Pressmeddelande: Kommuniké från extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Vid extra stämma den 18 september i Botnia Exploration Holding AB (publ) beslutades att godkänna föreslaget om förvärv av samtliga aktier i prospekteringsbolaget Botnia Exploration AB. Vidare beslutades om val av ny styrelse, ändring av bolagsordning samt bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Stämman beslutade vidare att godkänna förvärv av samtliga aktier i Botnia Exploration AB genom erläggande av nyemitterade aktier i Botnia Exploration Holding AB så att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1.279.476 kronor och 10 öre genom utgivande av högst 255.895.220 aktier. Teckningskursen för aktierna skall vara 11,63 öre per aktie och skall betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Botnia Exploration AB. Aktierna i Botnia Exploration Holding AB skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Botnia Exploration ABs aktieägare.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamoten Bengt Ljung samt nyval av ledamöterna Jonas Dahllöf, Maria Lilja, Hans Buhre och Göran Petersson. Beslutades att inga arvoden till styrelsen skall utgå under tiden fram till nästa årsstämma. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade även om ändring av bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier sätts till lägst SEK 1.000.000 och högst SEK 4.000.000 respektive lägst 200.000.000 aktier och högst 800.000.000 aktier. Vidare beslutade stämman om ändring av bolagskategori från privat till publikt samt om villkorad ändring av regler för kallelse till stämma.

Stämman beslutade om emission av högst 9.461 664.teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av högst 9.461.664 aktier i Bolaget. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till de nyvalda styrelseledamöterna i Bolaget, Jonas Dahllöf, Hans Buhre och Maria Lilja.

Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 500.000 kr, dvs högst 100.000.000 aktier.

Styrelsen i Botnia Exploration Holding AB vill särskilt förtydliga att förvärvet av Botnia Exploration AB sker av Botnia Exploration Holding AB och genom utgivande av nyemitterade aktier i Botnia Exploration Holding AB. Förvärvet sker inte genom emission av aktier i Guideline Technology AB och affären saknar helt koppling till Guideline Technology AB på annat sätt än att Botnia Exploration Holding AB är ett före detta dotterbolag till Guideline Technology AB som delades ut till aktieägarna i Guideline Technology AB under juli 2009 och efter detta saknar koppling till Guideline Technology AB.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD och styrelseledamot, Botnia Exploration Holding AB (publ), bengt.ljung@botniaexploration.com

Ladda hem pressmeddelandet som PDF.  

Publicerad i Nyhetsarkiv