Pressmeddelande: Botnia Explorations nyemission övertecknad

Botnia Exploration AB (publ) har avslutat en nyemission om 10,0 mkr. Emissionen tecknades till 117 %. Handelsstart på Aktietorget sker den 14 december 2009.

Botnia Exploration AB (publ) har nyligen avslutat en nyemission av aktier genom vilken Bolaget tillförs ca 10,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 71.344.824 aktier, varav 9.170.245 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarande 14,7 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 74.240.266 aktier utan stöd av företrädesrätt.

Nyemissionen är därmed fulltecknad, varför emissionsgarantin inte behövdes tas i anspråk. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 1.783.620,60 kronor fördelat på 356.724.118 aktier.

Beslut om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har fattats av styrelsen i enlighet med de fördelningsprinciper som har redogjorts för i Botnia Explorations Informationsmemorandum, utgivet i
oktober 2009. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 19 november 2009. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Efter att betalning av aktierna har registrerats kommer betalda tecknade aktier (”BTA”) att levereras till aktieägarnas konton. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (”BTA”) att
omvandlas till nya aktier.

Handelsstart av Botnia Explorations aktie på Aktietorget beräknas ske den 14 december 2009. Ingen handel i BTA kommer ske dessförinnan.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com
Jonas Dahllöf, Styrelseordförande, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-70 148 58 00 eller e-post: jonas@sfanytime.com

Publicerad i Nyhetsarkiv