Botnia Exploration: Bra anrikningsförsök av Vargbäckenmineraliseringen

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Utfallet är positivt och uppfyller de mål och syften som ställdes inför provanrikningen. Resultaten kommer att vara till stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av bearbetningskoncessionen Vargbäcken, som är giltig fram till 2028.

Kampanjen genomfördes under en intensiv två-veckors period. Av de två salvorna om totalt ca 15 000 ton, som sprängdes för ett år sedan, utlastades 8 000 ton. Utlastningen gjordes utan någon som helst selektiv metod för att skilja gråberg från mineralisering. Selektiv brytning är en vanlig metod i guldfyndigheter som ligger i kvartsgångar för att förhindra lastning/transport av berg med gråbergsinblandning vilket fördyrar processen och minskar halten. Kampanjen avslutades med två och ett halvt dygns kontinuerlig anrikning med en Plant Feed om 135-140 ton/timme. Den ingående halten uppmät-tes till ett genomsnitt av 0,77 g/t och preliminärt har ca 5,5 kilo guld producerats.

Syftet med provanrikningen var att bekräfta hur mineraliseringen skulle uppträda beträffande krossning, malning samt anrikning med gravimetri- och flotationsteknik, samma anrikningsmetod som används för Björkdalsmalmen. Innan anrikningen startades i Björkdalsgruvan, hade ett mindre test utförts på Luleå Tekniska Universitet med lovande indikationer för en lyckad kampanj i större skala. Vargbäckenmineraliseringen är mycket lik den malm som Björkdalsgruvan normalt hanterar med mycket goda resultat

Kampanjen i Björkdalsgruvan genomfördes utan märkbara störningar eller större ändringar jämfört med den normala processen. Guldet i Vargbäcken bedöms som grovkornigt men med en mindre del finare fraktioner än Björkdalsgruvans egen malm. Utbytet steg från första dygnet till det sista från 85,9 % till 92,3 % som visar att ytterligare nedmalning kan göras för att eventuellt öka utbytet mot ett säljbart koncentrat till marknaden.

”Den provanrikning som utförts på Botnias mineralisering kan bedömas som mycket lyckad.

Alla tunga parametrar såsom krossning, malning, samt utvinning via gravimetri och flotationsteknik fungerade över förväntan. Ett totalutbyte på närmare 90 %, redan på det första försöket, vittnar om att det finns potentialer i mineraliseringen”, säger Mats Lindegren, platschef i Björkdalsgruvan. Björkdals-gruvan AB är ett dotterbolag till kanadensiska Elgin Mining Inc. som är noterat på Toronto börsen.

”Det känns mycket glädjande att denna provanrikning kommit till stånd. Resultaten visar att processen i Björkdalsgruvans anrikningsverk är rätt metod vilket kommer att möjligöra framtida anrikning på ett effektivt, miljömässigt riktigt sätt och kopplat med höga utbyten. Det är speciellt glädjande att vi nu ser en intressant utveckling med användning av selektiv lastning och grade-kontroll vilket kommer att reducera kostnader för såväl lastning som transport samt reduktion av inmatningen i verket. Vi kan nu fortsätta vårt planerade arbete med fortsatta prospekteringar, lagda strategier och helt klart känns det glädjande att nu tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av företaget”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration AB

Botnia Exploration Holding AB erhöll 2011 av Länsstyrelsen ett godkännande av den ansökan till provbrytning som inlämnades i slutet av 2010. Godkännandet gäller till och med den 1 september 2021 och tillståndet innefattar brytning av sammanlagt 65 000 ton guldmineralisering och gråberg. Vargbäcken har en mineraltillgång enligt NI 43-101innehållande cirka 3100 kg guld.

Mineraltillgång Vargbäcken (NI 43-101)
* Indikerad Mineraltillgång: 1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200 oz.)
* Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800 oz.)

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv