Pressmeddelande: Omedelbar start av undersökningar i Vargbäcken

Botnia Exploration Holding (BOTX) AB (publ), kan meddela att bolaget tecknat avtal med BERGAB, Berggeologiska undersökningar, för utförande av en hydrogeologisk studie vid bolagets fyndighet i Vargbäcken, som kommer att påbörjas omedelbart.

Resultatet av studien kommer att användas i Botnias kommande Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som skall klargöra de hydrologiska och hydrogeologiska förutsättningarna för en provbrytning i Vargbäcken. BERGABs utredning som beräknas vara färdigställd innan midsommar, kommer att användas som underlag i den MKB som upprättas i ärendet.

BERGAB är ett av Sveriges ledande företag inom sin nisch och har en lång erfarenhet av liknande uppdrag längs den så kallade Guldlinjen.

Om Vargbäcken

Vid godkännande räknar styrelsen i Botnia Exploration med att kunna påbörja provbrytningen under hösten. Med dagens priser på guld och dollarvärde kommer den beräknade provbrytningen ge bolaget ett finansiellt överskott som skall användas för vidareutveckling av Vargbäcken samt bolagets närliggande projekt, Middagsberget, Stenberget samt basmetallprojektet Granlunda.
Samtliga dessa projekt ligger inom en radie om fem kilometer från varandra och Vindelgransele. I Botnia Explorations långsiktiga plan för området kan en lokal anrikning och mineralberedning från samtliga de aktuella fyndigheterna ingå. Alternativa lösningar studeras också för närvarande. Ett beräknat malmtonnage är cirka 3 miljoner ton guldmineralisering och ligger inom Vindelgransele-området allt under Botnias Explorations undersökningstillstånd.

Utöver guldfyndigheterna Vargbäcken, Middagsberget och Stenberget, äger Botnia Exploration också sulfidmalmsprojektet Granlunda som ligger i direkt anslutning till Vargbäcken. Tonnagemässigt är denna fyndighet liten, men den är strategiskt väl anpassad i Botnia Explorations projektportfölj och lämpar sig mycket väl för småskalig gruvbrytning.

”I och med den omedelbara starten av de hydrogeologiska studierna ligger vi i fas med vår prognos, något som gör att vi är övertygade om att vi kan komma till stånd med en provdrift i Vargbäcken redan i november i år. Detta är extra glädjande då de ekonomiska förutsättningarna förbättrar våra lönsamhetsstudier för Vargbäcken. Såväl den amerikanska dollarn som guldpriset har gått vår väg den senaste tiden, något som gör att vi kan komma att få ännu bättre ekonomiskt utfall än väntat från Vargbäcken” säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv