Offentliggörande av prospekt

Botnia Exploration Holding AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 2 maj 2012.

Viktig information

För att få tillgång till prospekt och anmälningssedel måste nedanstående villkor accepteras genom att nedan klicka: ”Ja, – jag har tagit del av och accepterar villkoren nedan”.

Erbjudandet att teckna aktier enligt detta prospekt riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt respektive de som följer av anmälan enligt artikel 18 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG av prospektet till behöriga myndigheter i Danmark, Finland och Norge. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller nyemissionen enligt prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som anges i föregående mening eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken prospekt eller anmälningssedel får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet enligt prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Nyemissionen omfattar inte personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller med hemvist i något annat land där nyemissionen eller distribution av detta prospekt strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt.

Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare eller annan med hemvist enligt ovan.

För prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

Den information som kan läsas eller laddas ned genom att klicka på nedanstående länk (”prospektet” och ”anmälningssedeln”) utgör endast en avskrift av det tryckta materialet. Botnia Exploration Holding (publ) tar inget ansvar för avskrifternas riktighet eller fullständighet. Det tryckta materialet kan erhållas från Botnia Exploration Holding (publ), Herserudsvägen 18, SE-181 25 Lidingö, Tel: 08-636 25 15.

Nej – jag accepterar inte informationen ovan / No

Ja, – jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan / Yes, I accept – Prospektet

Ja, – jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan / Yes, I accept – Anmälningssedeln

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon:             +46 8 636 25 15     
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv