliden A är lokaliserad bara ett par kilometer från Fäbodtjärn så ser vi möjligheter att synergieffekterna kan bli stora för Botnia Exploration, säger Thomas Ljung, vd Botnia Exploration Holding AB.

Redovisning av resultat från undersökningsborrningar:

Fäbodliden A (Undersökningstillstånd Stenberget nr 3)

I Fäbodliden A borrades sex kärnborrhål (DDH) om totalt 877 m. Alla hål utom två resulterade i guldförande skärningar i en brant NNV stupande diorit (Bilaga 2 - Bilaga 4):

De nu rapporterade kärnborrhålen samt nio stycken tidigare genomförda kärnborrhål (se nedan) är geografiskt fördelade över sex borrprofiler med cirka 40 m mellanrum på tvärs av mineraliseringens längdriktning. På basis av detta kan man nu konkludera att det finns en väl definierad, guldförande zon i en intrusiv dioritisk bergart. Mineraliseringen kan följas över 200–250 m i längdriktningen och 100–125 m vertikalt mot djupet. Den genomsnittliga lutningsvinkeln är 65 grader mot NNV. Mineraliseringens fortsättning i västlig riktning är än inte känd.

"Resultat

Tidigare genomförda kärnborrhål i Fäbodliden A resulterade i följande resultat:


Middagsberget Norra (Undersökningstillstånd Storforsen nr 6)

I Middagsberget Norra borrades fyra kärnborrhål om totalt 588 m, Borrningarna utfördes i en direkt närhet till ett tidigare borrhål med guldmineralisering som en dåvarande tillståndsinnehavare genomförde 1998. Borrhålet från 1998 resulterade i två separata guldförande intervaller med 17 meter mellanrum (1,0 m med 3,4 g/t Au och 1,1 m med 2,4 g/t Au). Båda sektionerna förekom i en cirka 30 m tjock intervall av diorit (Bilaga 5 – Bilaga 7).

Botnias första borrhål (DDH 18MIDN001) placerades inom 2 meters avstånd från 1998 hålet men borrades under en något brantare vinkel.

För att få en uppfattning om mineraliseringens möjliga utsträckning i sidled, borrades ytterligare tre kärnborrhål (DDH 18MIDN002-004) i olika vinklar från en och samma borrplats ungefär 40 m längre österut.

Borresultaten visar att det visserligen förekommer spridda guldförande zoner i en dioritisk bergart i detta målområde men också att individuella skärningar verkar ha en begränsad kontinuitet både i längd och djupriktning. Den geografiska utsträckningen och typen av mineralisering i dioriten förklarar dock förekomsten av ett omfattande stråk av likartade mineraliserade block som Botnia lokaliserat tidigare, nedströms i isens transportriktning.

"Middagsberget


Fäbodliden B (Undersökningstillstånd Stenberget nr 3)

I Fäbodliden B borrades fem kärnborrhål om totalt 749 m totalt. Målet för dessa var att följa upp på tidigare årens borresultat, samt att genom borrning kartlägga utsträckningen av ett antal guldmineraliserade bergartsblottningar i området. 

Fem borrhål fördelade på tre profiler med cirka 75 meters mellanrum testade guldinnehållet i två skilda kvartsgånger som uppträder i ett paket av meta-sedimentära bergarter i en geologisk miljö som är direkt jämförbar med den vid Fäbodtjärn (Bilaga 8 – Bilaga 11).

Borresultaten visar på ett varierande guldinnehåll i båda kvartsgångarna i Fäbodliden B. Gångarnas utsträckning i alla led är omfattande och en mer detaljerad genomgång av alla tillgängliga borr- och fältdata återstår för att kunna precisera ytterligare undersökningsinsatser.

"fbodliden

Kartering och fotografering av borrkärnor, hantering av borrkärnprov, samt sågning och förberedelser för analys utfördes på ALS Minerals Laboratories i Malå. Standardprov för analyskvalitetskontroll insättas rutinmässigt efter varje tionde borrkärnprov. Alla prov analyserades för guld enligt ALS analysmetod Au-AA26 (50 g FS AA Finish) och analysmetod ME-ICP41 (35 element; Aqua regia ICP-AES). Samtlig relevant bakgrundsinformation till detta pressmeddelande redovisas i Tabell 1, som bifogas. analyserade sektioner redovisas i Bilaga 13, läget av samtliga borrhål som omnämns redovisas i Bilaga 14.

- Botnia Exploration har nu i Vindelgranseleområdet en spännande tid framför oss. I Fäbodtjärn och Vargbäcken har vi en miljötillståndsansökan som är under behandling och där vi ser goda möjligheter att starta en gruva som bidrar till gruvbranschens vision att vara klimatneutral. I Fäbodliden A har vi potential till ytterligare en bearbetningskoncession. Utöver det har vi flertalet ytterligare spännande guldmineraliseringar som kräver ytterligare prospekteringsarbete i framtiden. Sammantaget så har resultatet av vårt arbete stärkt vår tro att Vindelgransele kommer att bli Sveriges nästa gruvområde, säger Thomas Ljung, vd Botnia Exploration Holding AB.

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, Geovista, medlem i Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals, FAMMP, och som har tillräckliga kvalifikationer och erfarenhet att verka som oberoende kvalificerad person. 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Ladda ner hela pressmeddelandet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.