Botnia Exploration: Delårsrapport januari – september 2012

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Viktiga händelser under tredje kvartalet
* Analysresultat av samtliga borrhål från det första halvårets borrkampanj har redovisats i pressmeddelande den 2
augusti 2012. Analyserna stärker våra antaganden att vi funnit en ca 200 m lång och 200 m djup kvartsgång med en
bredd (mäktighet) från 2-5 meter Resultaten från borrningarna och speciellt i Fäbodliden C är mycket uppmuntrande
och har också gett oss värdefull information hur de fortsatta borrningarna skall planeras för detta område.

* Den återstående tilläggsköpeskillingen om 250 000 CAD till Hansa Resources Limited med avseende på förvärvet av
Hans.A. Resources Sweden AB har erlagts. I och med detta är nu slutlig tilläggsköpeskilling reglerad.

* Redeye publicerade den 24 september en analys av Botnia. Analysen finns på Botnias hemsida.

* Årets Botniadagar genomfördes vid Luleå Tekniska Universitet och Björkdalsgruvan. Syftet med årets Botniadagar var
att öka aktieägarnas kunskaper om geologi och gruvbrytning genom intressanta föredrag av våra styrelsemedlemmar
Pär Weihed, Professor på LTU samt Per-Erik Lindvall, direktör Teknik och affärsutveckling på LKAB. Studiebesöket
skedde i Björkdalsgruvan i närheten av Boliden. Björkdalsgruvan ägs sedan i maj 2012 av det kanadensiska bolaget
Elgin Mining Inc. som är noterat på Torontobörsen. Huvudskälet till besöket var att på ort och plats studera en
anrikningsmetod med gravimetri och flotation, som av experter bedöms som den mest lämpade och lönsamma för
Vargbäcken. Metoden är dessutom miljömässigt gynnsammare än övriga metoder.

Viktiga händelser tidigare under året
* Mycket höga halter av guld har uppvisats för Fäboliden C i Vindelgranseleområdet och redovisats i pressmeddelande
den 5 mars, 3 maj samt även den 2 augusti. Bland annat redovisades en sträcka av 3,95 m med 20.6 g/t Au (guld) från
134.40 m. djup. I denna sträcka uppmättes 0.60 m med 130 g/t Au från 136,75 m.

* Botnia Exploration genomförde under mars 2012 två kvittningsemissioner om totalt 3 963 601 aktier hänförliga till
tillläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Hans. A. Resources Sweden AB. Efter genomförande av
kvittningsemissionen till Hansa Resources Limited skall Botnia Exploration Holding AB (publ) inte emittera några
ytterligare aktier till Hansa Resources Limited med avseende på förvärvet av Hans. A. Resources Sweden AB.

* Under det andra kvartalet genomfördes en företrädesemission, vilken tillförde bolaget ca 20 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen möjliggör fortsatt intensifierad utveckling i Botnias prospekteringsarbete
såsom diamant- och RC borrning samt geofysiska och geokemiska mätningar.

* Vid årsstämman invaldes professor Pär Weihed som styrelseledamot i Botnia Exploration Holding
AB:s styrelse. Pär ersätter Göran Petersson, tidigare såväl chefsgeolog som styrelseledamot.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
* Botnia Exploration och Björkdalsgruvan AB har i november tecknat ett anrikningsavtal som omfattar 10 000 ton
guldmineralisering från Botnias provbrytning i Vargbäcken. Mineraliseringen kommer att anrikas i en kampanj utförd av
Björkdalsgruvan med start planerad under senare delen av november.

* Baserat på tidigare positiva resultat fortsätter nu borrprogrammet i Fäbodliden B och Fäbodliden C.

* Arbetet med att sammanställa, analysera, och sammanfatta det historiska materialet från Middagsberget har
påbörjats.

* Styrelsen har på basis av tidigare goda resultat beslutat att:
1. Utvärdera Vargbäcken för småskalig och selektiv gruvbrytning av Vargbäckens mineralisering. En del i denna
utvärdering är resultaten från den nu påbörjade provanrikningen i Björkdalsgruvan. Med ett högt utbyte från
provanrikningen kan vi visa att vi kan ta fram ett guldkoncentrat av goda halter.
2. Utvärdera områdena Fäbodliden C och B efter analyser från fortsatt borrprogram som startades i november. Syftet
är att ge underlag för en mineraltillgångsberäkning enligt vedertagen standard.
3. Utvärdera resultat från infyllsanalyser i Middagsberget, med syfte att ge underlag för en mineraltillgångsberäkning
enligt vedertagen standard.

* VD Bengt Ljung har genomfört ett flertal presentationer, vilka går att återfinna på bolagets hemsida.

* I syfte att konsolidera verksamheten och organisationen har, efter rapportperiodens utgång, rörelsen i dotterbolaget
Hans. A. Resources Sweden AB, i sin helhet överlåtits till systerbolaget Botnia Exploration AB. Båda bolagen ägs till
100% av Botnia Exploration Holding AB. Övergången kommer inte att påverka verksamhetens struktur eller omfattning.

Framtidsutsikter
* Strategin är koncentrerad till fortsatt inriktning på affärside och målsättning samt finansiering.

* Bolaget anser att Vindelgranseleområdet har en klar potential som ett framtida gruvområde med inriktning på guld.

* Bolagets arbete med att öka värdet på våra tillgångar fortsätter. Genom den framgångsrika borrningen som redovisats
är det bolagets uppfattning att Botnias framtidsutsikter har förstärkts.

* I Vindelgranseleområdet är det bolagets ambition att, utöver Vargbäckens mineraltillgångsberäkning, ta fram
ytterligare mineraltillgångsberäkningar enligt vedertagen standard för områdena Fäboliden C, Fäboliden B och
Middagsberget.

Publicerad i Nyhetsarkiv