Botnia Exploration rapporterar ökning på 12 % i indikerad mineraltillgång i Vargbäckens guldfyndighet.

Bengt Ljung, VD, har idag nöjet att tillkännage en oberoende verifierad uppdaterad mineraltillgångsberäkning från 2007 avseende Vargbäckens guldfyndighet, nära Vindelgransele i norra Sverige.

En teknisk rapport, uppdaterad enligt NI 43-101, avseende Vargbäcken upprättades 2007 och arkiverades hos SEDAR den 30 juli 2008.

Den oberoende kvalificerade personen för resursberäkningen, Neil Inwood på Coffey Mining, (tidigare RSG Global consultants) från Perth, Western Australia, gjorde tillgångsberäkningen med ett cut-off värde på 0,6 g/t guld och beräknade en uppdaterad mineraltillgång enligt följande:

• Indikerad Mineraltillgång: 1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200 oz.)
• Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800 oz.)

Vargbäcken omfattas av ett 25-årigt tillstånd, som ursprungligen beviljades i oktober 2003. Guldet i Vargbäcken är synligt, fritt och grovkornigt och förekommer i flera olika strukturer inom en 30-40 meter bred guldmineraliserad gloria.

Den uppdaterade tekniska rapporten kommenterar att borrprogrammet demonstrerar en kontinuitet i mineraliseringen över 350 m längs strykningen och 120 m djupt. Även om borrprogrammet på djupet effektivt har avgränsat den vertikala utbredningen av mineraliseringen i denna del av fyndigheten, finns det fortfarande potential längs strykningen mot nordost.

Mineraltillgångens storlek var upp till 430 meter lång, 200 meter djup och 90 meter bred, men borrning, geofysik och knackprover har utökat den mineraliserade zonen över 1 kilometer norrut och söderut från Vargbäcken. Mineraltillgången beräknades med hjälp av metoden Multiple Indicator Kriging (MIK), baserat på en blockmodell med en cell som var 10 m i X-led, 20 m i Y-led och 5 m i Z-led och strukturella kontroller samt en selektiv ”mining unit” på 10 m (Y), gånger 5 m (E), gånger 2,5 m (Z). Modellen använde 35 diamantborrhål och 39 RC-borrhål, totalt uppgående till 12 386 meter.

Indikerade och Antagna Mineraltillgångar har fastställts med hjälp av definitiva kriterier som bestämdes under valideringen av haltuppskattningarna, med stort beaktande av NI 43–101 riktlinjerna för kategorisering. En Indikerad Mineraltillgång är baserad på block som befinner sig i regioner med stark geologisk kännedom och med ett borrningsavstånd på 25 m eller mindre. En Antagen Mineraltillgång är baserad på regioner utanför den Indikerade Mineraltillgången, med skälig geologisk kännedom och 2 eller fler borrningar inom 50 meters avstånd.

I 2007 års uppdaterade studie av mineraltillgången dras slutsatsen att Vargbäcken, med ett cut-off värde på 0,6 g/t, innehåller mer indikerat material och mindre antaget material än den tidigare beräkningen från 2006. Detta motsvarar en ökning på 12 % för Indikerade oz. och en minskning på 26 % för Antagna oz. jämfört med mineraltillgången från 2006. Skillnaden i mineraltillgång mellan beräkningarna från 2007 och 2006 beror framför allt på ökat förtroende för modelleringen av Zon 20 samt på volymförändringar avseende den totala mineraliseringen som ett resultat av de 9 kompletterande borrhål (4 RC-borrhål och 5 diamantborrhål) som borrades av Mawson Resources Limited (”Mawson”) i mitten till slutet av 2006.

Tillskottet av de 9 RC- och diamantborrhålen från Mawsons borrningsinsats 2006 i Vargbäcken-fyndigheten har resulterat i ytterligare förfining av mineraliserings- och litologi-modellen i detta område. Ytterligare djupborrning nära Zon 20 och 21 kommer att underlätta förståelsen av geometrier i den mineraliserade dioriten på djupet, men kommer inte nödvändigtvis att vara det prioriterade målet för framtida prospekteringsarbete.

Mineraltillgångsberäkning
Informationen i detta pressmeddelande som rör mineraltillgången baseras på mineraltillgångsestimat sammanställd av Mr. Neil Inwood (MSc, FAusIMM), en Principal Resource Geologist hos Coffey Mining, ett oberoende konsultföretag inom geologi och gruvdrift.  De rekommenderade estimaten för Vargbäcken-prospektet har kategoriserats i enlighet med de kriterier som anges i kanadensiska National Instrument 43-101 (“NI 43-101”) och i JORC Code.

Neil Inwood är en Fellow av AusIMM och har tillräcklig erfarenhet relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som beaktas och för den aktivitet som han företagit sig för att kvalificera sig som en Kompetent Person, enligt definitionen i 2004 års utgåva av ”Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves” och som en Kvalificerad Person definierat i kanadensiska National Instrument 43-101. Mr Neil Inwood samtycker till att uppgifter som baseras på hans information inkluderas i rapporten i den form och det sammanhang i vilka de förekommer.

John Nebocat, P.Eng., är en Kvalificerad Person enligt definitionen i NI 43-101 och tar ansvar för de prospekterings- och geologiska data som ingår i detta pressmeddelande. Eur Ing Mathieu Gosselin, ÅF Mining, är en oberoende konsult och av SveMin, FinMin och Norsk Bergindustri registrerad som Kvalificerad Person i enlighet med kanadensiska NI 43-101 och tar ansvar för all annan teknisk information i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv