Delårsrapport januari – september 2015

 

Delårsrapport januari – september 2015

Niomånadersperioden januari — september 2015

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 635 (-5 083).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -4 307 (-5 057).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,07).

 

Kvartal juli — september 2015

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -989 (-1 836).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 206 (-1 834).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,03).

 

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade den 16 oktober dom i ärendet med Rans samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Mark- och miljödomstolen avslog samebyns överklagande.  Domen vann laga kraft den 6 november.

● Botnia Exploration Holding AB har säkerställt ett kapitaltillskott på 8 mkr genom en riktad emission. Emissionen skedde till teckningskursen 0,872 kronor. Emissionslikviden är avsedd att möjliggöra undersökningsborrningar under vintern 2015-2016 samt finansiera miljötillståndsarbeten för bearbetningskoncession Fäbodtjärn.

● En överenskommelse om förlängning har slutits med långivare av det brygglån som Botnia tog 2014 med en löptid till 2015-09-30. Överenskommelsen gäller för 5 250 000 kr (95,5 % av den ursprungliga skulden) och den upplupna räntan på 15 % kapitaliseras. Lånet har nu en löptid till 2016-09-30. Då bolaget har fått positiva besked från Mark- & Miljödomstolen gällande provbrytningstillståndet av Fäbodtjärn samt en uppdaterad mineraltillgångsberäkning har bolaget förhandlat fram en lägre kupongränta som nu är 8 %.

● Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget och Lillholmberget. Undersökningarna är en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som Botnia Exploration rapporterade om i april i år. En första provtagning av en bred kvartsgång visar förhöjda halter av bly, silver, och guld – det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern till ett betydligt större område.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

● Resultaten från infyllnadsborrningarna presenterades i pressmeddelande den 13 augusti. Fyndigheten bedöms nu innehålla 111 kton med en genomsnittlig halt av 8.5 g/t Au i klassen indikerad samt 85 kton med en genomsnittlig halt av 5.9 g/t Au i klassen antagen mineraltillgång.

● En preliminär brytningsplan har upprättats av Botnia som visar att fyndigheten har potential att utvinnas ekonomiskt. En driftsatt gruva kan ha en beräknad livslängd på sju-åtta år.

Viktiga händelser tidigare under året

● Ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn inlämnades till Bergsstaten den 18 juni.

● Länsstyrelsen beslutade den 13 maj om att godkänna bolagets provbrytningsansökan för Fäbodtjärn. Provbrytningstillståndet är giltigt till och med den 1 september 2023 och gäller för brytning av sammanlagt 25 000 ton mineralisering och gråberg. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att genomföra en rättidsprövning av Botnia Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby lämnade in en överklagan. Ärendet gick vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet den 16 oktober.

● Årsstämman hölls den 13 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

● Vindelgranseleområdet har förstärkts med de nya undersökningstillstånden Bjurbäcksliden nr 2, Storforsen nr 6 och Stormyran nr 3. Dessa områden innehåller intressanta uppslag av silver, bly, zink och koppar.

● Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen utfördes i Tyskland med positivt utfall. Denna process kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan att transporteras till verk.

 

Framtidsutsikter

● Bolaget planerar för provbrytning i Fäbodtjärn och provbrytningstillståndet erhölls den 13 maj och vann laga kraft den 6 november. Efter att ha utvärderat resultaten avser bolaget att fortsätta med planering mot småskalig gruvdrift. Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt brytbart objekt med ett eget positivt kassaflöde.

● Den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen har medfört att vikten av en provbrytning har minskat.

● Bolaget bedömer att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter.

 

Publicerad i Nyhetsarkiv