Botnia Exploration: Delårsrapport januari – september 2013

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
● Förhandlingar med externa partners har gått in i en ny fas och sekretess förbindelser har ingåtts med två parter för vidare förhandling.
● Vinterns borrkampanjer i Stenberget nr 3 och Granselliden nr 3 är inledda och består av kärnborrningar och bottenmoränborrningar.

Viktiga händelser under tredje kvartalet
● Botnia erhöll intäkter från provanrikningen från Vargbäcken.
● Lovande blockfynd med rapporterade halter av mellan 5 g/t och 118 g/t indikerar nya guldfyndigheter i undersökningstillstånden Granselliden nr 3 och Stenberget nr 3.
● Diskussioner påbörjades med Björkdalsgruvan om möjlig anrikning av återstående massor från Vargbäcken i händelse öppningar ges i gruvans anrikningsverk. Provbrytning och anrikning sker endast om ett positivt kassaflöde kan säkerställas.

Viktiga händelser tidigare året
● Bolaget har slutfört en riktad emission samt en företrädesemission som tillfört bolaget cirka MSEK 13 före emissionskostnader.
● Styrelsen beslutade att försäljningsaktiviteter av prioriterade projekt ska intensifieras.
● Bolaget har beslutat att återlämna alla undersökningstillstånd med sällsynta jordartsmetaller (REE).
Orsaken är fallande priser för sällsynta jordartsmetaller och Botnias ambition att ytterligare fokusera på guld i Vindelgranseleområdet.
● En guldförande kvartsgång i Fäbodliden C har lokaliserats med en längd av cirka 170 meter, en genomsnittlig tjocklek (mäktighet) av cirka 2 meter samt djupgående i stupningsriktningen av cirka 300 meter. Analysresultaten med höga halter guld har redovisats i pressmeddelanden och det kan nämnas att synligt guld påträffades i alla 13 hål som genomskar kvartsgången. Kvartsgången är mycket regelbunden vilket underlättar en framtida gruvbrytning som kan göras med en kombination av dagbrott och underjordsbrytning.

Framtidsutsikter
● Vår målbild att visa att Vindelgranseleområdet är ett framtida gruvområde med inriktning på guld har förstärkts genom borresultaten i Fäbodliden C, provanrikningsresultaten av Vargbäcken samt nya blockfynd med höga halter guld.

Vindelgranseleområdet består idag av objekten Vargbäcken, Fäbodliden A, B, C, Middagsberget, Jägarliden,
Forsheden och Ekorrberget. Målsättningen är att utöka detta med fler objekt i framtiden. Denna målsättning har förstärkts genom de lyckosamma resultat som erhållits från sommarens intensiva blockletning.

● Framtida försäljning av prioriterade projekt i Vindelgranseleområdet är realistiska. Under perioden har diskussioner påbörjats med ett flertal intressenter. Dessa diskussioner sker under signerade sekretessavtal.

● I Vindelgranseleområdet är det bolagets ambition att, utöver Vargbäckens mineraltillgångsberäkning, ta fram ytterligare mineraltillgångsberäkningar enligt vedertagen standard. Dessa kommer att utföras när borrprogrammen anses avslutade för varje enskilt projekt. Beslut kan därefter göras om bearbetningskoncession skall ansökas. Enligt vår bedömning kan redan idag Fäbodliden C vara ett ekonomiskt brytbart objekt med så kallad småskalig brytning.

Publicerad i Nyhetsarkiv