Bokslutskommuniké 2014

 

Räkenskapsåret januari — december 2014
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -6 732 (-6 682).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -6 757 (-6 682).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,12).
● Ingen utdelning föreslås.
Kvartal oktober — december 2014
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 649 (-2 295).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 700 (-2 256).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,03).
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
● Arbetet med tillståndsansökningen bearbetningskoncession för guldfyndigheten Fäbodtjärn fortsätter enligt plan.
● Vindelgranseleområdet har förstärkts då det nya undersökningstillståndet Stormyran nr 3 har godkänts av Bergsstaten.
● Dispens från förbudsår har godkänts av Bergsstaten för de nya tillståndsansökningarna benämnda Bjurbäcksliden nr 2 och Storforsen nr 6. Två områden belägna i Vindelgranseleområdet som kan stärka prospekteringspotentialen i området. Dispensen innebär att Botnia kan ansöka om undersökningstillstånd före andra aktörer utan motsvarande dispens.
● Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen har utförts i Tyskland med positivt utfall. Denna process kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan att transporteras till verk.
Viktiga händelser under fjärde kvartalet
● Tillståndsansökningen för provbrytning i Fäbodtjärn inlämnades till Länsstyrelsen den 22 december enligt tidplan.
● Botnia Explorations styrelse beslutade att gå vidare med förstudierna för Fäbodtjärns guldfyndighet med målsättningen att i egen regi utveckla och bryta Fäbodtjärn.
Viktiga händelser tidigare under året
● Bolaget har efter genomfört kärnborrningsprogram omfattande 30 hål på totalt 5 585 m presenterat en bedömning av mineraltillgången i Fäbodtjärn. Fyndigheten bedöms innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7,1 g/t Au, tonnaget klassas i sin helhet som antagen mineraltillgång.
● Resultaten från bottenmoränprovborrningarna i Jägarliden har gett lovande indikationer för två nya potentiella mineraliseringar i Vindelgranseleområdet.
● En finansieringsprocess som tillfört bolaget 11 MSEK innan emissionskostnader påbörjades i juli. Finansieringen bestod av nyemittering av 5 000 000 aktier till en kurs på 0,80 kronor per aktie och ett lån på 4 MSEK till ett fåtal av bolagets huvudägare. Emissionen skedde med stöd av det bemyndigande som beslutades om på den ordinarie årsstämman den 8 maj 2014. Förutom dessa huvudägare deltog Norrlandsfonden som finansiär av såväl ett brygglån av 1,5 MSEK samt ett konvertibelt lån av 1,5 MSEK.
● Dragon Mining beslutade att avstå sin rätt att förvärva ytterligare ägarandel i Harpsund. Samtidigt gav Dragon Mining den 8 augusti 2014 30 dagar varsel om sin avsikt att dra sig ut det avtal som slöts i oktober 2010. Botnia har efter utvärdering av prospekteringsresultaten och analys av de framtida förutsättningarna för en ekonomisk lönsam gruvbrytning av tillståndet beslutat att återlämna tillståndet Harpsund till Bergsstaten. Nedskrivning med 628 kSEK har utförts under året gällande Harpsund.
● Tester utförda av avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid LTU visade att med Fäbodtjärns guldhalter kan anrikning genomföras med gravimetriska metoder. En sådan process kan reducera kostnaderna per ton, men också i framtida investeringar i anrikningsverk.
● Styrelsens beslutade att avsluta diskussionerna som förts med en internationell partner om ett samarbete gällande gemensam prospektering i Vindelgranseleområdet.
● Årsstämman hölls den 8 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
● Som ett led i bolagets fokus på att utveckla Vindelgransele till nästa guldgruveområde har styrelsen beslutat att återlämna alla undersökningstillstånd gällande volfram till Bergsstaten.
Framtidsutsikter
● Bolaget planerar för närvarande för provbrytning och efter att ha utvärderat resultaten avser bolaget att fortsätta med planering mot småskalig gruvdrift. Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt brytbart objekt med ett eget positivt kassaflöde.
● Bolaget bedömer att potentialen på ytterligare tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och visar på goda möjligheter att vara lämpligt för småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter. De goda guldhalterna i Fäbodtjärn har gett bolaget en möjlighet att utveckla detta område till nästa guldgruvby med anrikningsverk på plats i området.

Ladda ner hela rapporten här

Räkenskapsåret januari — december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -6 732 (-6 682).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -6 757 (-6 682).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,12).
 • Ingen utdelning föreslås.

Kvartal oktober — december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 649 (-2 295).
 • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 700 (-2 256).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,03).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Arbetet med tillståndsansökningen bearbetningskoncession för guldfyndigheten Fäbodtjärn fortsätter enligt plan.
 • Vindelgranseleområdet har förstärkts då det nya undersökningstillståndet Stormyran nr 3 har godkänts av Bergsstaten.
 • Dispens från förbudsår har godkänts av Bergsstaten för de nya tillståndsansökningarna benämnda Bjurbäcksliden nr 2 och Storforsen nr 6. Två områden belägna i Vindelgranseleområdet som kan stärka prospekteringspotentialen i området. Dispensen innebär att Botnia kan ansöka om undersökningstillstånd före andra aktörer utan motsvarande dispens.
 • Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen har utförts i Tyskland med positivt utfall. Denna process kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan att transporteras till verk.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Tillståndsansökningen för provbrytning i Fäbodtjärn inlämnades till Länsstyrelsen den 22 december enligt tidplan.
 • Botnia Explorations styrelse beslutade att gå vidare med förstudierna för Fäbodtjärns guldfyndighet med målsättningen att i egen regi utveckla och bryta Fäbodtjärn.

Viktiga händelser tidigare under året

 • Bolaget har efter genomfört kärnborrningsprogram omfattande 30 hål på totalt 5 585 m presenterat en bedömning av mineraltillgången i Fäbodtjärn. Fyndigheten bedöms innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7,1 g/t Au, tonnaget klassas i sin helhet som antagen mineraltillgång.
 • Resultaten från bottenmoränprovborrningarna i Jägarliden har gett lovande indikationer för två nya potentiella mineraliseringar i Vindelgranseleområdet.
 • En finansieringsprocess som tillfört bolaget 11 MSEK innan emissionskostnader påbörjades i juli. Finansieringen bestod av nyemittering av 5 000 000 aktier till en kurs på 0,80 kronor per aktie och ett lån på 4 MSEK till ett fåtal av bolagets huvudägare. Emissionen skedde med stöd av det bemyndigande som beslutades om på den ordinarie årsstämman den 8 maj 2014. Förutom dessa huvudägare deltog Norrlandsfonden som finansiär av såväl ett brygglån av 1,5 MSEK samt ett konvertibelt lån av 1,5 MSEK.
 • Dragon Mining beslutade att avstå sin rätt att förvärva ytterligare ägarandel i Harpsund. Samtidigt gav Dragon Mining den 8 augusti 2014 30 dagar varsel om sin avsikt att dra sig ut det avtal som slöts i oktober 2010. Botnia har efter utvärdering av prospekteringsresultaten och analys av de framtida förutsättningarna för en ekonomisk lönsam gruvbrytning av tillståndet beslutat att återlämna tillståndet Harpsund till Bergsstaten. Nedskrivning med 628 kSEK har utförts under året gällande Harpsund.
 • Tester utförda av avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid LTU visade att med Fäbodtjärns guldhalter kan anrikning genomföras med gravimetriska metoder. En sådan process kan reducera kostnaderna per ton, men också i framtida investeringar i anrikningsverk.
 • Styrelsens beslutade att avsluta diskussionerna som förts med en internationell partner om ett samarbete gällande gemensam prospektering i Vindelgranseleområdet.
 • Årsstämman hölls den 8 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
 • Som ett led i bolagets fokus på att utveckla Vindelgransele till nästa guldgruveområde har styrelsen beslutat att återlämna alla undersökningstillstånd gällande volfram till Bergsstaten.

Framtidsutsikter

 • Bolaget planerar för närvarande för provbrytning och efter att ha utvärderat resultaten avser bolaget att fortsätta med planering mot småskalig gruvdrift. Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt brytbart objekt med ett eget positivt kassaflöde.
 • Bolaget bedömer att potentialen på ytterligare tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och visar på goda möjligheter att vara lämpligt för småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter. De goda guldhalterna i Fäbodtjärn har gett bolaget en möjlighet att utveckla detta område till nästa guldgruvby med anrikningsverk på plats i området.

 

Publicerad i Nyhetsarkiv