Pressmeddelande: Slutrapport stärker möjligheterna till lönsam gruvbrytning i Fäbodtjärn

(AktieTorget: BOTX). Slutrapporten från LTU på den processmineralogiska undersökningen visar på att ett mycket högt utbyte är möjlig med endast enkla gravimetriska metoder. Ett guldutbyte på 90 % med enkla gravimetriska metoder stödjer vår tes om att en kostnadseffektiv anrikning och brytning av Fäbodtjärn inte bara är möjlig utan visar på den stora potential detta område har att bli Sveriges nästa guldgruva. Bolaget går nu vidare i sina diskussioner kring hur detta område så snabbt och så kostnadseffektiv kan bli en producerande guldgruva. Bolaget har som tidigare kommunicerat inlett de nödvändiga tillståndsprocesser som krävs för ett provbrytningstillstånd respektive bearbetningskoncession.

Arbetet med tillståndsansökningarna för provbrytning och bearbetningskoncession pågår under ledning av konsultföretaget Vatten & Miljöbyrån i Luleå. Provbrytning är planerad att starta under våren 2015 då cirka 10 000 ton kommer att sprängas i form av en rörgrav på den guldförande kvartsgångens övre del. Sprängningarna kommer att starta på den kvartsgångens bredaste del. Som tidigare redovisats bedöms Fäbodtjärn fyndigheten innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7.1 g/t Au, tonnaget klassas i sin helhet som antagen mineraltillgång.

Samråd har hållits med Länsstyrelsen och Lycksele kommun och i veckan hölls ett samråd med sakägare i samhället Vindelgransele. Mötena har hållits i mycket god anda och ett stort intresse finns från markägarna och samhället.  Diskussioner har också inletts med Rans Sameby och ett legalt samråd kommer att hållas med dem i Vindelgransele i mitten av oktober.

”Resultatet från den nu rapporterade undersökningen på LTU är mycket uppmuntrande och lovande. Att möjliggöra anrikning enbart med hjälp av gravimetriska metoder gör att anrikningen kan göras lokalt i en containeriserad anläggning och med minsta möjliga påverkan av miljön. Eftersom kvartsgången har en hög guldhalt finns mycket stora möjligheter till framtida brytning av Fäbodtjärn. Projektet har uppmärksammats internationellt och Botnia Exploration är nu inbjudna att som enda svenska bolag presentera projektet i Montreal i Kanada. Tillsammans med vår geolog har vi accepterat denna inbjudan. De närmaste månaderna kommer att bli högst intressanta”, säger Bengt Ljung VD på Botnia Exploration

”De fortsatta undersökningarna på kvartsblocken från Fäbodtjärn visar att det är möjligt att nå ett guldutbyte på 90 % med enkla gravimetriska metoder om materialet grovmals i en stångkvarn. Koncentrathalten blir då ca 75 g/t Au. Upparbetning på skakbord borde höja guldhalten till ca 300 g/t, men knappast mer eftersom det mesta av guldet finns som mineralet elektrum och som inneslutningar av elektrum i sulfidmineral”, säger docent Bertil Pålsson ansvarig för undersökningarna på LTU.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Phone: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv