Kvartsgången med guld förstärks i Fäbodliden C

Nya resultat från borrningar i Vindelgranseleområdet utökar utsträckningen av den guldförande kvartsgången i Fäbodliden C mot djupet och bekräftar dess kontinuitet med ett högt innehåll av guld. Mycket höga guldhalter med synligt guld i alla redovisade hålen ökar förväntningarna för en potentiell guldresurs.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet  

 

Botnia Exploration redovisar härmed resultaten från de första 6 borrhålen från denna vinterns kärn-borrkampanj i Vindelgranseleområdet (undersökningstillstånd Stenberget nr 3).
Borrningen startades i december 2012 i Fäbodliden B där två hål om sammanlagd 482 meter genom-fördes. Båda hålen planerades för att närmare kunna undersöka möjligheten för en sammanhängande guldmineralisering i ett område där 3 hål borrades under vintern 2012 (se pressmeddelande den 2 augusti 2012).
Efter genomförandet av totalt 8 nya borrhål om 1 776 meter sammanlagt i Fäbodliden C avslutades kampanjen i slutet av januari 2013 för att invänta analysresultat från provtagna intervaller i dessa hål. Synligt guld observerades i 7 av 8 hål som blev utsatta för att testa kontinuiteten och utsträckningen både mot djupet och i längsriktningen av den guldförande kvartsgången som förekommer i metasedi-ment ungefär 20-30 meter ovanför kontakten med en underliggande intrusiv bergart.
Som redovisats i tidigare pressmeddelanden (den 3 maj och 2 augusti 2012) uppträder den guldfö-rande kvartsgången i Fäbodliden C längs en 150-200 meter lång zon i strykningsriktningen och är nu, efter den senaste borrkampanjen, känd till en längd av uppskattningsvis 300 meter i stupningsriktning-en eller en ökning av cirka 50 % i jämförelse mot tidigare resultat. 
Kvartsgångens fortsättning mot djupet och i bredden är fortfarande öppen. Ytterligare borrning återstår för att mer detaljerat kunna kartlägga gångens utsträckning och för att få en noggrann uppskattning av gångens potential som guldresurs.  
Analysresultat från kärnborrhålen 13FÄBC019 – 13FÄBC022 har ännu inte levererats men kommer att redovisas så snart de blir tillgängliga från laboratoriet, tillsammans med en uppdaterad översiktskarta som visar positioner av alla relevanta borrhål. Synligt guld i kvartsgången har setts i 3 av dessa 4, ännu inte rapporterade borrhål.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 8 636 25 15

E-post: info@botniaexploration.com

 

 

Publicerad i Nyhetsarkiv