Bokslutskommuniké 2012

Nu är bokslutskommunikén för 2012 tillgänglig

Klicka här för att läsa bokslutskommunikén. 

 

Perioden januari — december 2012
? Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0  (0 ).
? Rörelseresultatet uppgick till kSEK -9 650 (-7 408).
? Resultat efter skatt uppgick till kSEK -9 606 (-7 304).
? Resultat per aktie uppgick till SEK -0,26 (-0,32).
? Ingen utdelning föreslås.
Kvartal oktober — december 2012
? Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
? Rörelseresultatet uppgick till kSEK -4 931 (-3 017).
? Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 860 (-3 030).
? Resultat per aktie uppgick till SEK -0,10 (-0,13).
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång  
? Resultat från borrningar i Fäbodliden C utökar utsträckningen av den guldförande kvartsgången i Fäbodliden C mot  
djupet och bekräftar dess kontinuitet med ett högt innehåll av guld. Mycket höga guldhalter med synligt guld i alla  
redovisade hålen ökar förväntningarna för en potentiell guldresurs. I pressmeddelande 2013-02-15 redovisades  
bland annat en sträcka av 2,0 m med 20,3 g/t guld från 211 m djup och en sträcka på 1,6 m med 14,9 g/t guld från
102,5 m djup. Borrningarna i Fäbodliden C avslutades i februari 2013. Sammanlagt diamantborrades 8 hål med en  
sammanlagd längd av 1776 meter. I sju av de borrade hålen har den guldmineraliserade kvartsgången lokaliserats  
på de beräknade djupen. I sju av hålen har synligt guld påträffats. Analyser på kärnorna från de sista 4 hålen inväntas  
för närvarande.
Målsättningen med dessa borrningar har varit att bekräfta att den tidigare uppborrade kvartsgången
behåller sin kontinuitet samtidigt som vi vill säkerställa en ökning mot såväl djupet som i längdled. Med dessa
borrningar har detta säkerställts och nu med ett djupgående ner till cirka 300 meter i kvartsgångens
stupningsriktning. Detta innebär en nästan 50% förstärkning av kvartsgångens och mineraliseringens tonnage enbart
genom detta ökade djupgående. Prognosen för ett ökande längsgående är realistiskt.
 
? Styrelsen har på basis av höstens och vinterns positiva resultat beslutat följande:  
1. Prospekteringsfasen i Vargbäcken kan nu för Botnia Exploration betraktas som avslutad genom den framgångsrika  
provanrikningen i Björkdalsgruvan.  
2.Vargbäcken skall erbjudas till försäljning.  
3. Fäbodliden C: Nästa steg är att uppskatta prospekteringspotential för området, dvs ett intervall av tonnage och  
       halter som kan förväntas finnas i området.  Kvalificerad person är kontrakterad för detta arbete  
4. Efter denna uppskattning av prospekteringspotential skall beslut fattas om storleken av slutgiltigt borrprogram i  
Fäbodliden C för att möjliggöra en uppskattning av mineratillgångar i enlighet med NI43-101.  
5. Utvärdera resultat från kompletterande analyser i Middagsberget, med syfte att ge underlag för en uppskattning av  
mineraltillgångar enligt vedertagen standard och borrvolym.
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet
? Vinterns borrkampanj startade i november då diamantborrningarna i Fäbodliden B påbörjades och två hål borrades.
Ytterligare borrhål planeras i Fäbodliden B. Målsättningen med borrningarna i Fäbodliden B är att undersöka om den
guldanomali som påträffats genom borrning vid Fäbodliden C kan sammankopplas med Fäbodliden B till en enda
sammahållen guldmineralisering i sträckning österut, i riktning mot Vargbäcken. Borrkampanjen fortsatte sedan i
Fäbodliden C där målsättningen är att förstärkningsborra i den kvartsgång som framborrades 2012.
? Bra anrikningsförsök av Vargbäckenmineraliseringen utfördes i samarbete med det kanadensiska bolaget Elgin
Mining Inc. och dess svenska dotterbolag Björkdalsgruvan AB. Utfallet från provanrikningen rapporterades i
pressmeddelande 2012-12-17. Resultatet visar att Vargbäckenmineraliseringen är mycket lämpad att anrikas
genom en process motsvarande den som används i Björkdalsgruvan. Processen som användes var gravimetri 
(spiraler, skakbord och Nelson separator) samt flotation. 72,2% producerades från gravimetriprocessen och
resterande utbyte genom flotation. Denna process är både den mest ekonomiska som mest miljövänliga.
Försäljningsarbetet av det producerade guldet pågår.
Viktiga händelser tidigare under året
? Mycket höga halter av guld har uppvisats för Fäbodliden C i Vindelgranseleområdet och redovisats i pressmeddelande
den 5 mars, 3 maj samt den 2 augusti. Bland annat redovisades en sträcka av 3,95 m med 20.6 g/t Au (guld) från
134.40 m. djup. I denna sträcka uppmättes 0.60 m med 130 g/t Au från 136,75 m.
? Botnia Exploration genomförde under mars 2012 två kvittningsemissioner om totalt 3 963 601 aktier hänförliga till
tillläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Hans. A. Resources Sweden AB. Efter genomförande av
kvittningsemissionen till Hansa Resources Limited skall Botnia Exploration Holding AB (publ) inte emittera några
ytterligare aktier till Hansa Resources Limited med avseende på förvärvet av Hans. A. Resources Sweden AB.
? Under det andra kvartalet genomfördes en företrädesemission, vilken tillförde bolaget ca 20 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen möjliggjorde fortsatt intensifierad utveckling i Botnias prospekteringsarbete
såsom diamant- och RC borrning samt geofysiska och geokemiska mätningar.
? Den återstående tilläggsköpeskillingen om 250 000 CAD till Hansa Resources Limited med avseende på förvärvet av
Hans.A. Resources Sweden AB har erlagts. I och med detta är nu slutlig tilläggsköpeskilling reglerad.
? Vid årsstämman invaldes professor Pär Weihed som styrelseledamot i Botnia Exploration Holding
AB:s styrelse. Pär ersatte Göran Petersson, tidigare såväl chefsgeolog som styrelseledamot.  
? I syfte att konsolidera verksamheten och organisationen har, i det fjärde kvartalet 2012, rörelsen i dotterbolaget
Hans. A. Resources Sweden AB, i sin helhet överlåtits till systerbolaget Botnia Exploration AB. Båda bolagen ägs till
100% av Botnia Exploration Holding AB. Övergången påverkar inte verksamhetens struktur eller omfattning.
Framtidsutsikter
? Vår målbild är att visa att Vindelgranseleområdet är ett framtida gruvområde med inriktning på guld.
Vindegranselområdet består idag av objekten Vargbäcken, Fäbodliden A, B, C, Middagsberget, Jägarliden och
Forsheden. Målsättningen är att utöka detta område med fler objekt i framtiden.
? Genom den framgångsrika provanrikningen av Vargbäckens guldmineralisering torde sannolikheten ökat för en
framgångsrik försäljning av detta projekt.
? Bolagets arbete med att öka värdet på tillgångarna fortsätter. Genom den framgångsrika borrningen i Fäbodliden C
är det bolagets uppfattning att Botnias framtidsutsikter klart har förstärkts.
? I Vindelgranseleområdet är det bolagets ambition att, utöver Vargbäckens mineraltillgångsberäkning, ta fram
ytterligare mineraltillgångsberäkningar enligt vedertagen standard för områdena Fäbodliden C, Fäbodliden B och
Middagsberget.

 

Publicerad i Nyhetsarkiv