Kvittningsemission

Botnia genomför kvittningsemission

(AktieTorget: BOTX). Styrelsen för Botnia Exploration har med stöd av bemyndigande beslutat om en riktad nyemission av 5 629 303 aktier till en kurs av 0,872 kronor. Betalning sker genom kvittning av 74 % av den fordran som fordringsägare har på bolaget.

Botnia Exploration har som tidigare meddelat en överenskommelse om förlängning med långivare av det brygglån som Botnia tog 2014 med en löptid till 2015-09-30. Förutsättningarna när brygglånet togs var att en provbrytning skulle genomföras under 2015. Dessa förutsättningar förändrades i och med överklagandet från Rans sameby. Detta har medfört en försening av provbrytningen med ett år vilket fått styrelsen att besluta om kvittning av detta lån.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Botnia Exploration minskar bolagets risker i och med kvittning av ett stort kapitallån, i synnerhet för ett prospekteringsbolag med små möjligheter till intäkter. Bolaget blir också av med en räntekostnad på 8 % vilket är gynnsamt för bolaget.

För varje tecknad aktie ska erläggas 0,872 kronor och betalning ska ske genom kvittning av fordran. Grunden för teckningskursen är följande: Kursen är identisk med kursen vid den riktade emissionen som styrelsen beslutade om den 26 oktober 2015. Aktiekursen stängde dagen innan det nu aktuella beslutet, dvs. den 23 november 2015, på 0,925 kr. Det noteras att veckorna före det aktuella beslutet så hade aktien en extraordinär kursutveckling med en kurstopp på 1,65 kr den 17 november 2015. Sett över en period av en månad tillbaka och med beaktande av senaste slutkurs är dock styrelsens bedömning att den aktuella emissionskursen är marknadsmässig.

Större aktieägare som deltar i kvittningsemissionen är bägge de bolag som deltog i den senaste emissionen den 26 oktober, Akilakonsulting AB och Need Invest AB samt därutöver även Partnerinvest Övre Norrland AB. De nämnda bolagen kommer efter registrering av emissionen att äga: Akilakonsulting AB 10,29 % av aktierna, Partnerinvest Övre Norrland AB 8,74 % och Need Invest AB 7,88 %. En av de övriga fordringsägarna som deltar i kvittningsemissionen är Anders Ljung, 49 år och son till styrelseledamot och VD Bengt Ljung och bror till Thomas Ljung som är ekonomichef i bolaget. Annan anknytning till bolaget saknas. Han har varit aktieägare sedan bolaget noterades på AktieTorget och avser att fortsätta vara en långsiktig och självständig ägare. Anders Ljung äger efter registrering av emissionen 1,86 % av aktierna.

Fordringsägare till den resterande skulden på 1,8 mkr är Norrlandsfonden som har erbjudits ett konvertibellån. Förhandlingar pågår om villkoren och besked om Norrlandsfonden accepterar erbjudandet skall lämnas före 30 november 2015.
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv