Botnia Exploration: Kvartsgången med guld förstärks i Fäbodliden C

Klicka här för att se inlägget i PDF format
Botnia Exploration redovisar härmed resultaten från de första 6 borrhålen från denna vinterns kärnborrkampanj i Vindelgranseleområdet (undersökningstillstånd Stenberget nr 3).

Borrningen startades i december 2012 i Fäbodliden B där två hål om sammanlagd 482 meter genom-fördes. Båda hålen planerades för att närmare kunna undersöka möjligheten för en sammanhängande guldmineralisering i ett område där 3 hål borrades under vintern 2012 (se pressmeddelande den 2 augusti 2012).

Efter genomförandet av totalt 8 nya borrhål om 1 776 meter sammanlagt i Fäbodliden C avslutades kampanjen i slutet av januari 2013 för att invänta analysresultat från provtagna intervaller i dessa hål. Synligt guld observerades i 7 av 8 hål som blev utsatta för att testa kontinuiteten och utsträckningen både mot djupet och i längsriktningen av den guldförande kvartsgången som förekommer i metasedi-ment ungefär 20-30 meter ovanför kontakten med en underliggande intrusiv bergart.

Som redovisats i tidigare pressmeddelanden (den 3 maj och 2 augusti 2012) uppträder den guldfö-rande kvartsgången i Fäbodliden C längs en 150-200 meter lång zon i strykningsriktningen och är nu, efter den senaste borrkampanjen, känd till en längd av uppskattningsvis 300 meter i stupningsriktning-en eller en ökning av cirka 50 % i jämförelse mot tidigare resultat.

Kvartsgångens fortsättning mot djupet och i bredden är fortfarande öppen. Ytterligare borrning återstår för att mer detaljerat kunna kartlägga gångens utsträckning och för att få en noggrann uppskattning av gångens potential som guldresurs.

Analysresultat från kärnborrhålen 13FÄBC019 – 13FÄBC022 har ännu inte levererats men kommer att redovisas så snart de blir tillgängliga från laboratoriet, tillsammans med en uppdaterad översiktskarta som visar positioner av alla relevanta borrhål. Synligt guld i kvartsgången har setts i 3 av dessa 4, ännu inte rapporterade borrhål.

(Se borrhålsresultat samt borrprogram vinter 2012 – 2013 i bifogad pdf-fil)

”Det är verkligen glädjande att vi nu har fått kompletterande bevis på att Fäbodliden C har förutsättningar att bli ett guldprojekt med potential till en framtida guldgruva i Vindelgranseleområdet. Eftersom det har lämnats in prover från ytterligare fyra borrhål från samma kvartsgång där tre hål har synligt guld ser vi fram emot en förstärkning av kvartsgången. Vi kommer nu att starta upp mineraltillgångsberäkningar med hjälp av externa konsulter som kommer att ge vägledning för ytterligare borrning i Fäbodliden C”, säger Bengt Ljung VD i Botnia Exploration Holding AB.

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: mailto:info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida http://www.botniaexploration.com.

Publicerad i Nyhetsarkiv