Delårsrapport januari — juni 2016

Se delårsrapport

 

Kvartalet april — juni 2016                                                                                                                         

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 239 (-1 433).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 299 (-1 687).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02).

 

Halvåret januari — juni 2016                                                                                                                     

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 529 (-2 646).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 641 (-3 101).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03 (-0,04).

Viktiga händelser under andra kvartalet                                                                                            

● Resultaten från vinterns undersökningsborrningar  i Fäbodliden A, Fäbodliden B, Åström och Jägarliden redovisades. I Fäbodliden A redovisades resultat med 5,35 m @ 5,6 g/t Au (inkluderande 2,55 m @ 11,1 g/t Au). I Fäbodliden B redovisades resultat med 2,25 m @ 1,1 g/ton Au och 1,0 m @ 1,2 g/ton Au. Dessa resultat bekräftar potentiellt lönsamma guldfyndigheter. Ytterligare undersökningsborrningar krävs för att utveckla dessa fyndigheter och utföra mineraltillgångsberäkningar. Resultaten i Åström och Jägarliden visade ingen signifikant mineralisering i de borrhål som borrades. Borrprogrammet bestod av 8 diamantborrhål med sammanlagt 1358,5 borrmetrar.

● Bolaget erhöll ett lån på 4 Mkr med 8 % ränta från en av huvudägarna, Need Invest AB. Skulden ska regleras antingen via emittering av aktier eller via återbetalning när bolaget visar ett positivt kassaflöde

● Årsstämman hölls den 4 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

● Botnia Exploration beslutade att lämna in en gemensam miljöansökan för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och genomföras mer resurseffektivt. Samtidigt har styrelsen också beslutat att i ansökan föreslå att Botnia anlägger ett eget anrikningsverk i Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ett eget anrikningsverk i området skapar goda förutsättningar för att nya prospekteringsfynd ska kunna utvecklas till nya gruvor.

Viktiga händelser tidigare under året           

● Undersökningsborrningar påbörjades i februari 2016 i områdena Fäbodliden A, Fäbodliden B, Jägarliden och Åströms.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång                                                                          

● Styrelsen beslutade att utföra dikesgrävningar  i Fäbodtjärn på på ett flertal områden längs guldmineraliseringen med ambitionen att gräva fram kvartsgången. Dikesgrävningen ersatte i sin helhet den planerade provbrytningen.

● Dikesgrävningen i Fäbodtjärn utfördes under sommaren och arbetet var en fortsättning på tidigare provborrningar. Analysresultaten bekräftar nu att guldhalterna går ända upp till ytan. Proverna visade höga guldhalter med bästa resultat på hela 25,4 gram per ton och Fäbodtjärn kan därmed klassas som en av Sveriges rikaste guldfyndigheter.

Framtidsutsikter

● Botnias ambition är att Vindelgransele ska bli ett framgångsrikt gruvprojekt med ett positivt kassaflöde. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.

● Resultaten från dikesgrävningen har stärkt vår geologiska kunskap och stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en framgångsrik guldfyndighet. Guldhalterna är nu bekräftat höga även i kvartsgångens övre nivåer. Detta kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd.

● Genom den utförda infyllnadsborrningen bekräftades att 70% av värdet av den idag kända mineraliseringen ligger i de övre 100 metrarna av fyndighetens totala djup av 320 meter i stupningsplanet. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet. I samband med en framtida brytning kommer så kallad gruvprospektering att ske alltefteravsänkning sker mot djupet.

● Den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn har förstärkt säkerheten i vår geologiska kännedom om fyndigheten.

● Resultaten från vinterns borrningar i Fäbodliden A och Fäbodliden B stärker Bolagets bedömning att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

Publicerad i Nyhetsarkiv