Pressmeddelande: Intressanta analysresultat av sällsynta jordartsmetaller (REE)

(AktieTorget: BOTX) Provtagningarna av REE tillstånden i östra Bergslagen utförda i maj månad är nu analyserade.

Som tidigare informerats i pressmeddelande den 15 april har Botnia Exploration utfört provtagning i Botnias undersökningstillstånd av så kallade sällsynta jordartsmetaller (REE). Ett stort antal prover (13) har tagits från Darsbo, beläget i Skinnskatteberg/Riddarhyttan-området med delvis mycket uppmuntrande analysresultat. Provtagningen har tillgått så, att olika bergartsmiljöer provtagits var för sig, till exempel skarn, amfibolit, sur vulkanit och järnmalm. Analyserna visar att mineraliseringen är knuten till en specifik bergartsmiljö vilket underlättar kommande prospekteringsarbeten. Av de olika bergarterna har magnetitrika och samtidigt sulfidförande partier visat höga halter. Prover från denna geologiska miljö redovisas i tabellen nedan. Informationen kommer att ha stor betydelse i de kommande arbetena. Höga halter har framförallt uppmätts av metallerna Neodym, Nd (5,36 %) och Cerium, Ce (10,10 %). Se tabell nedan. Provmängderna har endast varit några kilo, varför analyserna inte kan betraktas som representativa, men väl påvisat i vilken bergartsmiljö REE-mineraliseringen sitter. Området är historiskt ett välkänt järnmalmsområde.

? Ce Dy Er Eu Gd Ho La
Prov ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
11001 9730 125,5 35,4 30,1 274 17,45 5100
11002 49600 2880 956 391 4850 418 24100
11004 101000 3880 1195 611 >5000 550 47500

 

 

 

 

? Lu Nd Pr Sm Tb Tm Yb
Prov ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
11001 3,23 3960 1045 619 29,4 4,39 25,2
11002 69,2 27900 >5000 >5000 598 103,5 586
11004 86,7 53600 >5000 >5000 829 130,5 734


 

 

 

Anmärkning: 10 000 ppm motsvarar 1 %
Provtagningarna har planerats av Göran Petersson, kvalificerad person enligt Svemins regelverk. Analyserna är utförda av det certifierade analysföretaget ALS Minerals, Hammarvägen 22, 943 36 Öjebyn.

Sverige har av många ansetts som de sällsynta jordartsmetallernas ursprungsland. Bastnäsfältet vid Riddarhyttan och Ytterbygruvan på Resarö utanför Waxholm har som bekant för länge sedan spelat ut sina roller som leverantör av sällsynta jordartsmetaller, en betydande verksamhet under 1800-talet. Idag domineras produktionen till 98 % av världens tillgångar av Kina. Under senare tid har information redovisats att Kina kommer att begränsa sin export av dessa mycket viktiga och vitala metaller för den så kallade ”high-tech” industrin. Bland annat användes till exempel Neodym för produktion av så kallade neomagneter och Lantan till den moderna batteriutvecklingen. Bilindustrin får större och större användning av metallerna för bland annat katalysatorer samt i hybridbilarna. Till exempel användes ca 20 kg sällsynta metaller i Toyotas hybridbil Prius.

”Det är mycket spännande att våra prospekteringsarbeten av sällsynta jordartsmetaller varit så lyckosamma. Arbetena kommer att fortsätta senare under året”, säger Bengt Ljung VD på Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv