Regulatoriska pressmeddelanden

  • 2019-07-03T08:35:00Z
   Information miljötillståndsansökan
   Mark- och miljödomstolen har informerat Botnia Exploration om att arbetsbelastningen är väldigt hög i domstolen då de för tillfället arbetar med flertalet andra gruvors ansökningar jämte Botnia Explorations. Detta har inneburit att den tekniska granskningen av Botnia Explorations miljötillståndsansökan inte har påbörjats men bedöms kunna påbörjas senare under 2019. Konsekvensen av denna information är att Botnia Explorations bedömning att en miljödom kan vinna laga kraft under 2019 nu justeras. De tekniska resurserna hos domstolen är idag få men det har tillskjutits resurser så att teknikersidan kommer att förstärkas från hösten 2019. Botnia Explorations bedömer nu att huvudförhandling i bästa fall kan hållas första halvåret 2020 och dom meddelas efter det.

 • 2019-05-15T09:05:00Z
  Yttrande till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Exploration lämnar idag in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande vattenrättslig rådighet. Samtidigt inlämnas de kompletteringar till ansökan som bolaget gjort i enlighet med de synpunkter på ansökan som har inkommit från remissinstanserna. Bolaget anser att utredningen i målet är mycket utförlig och omfattande och att ansökan nu måste kunna kungöras.
 • 2019-05-03T09:24:35Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 3 maj 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2019-04-30T12:15:00Z
  Vattenrättslig rådighet föreligger genom bearbetningskoncession
  Vattenrättslig rådighet föreligger genom meddelad bearbetningskoncession enligt minerallagen. Detta har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en dom idag beträffande brytning av kaolinråvara. Domen visar att Botnia Exploration genom sina bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 samt Vargbäcken K nr 1, också måste anses ha erforderlig rådighet för ansökt vattenverksamhet.
 • 2019-04-11T11:50:00Z
  Rättelse avseende morgonens pressmeddelande, avsaknad MAR stämpel: Uppdatering miljötillståndsansökan
  Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.
 • 2019-04-11T07:46:04Z
  Uppdatering miljötillståndsansökan
  Botnia Exploration har fått ett föreläggande från Mark- och miljödomstolen gällande rådighet för ansökt vattenverksamhet. Bolaget arbetar med att besvara föreläggandet till den 15 maj 2019.
 • 2019-04-05T06:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
 • 2018-10-22T08:10:19Z
  Resultat från undersökningsborrningar
  Botnia Exploration har under vintern/våren 2017–2018 genomfört ett kärnborrprogram om 2 214 borrmetrar fördelade över femton borrhål i Vindelgranseleområdet, se lägeskarta i Bilaga 1. Programmet utfördes i målområden Fäbodliden A och Fäbodliden B samt i Middagsberget Norra. I Fäbodliden A kan vi nu bekräfta att det finns en väl definierad guldförande zon i diorit över minimalt 200–250 m i längdriktningen och 100–125 m i djupled. Botnia Exploration planerar nu att undersöka förutsättningarna för att gå vidare med en ansökan om bearbetningskoncession i Fäbodliden A.
 • 2018-08-15T09:50:00Z
  Miljötillståndsansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele inlämnades idag till Mark- och miljödomstolen. Bengt Ljung var personligen på plats i Umeå och överlämnade handlingarna. Handläggningen uppskattas ta cirka 1 år.
 • 2018-07-04T11:20:00Z
  Uppgradering av delar av Fäbodtjärns mineraltillgångar till mineralreserver
  Botnia Exploration AB har genomfört sin första bedömning av mineralreserver (tidigare benämnt malmreserver) för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7.7 gram guld per ton. Bedömningen baserar sig på den nyligen genomförda feasibilitystudien vilken publicerades 2018-06-07.
 • 2018-07-02T11:19:53Z
  Miljötillståndsansökan klar för inlämning den 15 augusti 2018
  Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele kommer att inlämnas den 15 augusti 2018 till Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarna är klara för kontrollavstämning och slutgranskning vilket kommer att utföras av representanter från Botnia Exploration, Ramböll samt advokat Magnus Fröberg.
 • 2018-06-07T16:40:00Z
  Feasibility studie Fäbodtjärn
  På uppdrag av Botnia Exploration AB har GeoVista AB sammanställt denna rapport över genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.
 • 2018-04-23T07:43:13Z
  ­­­­Botnia Exploration – Stämmokommuniké
  I fredags, den 20 april 2018 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
 • 2018-04-19T13:50:42Z
  Information gällande miljötillståndsansökan
  Ramböll Sverige arbetar på uppdrag av Botnia Exploration med framtagande av ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele. Gällande tidsplan med inlämning av ansökan andra kvartalet 2018 innebär att Botnia Explorations målsättning att starta verksamheten i Fäbodtjärn 2019 kvarstår.
 • 2018-03-23T07:00:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
 • 2018-02-15T15:13:01Z
  Bergmästaren beviljar förlängning av Stenberget nr 3
  Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Stenberget nr 3 har beviljats av bergmästaren och giltighetstiden är nu till och med den 21 november 2022. Detta innebär att Botnia Exploration nu fullt ut kan fokusera på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken och samtidigt prospektera vidare i närliggande fyndigheter med ambitionen att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner i Vindelgransele.
 • 2018-01-24T10:35:01Z
  Botnia återkallar sitt överklagande angående ansökan om förlängning av Granselliden nr 3
  Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 avslogs i december 2017 av bergmästaren. Botnia Exploration har nu beslutat att återkalla sitt överklagande angående detta beslut. Bolaget kommer därmed fokusera än mer på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken.
 • 2017-12-15T14:35:20Z
  Bergmästaren avslår Botnias ansökan om förlängning av Granselliden nr 3
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Explorations ansökan om förlängning av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 med 5 år har avslagits av bergmästaren. Botnia Exploration kommer att överklaga detta beslut. 
 • 2017-12-12T13:58:48Z
  Botnia Exploration erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 18 december 2017
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 18 december 2017. Handel i bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 15 december 2017.
 • 2017-12-04T10:35:46Z
  Positiva guldanalyser från tester utförda i Boliden Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Analysresultat från testerna av Fäbodtjärns kvartsgång visade på snitthalter med cirka 7,4 g/ton guld. Resultaten kommer från tester utförda på 2 118 ton kvarts som levererades från sommarens provbrytning. 
 • 2017-11-16T12:57:35Z
  Information gällande miljötillståndsansökan
  (AktieTorget: BOTX). På grund av det omfattande och tidskrävande arbetet med miljötillståndsansökan kommer tidpunkten för inlämnande av ansökan flyttas fram till 2018. Botnia Exploration jobbar nu med målsättningen att inlämnandet ska ske innan det första kvartalets utgång 2018. Detta datum är preliminärt och kan behöva justeras ytterligare om så krävs. 
 • 2017-10-24T06:27:02Z
  Marknadsmeddelande 264/17 - Handelsstopp i Botnia Exploration Holding AB
  För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget och bolaget.
 • 2017-10-24T06:03:47Z
  Handelsstopp i Botnia Exploration med anledning av sammanläggning fem (5) aktier till en (1)
  På grund av ett förbiseende från Bolaget har informationen om tidsplanen rörande sammanläggningen inte kommit marknaden och AktieTorget tillhanda enligt AktieTorgets gängse rutiner.
 • 2017-10-23T15:34:49Z
  Botnia Exploration: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier - korrigerad version
  Korrigerad version avseende avstämningsdag: Styrelsen i Botnia Exploration AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdag den 25 oktober 2017. Sammanläggning av aktier 1:5 innebär att fem (5) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.
 • 2017-10-23T15:21:32Z
  Marknadsmeddelande 263/17 - Information gällande omvänd split i Botnia Exploration Holding AB
 • 2017-10-23T15:09:36Z
  Botnia Exploration: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier
  Styrelsen i Botnia Exploration AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara tisdag den 24 oktober 2017. Sammanläggning av aktier 1:5 innebär att fem (5) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.
 • 2017-10-11T13:06:46Z
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) den 11 oktober 2017
  På extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 i Botnia Exploration Holding AB (publ) beslutades om en sammanläggning av aktier, varigenom fem befintliga aktier sammanläggs till en aktie. 
 • 2017-10-02T06:22:22Z
  Efterbehandlingen anses vara tillräcklig i Fäbodtjärn
  (AktieTorget: BOTX). Vid ett tillsynsbesök i Fäbodtjärn den 28 september har Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt Botnia Explorations efterbehandlingsarbete i Fäbodtjärn. Därmed anser Botnia Exploration att provbrytningstillståndet har utnyttjats. 
 • 2017-09-22T06:19:28Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) tidigarelägger VD-byte
  (AktieTorget: BOTX). Styrelsen i Botnia Exploration har fattat beslut att tidigarelägga det tidigare annonserade VD-bytet från Bengt Ljung till Thomas Ljung till den 2 oktober 2017, med anledning av den planerade listningen av bolaget på Nasdaq First North. 
 • 2017-09-15T06:00:00Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) har beslutat om ny VD från 1 januari 2018
  (AktieTorget: BOTX). Botnias grundare och VD sedan starten, Bengt Ljung, har aviserat att han kommer att avgå som VD för Botnia Exploration den 31 december 2017. Anledningen är att Bengt har uppfyllt de personliga delmål han satt med bolaget och att det är dags för någon annan att leda Botnia in i framtiden. Ny VD från och med 1 januari 2018 blir Thomas Ljung. 
 • 2017-09-13T06:35:00Z
  Botnia Exploration Holding AB (publ) påbörjar listbyte till Nasdaq First North
  (AktieTorget: BOTX). Dagens kallelse till extra bolagsstämma är inledningen på arbetet med Botnia Exploration Holding ABs (publ) (”Botnia”) listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Ett av de krav som Nasdaq ställer på bolag noterade på First North är att kursen ska vara minst 50 eurocent eller motsvarande belopp i svenska kronor. Då Botnias nuvarande kurs är lägre än 50 eurocent genomför Botnia en omvänd split för att detta krav ska uppfyllas.
 • 2017-09-13T06:30:00Z
  Kallelse till extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), 556779-9969, kallas till extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 kl. 10.00 i Erik Penser Bank ABs lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.
 • 2017-09-05T09:20:03Z
  Länsstyrelsen beviljar Botnia Exploration förlängning av tidsram för provbrytningsarbeten
  (AktieTorget: BOTX) Länsstyrelsen i Västerbotten har ändrat villkoret gällande tidsram när provbrytningsarbeten får ske från ”Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli och augusti” till ”Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli, augusti och september”.
 • 2017-08-07T06:30:00Z
  Provbrytningen i Fäbodtjärn i full sving
  (AktieTorget: BOTX). Som tidigare informerats i pressmeddelande den 10 juli 2017 har Botnia Exploration och Boliden Rönnskär tecknat ett avtal om leverans av kvarts från provbrytning av den guldrika kvartsmineraliseringen i Fäbodtjärn, Vindelgransele.  Målsättningen är att bryta kvartsen som är en viktig råvara i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. 
 • 2017-07-24T06:07:40Z
  Flaggningsmeddelande
 • 2017-07-11T06:30:04Z
  Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Som tidigare informerats i pressmeddelande den 23 mars 2017 har framgångsrika tester av cirka 20 ton guldförande kvartsblock utförts i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. Testerna har varit så positiva att företagen nu avtalat om fortsatta tester med större kvantiteter, cirka 8 000–10 000 ton. 
 • 2017-07-06T13:10:38Z
  Rättelse konvertibel Norrlandsfonden
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. I pressmeddelande den 29 juni 2017 meddelades att Stiftelsen Norrlandsfonden beslutat att teckna en konvertibel om 1 941 094 SEK. Denna summa var felaktig och den korrekta summan är 1 900 000 SEK.  
 • 2017-06-29T14:48:11Z
  Botnia Exploration tillförs ytterligare 1,9 MSEK
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Stiftelsen Norrlandsfonden beslutade igår den 28 juni 2017 att teckna den konvertibel om 1 941 094 SEK de hade rätt att teckna enligt gällande konvertibelavtal med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Botnia Exploration Holding AB (publ).  
 • 2017-06-26T09:45:21Z
  Marknadsmeddelande 182/17 - Sista dag för handel med BTA i Botnia Exploration Holding AB
  Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (BOTX BTA), är den 29 juni 2017. 
 • 2017-06-26T09:23:57Z
  Botnia Exploration Holding AB - Omvandling av BTA till aktier
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 2 juni 2017. Emissionen tecknades till 100 %, motsvarande 47,5 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 29 juni 2017. Avstämningsdag är den 3 juli 2017, varefter BTA omvandlas till aktier. 
 • 2017-06-09T06:30:00Z
  Botnia Explorations företrädesemission fulltecknades med 47,5 MSEK
  Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) säkerställer kapital för drift av verksamheten under 30 månader genom den företrädesemission för vilken teckningsperioden avslutades den 2 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 85,6 procent med företrädesrätt och till 14,4 procent utan företrädesrätt. Därmed tillfördes Bolaget 47,5 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet före emissionskostnader. De senare beräknas uppgå till 4,8 MSEK. Aktieägare och garanter hade enligt avtal förbundit sig att sammanlagt teckna 81,9 procent av emissionen. Emissionens garanter tilldelas inte några aktier.
 • 2017-05-18T14:24:58Z
  Offentliggörande av prospekt
  Botnia Exploration Holding AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 19 maj - 2 juni
 • 2017-05-08T09:56:24Z
  Marknadsmeddelande 114/17 – Information om företrädesemission i Botnia Exploration Holding AB
  114/17 – Information om företrädesemission i Botnia Exploration Holding AB Sista dag för handel i bolagets aktie (BOTX) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 11 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 maj  2017.
 • 2017-05-08T07:52:43Z
  Stämmokommuniké
  I fredags, den 5 maj 2017 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 
 • 2017-04-27T09:25:30Z
  Tidigareläggning av kvartalsrapport för Q1
  Nytt publiceringsdatum 4 maj.
 • 2017-04-19T07:29:59Z
  Botnia Exploration säkerställer finansiering på 38,9 MSEK genom företrädesemission och riktad emission
  Inte för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration” eller ”Bolaget”) säkerställer, med stöd av bemyndigande givet vid årsstämman den 4 maj 2016 ett kapitaltillskott om högst 47,5 MSEK genom en företrädesemission av aktier och 1,9 MSEK genom en riktad emission av konvertibler, sammanlagt högst 49,4 MSEK. Aktieägare har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna 19,4 MSEK motsvarande 40,8 procent av företrädesemissionen. Ett antal institutionella och privata investerare har därtill genom emissionsgarantier förbundit sig teckna att 19,5 MSEK motsvarande 41,1 procent upp till sammanlagt 38,9 MSEK, motsvarande 81,9 procent av företrädesmissionen. Emissionerna sker till en teckningskurskurs om 2,05 SEK.
 • 2017-04-07T06:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
 • 2017-03-23T11:32:33Z
  Positivt test av Botnias guldförande kvartsgång i Bolidens smältverk i Rönnskär
  Det första testet av Botnia Explorations guldmineralisering Fäbodtjärn i Bolidens smältverk Rönnskär gav mycket positiva besked. Resultatet tyder på att företagen tillsammans kan ha hittat en alternativ kvartsleverantör för Boliden – och samtidigt utvinna både guldinnehåll och kvarts i Botnias guldfyndigheter i Vindelgranseleområdet i Västerbotten.
 • 2017-03-09T13:17:31Z
  Lyckade tester med lasersovring av Vargbäckens guldmineralisering
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.
 • 2017-02-13T07:39:20Z
  Botnias guldförande kvartsgång testas för att användas i Bolidens smältverk i Rönnskär
  (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har slutit en överenskommelse med Boliden om att i ett första skede testa 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn i Rönnskärsverken. Vid ett lyckosamt första test är ambitionen att utföra ett större test på cirka 8 000 ton kvarts. För att få fram denna mängd planerar Botnia att sommaren 2017 utnyttja det provbrytningstillstånd som erhölls av Länsstyrelsen 2015.
 • Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration

  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.