Påminnelse; Kallelse till årsstämma och emissionsbeslut

Styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 24 april 2012 klockan 14.00 i bolagets lokaler, belägna på Herserudsvägen 18 på Lidingö.

Botnia Explorations styrelsen kallar till årsstämma den 24 april, 2012 klockan 14.00 i bolagets lokaler, belägna på Herserudsvägen 18 i Lidingö. 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2012, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012 under adress Botnia Exploration Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Herserudsvägen 18, 181 34 Lidingö, eller per telefon 08-636 25 15, eller per e-post till bengt.ljung@botniaexploration.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com.

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2012, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012 under adress Botnia Exploration Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Herserudsvägen 18, 181 34 Lidingö, eller per telefon 08-636 25 15, eller per e-post till bengt.ljung@botniaexploration.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.botniaexploration.com.

 

Publicerad i Nyhetsarkiv