Pressmeddelande: Botnia Exploration – Beslut om företrädesemission

(AktieTorget: BOTX) Idag, onsdagen den 13 oktober 2010, tog styrelsen i Botnia Exploration Holding AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 204 856 101 aktier, motsvarande cirka 31 MSEK före emissionskostnader, förutsatt godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 29 oktober 2010. Botnia har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande totalt cirka 82 procent av emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. Nedan följer en sammanfattning av beslutet.

Erbjudandet i korthet:

  • Teckningstid: 15 november – 30 november 2010.
  • Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattar högst 204 856 101 aktier. Idag finns 477 997 574 aktier i bolaget. 
  • Avstämningsdag: 10 november 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 november 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2010.
  • De som på avstämningsdagen den 10 november 2010 är registrerade som aktieägare i Botnia äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 november till 25 november 2010. 
  • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 november 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2010.

Teckningsförbindelser och garantiteckning:
Botnia har erhållit teckningsförbindelser om 3,75 MSEK och garantiteckning om cirka 21 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 82 procent av den totala emissionslikviden. 

Fullständiga villkor och anvisningar, utförlig information om teckningsförbindelser och garantiteckning samt en detaljerad beskrivning av hur emissionslikviden är avsedd att användas kommer, i Botnias prospekt, att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information kontakta: 
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Teckningstid: 15 november – 30 november 2010.
Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie.
Erbjudandet omfattar högst 204 856 101 aktier. Idag finns 477 997 574 aktier i bolaget. 
Avstämningsdag: 10 november 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 november 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2010.
De som på avstämningsdagen den 10 november 2010 är registrerade som aktieägare i Botnia äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 november till 25 november 2010. 
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 november 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2010
Publicerad i Nyhetsarkiv