Pressmeddelande: Botnia tar nästa steg – planerar för start av småskalig guldgruva

(AktieTorget: BOTX). Botnia Explorations styrelse har beslutat att gå vidare med förstudierna för Fäbodtjärns guldfyndighet med målsättningen att i egen regi utveckla och bryta Fäbodtjärn. Beslutet betyder att Botnia tar ett stort steg från att vara ett rent prospekteringsbolag till att ha ambitionen att utveckla bolaget till ett producerande gruvbolag med god lönsamhet.

Bakgrunden till beslutet är framförallt de goda guldhalterna i Fäbodtjärn, de positiva anrikningsförsök som utförts av Fäbodtjärn genom användande av gravimetriska metoder, och förutsättningarna att använda småskalig brytning. Dessa faktorer har medfört att Botnia bedömer att Fäbodtjärnfyndigheten i sig kan bli lönsam i och med goda intäkter från guldförsäljning och lägre investerings – och rörelsekostnader. I planerna ligger att anlägga ett mobilt anrikningsverk med gravimetrisk utrustning såsom spiraler, skakbord samt Knelson separatorer. Avsikten är att en framtida brytning skall ske småskaligt och underjord vilket är en ansats att göra ett så litet fotavtryck i miljön som möjligt. Den beräknade livslängden för gruvan är cirka 7 år.  Anrikningen planeras att genomföras under sommarmånaderna med en kapacitet av cirka 20 ton/timme. Fäbodtjärn har en antagen mineraltillgång som bedöms innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7.1 g/t Au.

Arbetet med tillståndsansökningarna för provbrytning och bearbetningskoncession pågår och provbrytningen är planerad att starta under sommaren 2015. Cirka 25 000 ton kommer då att sprängas i form av en rörgrav på den guldförande kvartsgångens övre del.

Sammantaget gör de senaste årens prospekteringsresultat att Botnia bedömer att hela Vindelgranseleområdet, utöver Fäbodtjärn, har goda möjligheter att bli ett framgångsrikt gruvområde genom småskalig brytning. Bolaget har en bearbetningskoncession i Vargbäcken där provbrytningsresultaten visade att även i Vargbäcken så är gravimetrisk anrikning att föredra. Det finns även en stor prospekteringspotential i området vilket de goda analysresultaten från både block och fast klyft visar.

”Att ta steget från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag är ett stort steg men är en naturlig utveckling av affärsidén med tanke på våra prospekteringsresultat i Vindelgransele. Styrelsen är helt enig om att driva Fäbodtjärn projektet i egen regi om fortsatta studier är framgångsrika. Våra lönsamhetskalkyler, som är grundade på budgetofferter från leverantörer och utredningar från konsulter visar att Fäbodtjärn har potential att visa en god lönsamhet och ge ett snabbt kassaflöde. Målsättningen är att projektet kan finansieras utan att nyemissioner utförs. Genom att ett lokalt anrikningsverk planeras i Vindelgransele öppnas möjligheterna att även bryta fyndigheten Vargbäcken. Halterna i Vargbäcken är lägre än i Fäbodtjärn men vi vet sedan de tidigare anrikningsförsöken hos Björkdalsgruvan att anrikning med gravimetri är mycket lämplig även för Vargbäcken och med höga utbyten. En viktig synergieffekt med anrikningstesterna av Fäbodtjärn. Kalkylerna som ligger till grund för beslutet indikerar att gruvbrytningen kan bli självfinansierat bland annat genom att underjordsbrytningen kan starta direkt i den guldförande kvartsgången och därmed generera ett positivt kassaflöde. Om förutsättningarna håller är det vår målsättning att skapa ett resultat som möjliggör utdelning till våra aktieägare” säger Bengt Ljung VD på Botnia Exploration Holding AB.

”Bolagets fokusering på prospektering i Vindelgranseleområdet har varit lyckosamt. Mycket pekar på att Fäbodtjärn skulle lämpa sig väl för en småskalig brytning med ett begränsat miljöavtryck. Bolagets nästa steg blir att med provbrytning verifiera vår malmmodell, göra en detaljerad projektering av nödvändiga anläggningar samt att ansöka om miljötillstånd. När detta är genomfört har vi tillräckligt underlag för ett beslut om produktionsstart” säger Per-Erik Lindvall Styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB.

”Guldfyndigheten Fäbodtjärn är en av de mest intressanta fyndigheterna som påvisats i Sverige på många år. I övrigt visar den geologiska miljön i Vindelgransele på en unik prospekteringspotential av fyndigheter lämpade för småskalig brytning” säger Pär Weihed, styrelseledamot i Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Phone: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv