Bolagsstämmokommuniké

Botnia Exploration Holding AB (publ) har fredagen den 28 maj hållit ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:

8.a    Fastställande om resultat- och balansräkning
8.b    Fastställande beträffande förlust enligt den fastställda balansräkning
8.c    Stämman beslutade bevilja om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktörn.
9.      Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.
10.    Det beslutades att inga arvoden skall utgå till styrelsen samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
11.    Bolagsstämman beslutade om omval av Bengt Ljung, Jonas Dahllöf, Hans Buhre, Maria Lilja och Göran Petersson. Vidare beslutade bolagsstämman i enlighet med det föreslag som lagts fram i kallelsen att välja in John Nugent i styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ).

John Nugent har en bakgrund som advokat och finansieringsexpert. Han har haft ledande befattningar i ett antal företag i både Kanada, Afrika och Europa/Skandinavien. I dagsläget är Nugent involverad i ett flertal prospekteringsföretag runt om i världen, och han sitter bland annat som ordförande i mineralbolaget Hansa Resources Ltd som är listade på Torontobörsen. John Nugent har en lång erfarenhet av att arbeta med så kallade sällsynta jordartmetaller, något som gynnar Botnia Exploration då bolaget har ett antal inmutningar inriktade på sådana.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv