Botnia Exploration: Botnia Exploration säkerställer finansiering på 13 mkr genom en riktad emission och en företrädesemission

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Botnia Exploration bedriver prospektering på, i huvudsak, guldfyndigheter i Västerbotten och fokuserar på Vindelgransele-området som innehåller flera intressanta delområden. Under det senaste halvåret har Botnia Exploration nått viktiga framsteg i Vindelgranseleområdet, en lyckad provbrytning och anrikning har genomförts i Vargbäcken och vinterns borrkampanj i Fäbodliden C har fallit väl ut. Kapitaltillskottet ger Botnia Exploration resurser att fortsätta utvecklingen av Vindelgransele-området i Västerbotten och bl.a. genomföra ytterligare kärnborrning i Fäbodliden C och andra fyndigheter i området.

Riktad emission
Styrelsen i Botnia Exploration har beslutat genomföra en riktad emission på 6,2 mkr till fem investerare med ett långsiktigt intresse för bolaget. Den riktade emissionen omfattar 11,33 miljoner aktier och sker till kursen 0,55 kronor per aktie. Emissionen tecknas till 3 mkr vardera av Partner Invest Norr AB och Ramab Iggesund AB. Partner Invest Norr är ett riskkapitalbolag som förvaltar ca 200 mkr och investerar i entreprenörsledda bolag i Västerbotten och Norrbotten. Ramab Iggesund AB är ett familjeägt bolag som bl.a. investerar i tillväxtbolag. Vidare deltar tre personer engagerade i Botnia Exploration med mindre belopp i emissionen.

Den riktade emissionen genomförs parallellt med företrädesemission och de som deltar i den riktade emissionen kommer inte att delta i företrädesemissionen. Emissionen sker med stöd av det bemyndigande som beslutades om på den ordinarie årsstämman den 24 maj 2013. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 1 699 500 kronor och antalet aktier med 11 330 000.

Företrädesemission
För att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning samt ge befintliga aktieägare möjlighet att investera i bolaget har styrelsen för Botnia Exploration beslutat genomföra en emission med företräde för bolagets befintliga aktieägare om 6,8 mkr.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i Botnia Exploration i relation till hur många aktier de redan äger. Den som äger aktier på avstämningsdagen den 13 juni 2013 äger rätt att för fyra befintliga aktier teckna en ny aktie till kursen 0,55 kronor per aktie. I den händelse att emissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av rätter skall överblivna aktier tilldelas sådana som tecknat sig för aktier utan stöd av rätter. Teckningsperioden för emissionen löper från den 17 juni till den 1 juli 2013. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 1 845 228 kronor och antalet aktier med 12 301 523.

Bolagets VD och större ägare, Bengt Ljung, har med familj lämnat teckningsförbindelser om cirka 0,8 mkr, motsvarande deras andel om ca 12 procent av emissionen. Vidare har ytterligare ett antal befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelse för deras andel av emissionen, vilka tillsammans med familjen Ljungs teckningsförbindelser uppgår till cirka 1,2 mkr motsvarande ca 17 procent av emissionen. För att säkerställa att emissionen tecknas fullt ut har avtal om emissionsgaranti ingåtts med ett antal befintliga och externa investerare om totalt 5,6 mkr. Sammantaget är företrädesemissionen fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och avtal om emissionsgaranti.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
11 juni 2013 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i emissionen

13 juni 2013 Avstämningsdag för deltagande i emissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen

17 juni 2013 Beräknad dag för offentliggörande av investment memorandum

17 juni – 1 juli 2013 Teckningsperiod (tidigare angavs 17 – 26 juni 2013)

17 – 26 juni 2013 Handel i teckningsrätter (tidigare angavs 17 – 1 juli 2013)

17 juni – Handel med BTA kommer att äga rum på AktieTorget från och med den 17 juni till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

5 juli 2013 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i emissionen

”Det är för oss på Botnia Exploration oerhört glädjande att vi får in större långsiktiga intressenter med lokal anknytning och med intresse för industrin i Norrland framförallt inriktat på Norrbotten och Västerbotten. Vi fortsätter nu vårt arbete med Fäbodliden C och Vindelgransele-området i syfte att ytterligare förstärka volymen och tonnaget i den tidigare presenterade fyndigheten Fäbodliden C” säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare till Botnia Exploration i samband med emissionerna

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 70 855 01 50‬
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Publicerad i Nyhetsarkiv